Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Treća sednica Skupštine Grada Požarevca

Republika Srbija
GRAD POŽAREVAC
SKUPŠTINA GRADA POŽAREVCA

skupstina

Broj: 01-06-121Datum: 2. jul 2016. godinewww.pozarevac.rs
Drinska 2
12000 Požarevac
Srbija
telefon: +381 12 539 606
faks: +381 12 531 115
E-mail: skupstina.kabinet@pozarevac.rs

Na osnovu člana 31. stav 2. Statuta Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/13 – prečišćen tekst) i na osnovu člana 34. stav 4. Poslovnika Skupštine Grada Požarevca („Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 2/08)

S  A  Z  I  V  A  M

treću sednicu Skupštine Grada Požarevca

za 8. jul 2016. godine (petak)

Sednica će se održati u sali 107 Skupštine Grada Požarevca, ulica Drinska broj 2, sa početkom u 10,00 časova.

Po usvajanju zapisnika sa druge sednice Skupštine Grada Požarevca održane 31. maja 2016. godine za ovu sednicu predlažem sledeći

DNEVNI RED:

  1. Potvrđivanje mandata odborniku Skupštine Grada Požarevca,
  2. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Dragulj“ u Kostolcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-3 od 17. juna 2016. godine),
  3. Predlog Odluke o utvrđivanju uslova, načina, kriterijuma i postupka subvencionisanja kamata po studentskim kreditima kod poslovnih banaka na teritoriji Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-114/16-25 od 1. jula 2016. godine),
  4. Predlog Odluke o utvrđivanju organa nadležnog za pripremu akata za odlučivanje o otuđenju pokretnih stvari u javnoj svojini Grada Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-28 od 17. juna 2016. godine),
  5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o pristupanju izradi Strategije održivog razvoja Grada Požarevca 2016-2021. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-27 od 17. juna godine),
  6. Predlozi rešenja o davanju saglasnosti na akta pravnih lica čiji je osnivač Grad Požarevac i to:

 

a) Godišnji izveštaj o radu za radnu 2014/2015. godinu Predškolske ustanove „Ljubica Vrebalov“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-1) od 17. juna 2016. godine),

b) Izveštaj o radu Fondacije Milenin dom –  Galerija Milene Pavlović Barili za 2015. godinu i Izveštaj o finansijskom poslovanju Fondacije Milenin dom – Galerija Milene Pavlović Barili za 2015. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-2) od 17. juna 2016. godine),

v) Izveštaj o radu Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac za 2015. godinu i Finansijski izveštaj Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac za 2015. godinu za period 1.1.2015.-31.12.2015. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-3) od 17. juna 2016. godine),

g) Godišnji izveštaj o radu Istorijskog arhiva Požarevac za 2015. godinu i Finansijski izveštaj o izvršenju plana Istorijskog arhiva Požarevac za 2015. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-4) od 17. juna 2016. godine),

d) Izveštaj o radu Ustanove Gradski ženski hor „Barili“ Požarevac za 2015. godinu, sa finansijskim pokazateljima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-5) od 17. juna 2016. godine),

đ) Izveštaj o radu Narodnog muzeja Požarevac za 2015. godinu, sa finansijskim pokazateljima, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-6)  od 17. juna 2016. godine),

e) Izveštaj o poslovanju Centra za kulturu sa finansijskim pokazateljima za period 1.1.-31.12.2015. godine, br. 643 od 7.3.2016. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-114/16-3 od 1. jula 2016. godine),

ž) Izveštaj o radu Javne ustanove Kulturno – sportski centar “Požarevac“ za 2015. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-8) od 17. juna 2016. godine),

z) Izveštaj o radu sa finansijskim pokazateljima za 2015. godinu Turističke organizacije Požarevca, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-9) od 17. juna 2016. godine),

i) Izveštaj o poslovanju Zdravstvene ustanove „Apoteka Požarevac“, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-10) od 17. juna 2016. godine),

j) Izveštaj o poslovanju Doma zdravlja Požarevac za 2015. godinu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-5-11) od 17. juna 2016. godine) i

k) Izveštaj o radu Centra za socijalni rad Požarevac za 2015. godinu sa Izveštajem o ostvarenim prihodima i rashodima Centra za socijalni rad u Požarevcu za period 1.1.2015. do 31.12.2015. godine, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-106/2016-12 od 17. juna 2016. godine);

  1. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Statut Narodne biblioteke „Ilija M. Petrović“ Požarevac, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-114/16-21 od 1. jula 2016. godine) i
  2. Predlozi akata iz oblasti izbora, imenovanja, postavljenja i razrešenja:
  3. a) Predlog Rešenja o prestanku mandata vršiocu dužnosti zamenice direktora ustanove Dom zdravlja Požarevac u Požarevcu, koji je podnelo Gradsko veće Grada Požarevca (br. 01-06-114/16-2 od 1. jula 2016. godine).

PREDSEDNIK SKUPŠTINE GRADA
Bojan Ilić, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter