Почетак » Актуелно » О Граду
 

Топлификација у селу КленовникHeating system in Klenovnik

Кленовник – Пригодном свечаношћу у селу Кленовник надомак Костолца обележено је увођење топлификације у 250 домаћинстава. Председник Савета Месне заједнице Кленовник Бобан Огњановић захвалио је Привредном друштву „Термоелектране и копови Костолац“ и граду Пожаревцу на реализацији ове инвестиције вредне више од 160 милиона динара.

Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић рекао је овом приликом да је у енергетском гиганту из Костолца препознат значај заштите животне средине па су уложили знатна средства за завршетак ове инвестиције.

– Данас сам веома срећан и задовољан јер смо успели да окончамо један велики подухват. Уједно ми је жао што се ово није догодило пре месец дана, када смо и завршили пројекат, али смо због обиља посла били принуђени да одложимо свечано обележавање завршетка радова уз општенародно весеље пошто је ово насеље, поред Старог Костолца и Дрмна, у целости топлифицирано. Није било лако, било је великих проблема и, верујте, ово ми је била једна од најважнијих брига. Успешно смо радили: службе Привредног друштва и града Пожаревца, Јавног предузећа „Топлификација“, Савет Месне заједнице, директор из Костолца Драган Јовановић и ја- било је много проблема али смо успели да их све превазиђемо пошто смо били упорни, имали смо циљ и мисију као и наравно вас, мештане села Кленовника, рекао је Милосављевић.

Директор ПД „ТЕКО“ Драган Јовановић истакао је да је ова инвестиција само један од значајних пројеката које спроводи ова компанија.

– Оно што желим да искажем јесте задовољство да смо сви заједно показали да смо реализовали оно што смо рекли. Немам потребу да ово постављам у било какву функцију осим у функцију будуће сарадње и будућег живота овде на заједничком простору. Све што будемо даље радили, трудићемо се да, ако не буде од помоћи, не буде бар на велику штету. Ако нешто буде негативно, гледамо да то буде што мање негативно. Ваљало би да и убудуће имамо разумевање једни за друге јер, како сте видели и на овом пројекту, то и није баш тако лако, да процедуре нису увек једноставне. Ми живимо са тим као свакодневицом. Мислим да је овде и ЈП „Топлификација“ веома професионално одрадила овај посао па ја, у име Привредног друштва, желим да се захвалим њима, Месној заједници, граду Пожаревцу и градској општини Костолац пошто је ово апсолутно заједнички успех, истакао је Јовановић.

Председник Скупштине града Пожаревца рекао је да је сарадња локалне самоуправе Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“ одлична и да је, захваљујући томе, завршен читав низ значајних пројеката укључујући и заштиту Старог Костолца од поплава а најавио је и топлификацију села Ћириковац.

– Сарадња је била увек добра, а доласком Драгана Јовановића на чело Комбината, она се одвија у врло кохерентном смислу и правом смеру а помоћ Привредног друштва је и већа него што смо можда очекивали па се надам да ће тако бити и у предстојећем периоду. Ово је за нас једна капитална инвестиција пошто се ради о насељу које је угрожено а услови за живот су сада знатно побољшани. Комбинат је нарочито ангажован на пројектима у насељима која гравитирају Костолцу као што је Петка а у селу Стари Костолац ускоро се завршавају радови на реализацији заштите од плавних и подземних вода. За топлификацију Ћириковца град Пожаревац је ребалансом буџета издвојио око 20 милиона динара, навео је Илић.

Златне плакете, као знак захвалности мештана Кленовника, добили су градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић и директор Привредног Друштва „Термоелектране и копови Костолац“ Драган Јовановић. Захвалнице су уручене народном посланику Жарку Пивцу, председнику Скупштине града Пожаревца Миомиру Илићу, заменици градоначелника Вукици Васић, директору Јавног предузећа „Топлификација“ др Звонимиру Благојевићу, председнику градске општине Костолац Влади Вили и председнику Скупштине градске општине Костолац др Емилу Андруну.

Klenovnik – by ceremony in Klenovnik near Kostolac marked the introduction of district heating in 250 households. President of the Council of the local community Klenovnik Boban Ognjanovic thanked the company “Termoelektrane i kopovi Kostolac” and the town of Pozarevac in realization of investments worth over 160 million.

Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said on this occasion that the energy giant from Kostolac recognized the importance of environmental protection and have invested significant resources to complete this investment.

– Today I am very happy and satisfied because we managed to end a great undertaking. Also sorry that this happened a month ago, when we finish a project, but we have plenty of work were forced to postpone ceremony marking the completion of the nation-wide joy as this village in whole have heating system. It was not easy, there were severe problems and  this was one of the most important concern. We have successfully worked: the service of the Company and the town of Pozarevac, the Public Enterprise “Toplifikacija”, Local Community Council, Director of Kostolac Dragan Jovanovic and I – there were many problems but we managed to overcome them all because we were persistent, had a goal and mission and of course you, the residents of Klenovnik, said Milosavljevic.

Director of PD “TEKO” Dragan Jovanovic said that this investment is just one of the major projects undertaken by the company.

– What I want to express my satisfaction is that we all show that we realized what we say. I do not need to ask this in any position other than the function of future cooperation and the future life here in the shared place. All that we are still working, we will try to, if not helpful, not least the extensive damage. If something is negative, we see that it is less negative. One should continue to have an understanding for each other because, as you saw on this project, it is not quite so easy, that the procedures are not always easy. We live with it like everyday. I think  JP “Toplifikacija” very professional did the job and I want to thank them, the local community, the city’s municipality and Pozarevac Kostolac as this is absolutely mutual success, said Jovanovic.

Mayor of Pozarevac said that cooperation between local governments of the Company “Termoelektrane i kopovi Kostolac” excellent and thanks to that over a number of significant projects including protection for “Stari Kostolac” from flooding.

– The cooperation was always a good, and with Dragan Jovanovic arrival at the head of the combine, it occurs in a coherent sense of the right direction and assistance of the Company is greater than we might expect and hope that it will be in the future. This is for us a capital investment since it is affected by the settlement and living conditions are now much improved. The plant is particularly involved in projects in areas that gravitate Kostolac as a Petka and in Stari Kostolac soon complete work on the implementation of flood protection and groundwater. For heating system of Cirikovac city Požarevac allocated about 20 million dinars, said Ilic.

Gold medallions were given to Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic and Director of the company “Termoelektrane i kopovi Kostolac” Dragan Jovanovic as a sign of gratitude to the residents of Klenovnik. Thanks were given to deputy Zarko Pivac, president of the City of Pozarevac Miomir Ilic, deputy mayor Vukica Vasic, Director of the Public Enterprise “Toplifikacija” Dr. Zvonimir Blagojevic, president of the City Municipal Government Kostolac Vlada Vila and the President of the Assembly of the Commune Dr. Emil Andrun.

Подели са другима: Facebook Twitter