Почетак » Обавештења » О Граду
 

Оглас за избор корисника социјалног становања за стамбене јединице у ЗабелиListing for beneficiaries of social housing for housing units in Zabela

На основу члана 10. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања  у стамбеним јединицама које у  власништву града („Службени гласник града Пожаревац“, број 8/14) и Закључка Градског већа од  01-06-181/2014-26 од 22. октобра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ  У ЗАБЕЛИ, КОЈЕ СУ У  ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

Расписује се оглас  за избор корисника социјалног становања, станова у јавној својини града Пожаревца, који имају карактер социјалног становања  и то:

Mонтажни објекат  у насељеном месту Забела , на кат. парц. 4006/17 КО Пожаревац, следеће структуре:

 • једна стамбена јединица – површине 33,77 м2
 • две стамбене јединице – површине 46,10 м2

Право учешћа на оглас имају:

 1. социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица и породице, на територији града Пожаревца и

Лица из претходног става могу  остварити право на социјално становање под условом  да:

1)има држављанство Републике Србије;

2)  је стамбено угрожено, односно да за себе и чланове своје породице нема решено стамбено питање;

3)  није корисник неког другог програма стамбеног збрињавања;

4)није продао заменио или на други начин отуђио некретнину у  Републици Србији или другој земљи;

5)  има пребивалиште или боравиште на територији града Пожаревца најмање пет година.

Листа реда првенства се утврђује на основу следећих критеријума и мерила:

 • социо-економска угроженост;

ДОКАЗИ:

– уверење о незапослености издато од стране Националне службе за запошљавање или изјава дата пред два сведока, оверена у суду или општини, не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас, да је незапослен и да нема примања;

– уверење о исплаћеној накнади за случај незапослености издато од стране  Националне службе за запошљавање не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас;

– потврда послодавца о висини примања за претходна три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев на оглас за запослене чланове или изјава да подносилац  односно члан породице  остварује неке повремене приходе дата пред два сведока,  оверена у суду или Градској управи, не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас;

– чек од пензије, односно потврда фонда ПИО о висини прихода на име пензије за три месеца  која претходе месецу у коме је поднет захтев на оглас, односно уверење надлежног органа фонда ПИО да нису корисници пензије;

 • стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, под условом да немају у својини непокретност у другој држави или у Републици Србији;

ДОКАЗИ: породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова.

Доказује се уверењем  службе за катастар непокретности из места пребивалишта и из места рођења о поседовању непокретности и приходима о непокретности.

 • да су способни за самосталан живот у условима социјалног становања;

Доказује се потврдом Центра за социјални рад о психофизичком стању  подобности за      живот у условима социјалног становања.

 • самохрани родитељи са децом или да је родитељ који самостално врши родитељско право;

Самохраност се доказује: изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, решењем или другим актом надлежног органа, изводом из матичне књиге рођених детета, правноснажном пресудом о вршењу родитељског права. У другим случајевима самохрани родитељ даје изјаву, оверену у градском органу управе или суду, да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање детета, да у међувремену није засновао брачну или ванбрачну заједницу, да други родитељ не учествује или недовољно учествује, односно учествује са износом мањим од 50% од надокнаде која је предвиђена за издржавање детета на породичном смештају.

5)      вишечлано породично домаћинство;

Доказује се: за малолетна лица извод из МКР а за пунолетна лица доказује се важећом личном картом.

6)  остале категорије посебно социјално угрожених породица;

Телесно оштећење се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање које је постало коначно до дана истека рока за пријављивање на оглас и лекарском документацијом по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако  је члан породичног домаћинства дете са сметњама у развоју или ако је корисник додатка за помоћ и негу другог лица по било ком основу.

 • породице са децом на редовном школовању;

Доказује се Потврдом надлежне образовне институције о редовном школовању.

 • да је лице према коме је извршено насиље у породици;

      Доказује се судском пресудом или извештајем Центра за социјални рад у вези околности и поступања по основу насиља у породици у конкретној ситуацији.

9) стара лица;

Старим лицима сматрају се лица која су навршила 60 година живота за жене и 65 година живота за мушкарце. Године старости доказују се фотокопијом личне карте или избегличке легитимације.

10) породично домаћинство које има дете са сметњама у развоју;

Степен ометености у развоју доказује се решењем надлежног органа које је постало коначно до дана истека рока за пријављивање на конкурс или одлуком суда о лишењу пословне способности или пружању родитељског права.

11) породично домаћинство које има тешко болесног члана од већег социо –медицинског значаја.

Породично домаћинство са тешко болесним чланом (малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберколоза; системске аутоимуне болести у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом; генетске болести које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе са непотпуним ремисијама и трајним изменама личности; епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција , на дијализи и после трансплантације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење плућне вентилацијеса хроничном респираторном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за дуготрајну оксигену терапију; тешке урођене и стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане функције(ехо-кардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после трансплантације јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног здравственог стања.

Здравствено стање се доказује мишљењем односно извештајем здравствене установе у којој је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара одговарајуће специјалности који је издат само за сврху конкурисања за социјално становање  и није старији од шест месеци до дана истека рока за пријављивање на оглас и медицинском документацијом потребном за верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др.).

Услове из овог члана морају да испуне подносилац пријаве и сви чланови породичног домаћинства наведени у пријави.

             Под породицом се подразумевају супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства између којих постоји законска обавеза издржавања и под условом да живе у заједничком домаћинству и други случајеви који су регулисани Законом о социјалној заштити и другим законима који регулишу ову област.

Рок за подношење пријава је  30 дана од дана објављивања огласа у локалном листу „Реч народа“. Текст огласа  биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Благовремено поднете пријаве, са комплетном документацијом , предају се  писарници Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2 Пожаревац.

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,с.р.

 Оглас за избор корисника социјалног становања – ЗабелаНа основу члана 10. Правилника о ближим условима, мерилима и критеријумима за избор корисника социјалног становања  у стамбеним јединицама које у  власништву града („Службени гласник града Пожаревац“, број 8/14) и Закључка Градског већа од  01-06-181/2014-26 од 22. октобра 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

ОГЛАС ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

СОЦИЈАЛНОГ СТАНОВАЊА ЗА СТАМБЕНЕ ЈЕДИНИЦЕ  У ЗАБЕЛИ, КОЈЕ СУ У  ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

Расписује се оглас  за избор корисника социјалног становања, станова у јавној својини града Пожаревца, који имају карактер социјалног становања  и то:

Mонтажни објекат  у насељеном месту Забела , на кат. парц. 4006/17 КО Пожаревац, следеће структуре:

 • једна стамбена јединица – површине 33,77 м2
 • две стамбене јединице – површине 46,10 м2

Право учешћа на оглас имају:

 1. социјално угрожена и стамбено необезбеђена лица и породице, на територији града Пожаревца и

Лица из претходног става могу  остварити право на социјално становање под условом  да:

1)има држављанство Републике Србије;

2)  је стамбено угрожено, односно да за себе и чланове своје породице нема решено стамбено питање;

3)  није корисник неког другог програма стамбеног збрињавања;

4)није продао заменио или на други начин отуђио некретнину у  Републици Србији или другој земљи;

5)  има пребивалиште или боравиште на територији града Пожаревца најмање пет година.

Листа реда првенства се утврђује на основу следећих критеријума и мерила:

 • социо-економска угроженост;

ДОКАЗИ:

– уверење о незапослености издато од стране Националне службе за запошљавање или изјава дата пред два сведока, оверена у суду или општини, не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас, да је незапослен и да нема примања;

– уверење о исплаћеној накнади за случај незапослености издато од стране  Националне службе за запошљавање не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас;

– потврда послодавца о висини примања за претходна три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев на оглас за запослене чланове или изјава да подносилац  односно члан породице  остварује неке повремене приходе дата пред два сведока,  оверена у суду или Градској управи, не старија од 30 дана од дана пријављивања на оглас;

– чек од пензије, односно потврда фонда ПИО о висини прихода на име пензије за три месеца  која претходе месецу у коме је поднет захтев на оглас, односно уверење надлежног органа фонда ПИО да нису корисници пензије;

 • стамбена ситуација подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, под условом да немају у својини непокретност у другој држави или у Републици Србији;

ДОКАЗИ: породично домаћинство које станује у изнајмљеном простору без основних хигијенско- санитарних услова.

Доказује се уверењем  службе за катастар непокретности из места пребивалишта и из места рођења о поседовању непокретности и приходима о непокретности.

 • да су способни за самосталан живот у условима социјалног становања;

Доказује се потврдом Центра за социјални рад о психофизичком стању  подобности за      живот у условима социјалног становања.

 • самохрани родитељи са децом или да је родитељ који самостално врши родитељско право;

Самохраност се доказује: изводом из матичне књиге умрлих или решењем надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло, решењем или другим актом надлежног органа, изводом из матичне књиге рођених детета, правноснажном пресудом о вршењу родитељског права. У другим случајевима самохрани родитељ даје изјаву, оверену у градском органу управе или суду, да се непосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање детета, да у међувремену није засновао брачну или ванбрачну заједницу, да други родитељ не учествује или недовољно учествује, односно учествује са износом мањим од 50% од надокнаде која је предвиђена за издржавање детета на породичном смештају.

5)      вишечлано породично домаћинство;

Доказује се: за малолетна лица извод из МКР а за пунолетна лица доказује се важећом личном картом.

6)  остале категорије посебно социјално угрожених породица;

Телесно оштећење се доказује решењем Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање које је постало коначно до дана истека рока за пријављивање на оглас и лекарском документацијом по прописима о пензијском и инвалидском осигурању, ако  је члан породичног домаћинства дете са сметњама у развоју или ако је корисник додатка за помоћ и негу другог лица по било ком основу.

 • породице са децом на редовном школовању;

Доказује се Потврдом надлежне образовне институције о редовном школовању.

 • да је лице према коме је извршено насиље у породици;

      Доказује се судском пресудом или извештајем Центра за социјални рад у вези околности и поступања по основу насиља у породици у конкретној ситуацији.

9) стара лица;

Старим лицима сматрају се лица која су навршила 60 година живота за жене и 65 година живота за мушкарце. Године старости доказују се фотокопијом личне карте или избегличке легитимације.

10) породично домаћинство које има дете са сметњама у развоју;

Степен ометености у развоју доказује се решењем надлежног органа које је постало коначно до дана истека рока за пријављивање на конкурс или одлуком суда о лишењу пословне способности или пружању родитељског права.

11) породично домаћинство које има тешко болесног члана од већег социо –медицинског значаја.

Породично домаћинство са тешко болесним чланом (малигне болести и интракранијални тумори; хемофилија, тешке болести крви које имају прогресиван ток; инсулин зависни дијабетес мелитус (са секундарним компликацијама ретинопатија, нефропатија, неуропатија); мултирезистентна туберколоза; системске аутоимуне болести у одмаклој фази и/или са мултисистемском дисфункцијом; генетске болести које имају прогресивни ток и/или узрокују тежак поремећај метаболизма; хроничне психозе са непотпуним ремисијама и трајним изменама личности; епилепсија са тешким психичким променама; терминална бубрежна инсуфицијенција , на дијализи и после трансплантације; прогресивна неуромишићна обољења; тешко трајно оштећење плућне вентилацијеса хроничном респираторном инсуфицијенцијом која испуњава критеријуме за дуготрајну оксигену терапију; тешке урођене и стечене срчане мане са тешким оштећењем срчане функције(ехо-кардиографски или другим методама утврђена ЕФ мање од 30% (или 40%), друге болести срца са тешким оштећењем срчане функције (ЕФ мање од 30%); болести које доводе до трајног оштећења функције јетре тешког степена (портална хипертензија, асцитес, вариксни езофагуса) и стања после трансплантације јетре; тежак облик бронхијалне астме, неконтролисана, перзистентна и поред редовне терапије; други тешки облици болести које доводе до трајно нарушеног здравственог стања.

Здравствено стање се доказује мишљењем односно извештајем здравствене установе у којој је постављена дијагноза и/или у којој се лечи са потписом три лекара одговарајуће специјалности који је издат само за сврху конкурисања за социјално становање  и није старији од шест месеци до дана истека рока за пријављивање на оглас и медицинском документацијом потребном за верификацију одређене болести – отпусне листе, специјалистичке налазе, дијагностичке тестове, лабораторијске налазе и др.).

Услове из овог члана морају да испуне подносилац пријаве и сви чланови породичног домаћинства наведени у пријави.

             Под породицом се подразумевају супружници и ванбрачни партнери, деца и сродници у правој линији без обзира на степен сродства, као и сродници у побочној линији до другог степена сродства између којих постоји законска обавеза издржавања и под условом да живе у заједничком домаћинству и други случајеви који су регулисани Законом о социјалној заштити и другим законима који регулишу ову област.

Рок за подношење пријава је  30 дана од дана објављивања огласа у локалном листу „Реч народа“. Текст огласа  биће доступан на званичној интерент презентацији града Пожаревца ( www.pozarevac.rs).

Благовремено поднете пријаве, са комплетном документацијом , предају се  писарници Градске управе града Пожаревца, канцеларија бр. 9. Дринска број 2 Пожаревац.

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

ГРАДА  ПОЖАРЕВЦА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Миомир Илић, дипл. инж. шумарства,с.р.

 Оглас за избор корисника социјалног становања – Забела

Подели са другима: Facebook Twitter