Почетак » Актуелно » О Граду
 

Три деценије Спортског центраThree decades Sports Center

Пригодним скупом, у присуству бројних званица, представника локалне самоуправе, спортских радника и спортиста, данас су запослени у пожаревачком Спортском центру обележили три деценије рада. Тим поводом представљена је и пригодна публикација о историјату ове институције.

Са прославе јубилеја

Са прославе јубилеја

Обележавању тридесетогодишњице пожаревачког Спортског центра присуствовале су бројне званице, начелник Браничевског округа Александар Ђокић, представници локалне самоуправе предвођени председником Скупштине града Пожаревца Банетом Спасовићем и његоввим замеником Милићем Јовановићем, представници спортских савеза и клубова, а међу њима и потпредседник Спортског савеза Србије Слободан Јовић, командант Пожаревачког гарнизона Војске Србије пуковник Душко Шљиванчанин, представници полиције, привреде, друштвеног и јавног живота Пожаревца, некадашњи и актуелни спортисти и спортски радници. Све њих је у име домаћина поздравио директор Спортског центра Ненад Митић, а потом нагласио:

„Ово је наш празник, али и Ваш, јер и Ви сте део свега овога што сте заједно са нама стварали. Хвала Вам што сте допринели да Спортски центар ради овако добро и увек позитивно“, рекао је између осталог Митић.

У име локалне самоуправе о значају Спортског центра за спорт и спортисте града и окружења говорио је председник Скупштине града Пожаревца Бане Спасовић и том приликом поручио:

„Мојој намери да вам приближим свој став и мишљење о великом значају спорта за друштво желим да придодам и једну крилатицу. Често олако схватамо мисли великих људи које су постале безвременске захваљујући својој истинитости. Ко је једном у свом животу након бављења спортом доживео онај пријатни умор који се након туширања претвара у јединствени осећај и навалу позитивне енергије зна да тих неколико речи у изреци римског песника Јувенала „У здравом телу здрав дух“ садрже мудрост коју сви врло лако могу себи да приуште. Тачније, ви даме и господо, садашњи и бивши запослени у Спортском центру Пожаревац већ тридесет година успевате да приуштите нашим грађанима тај божански осећај који само физичка активност може да донесе. За разлику од медицинских радника којима је посао да животе спашавају, ваш посао је да одлазак код њих спречите најбољом могућом превентивом – бављењем спортом. Честитам вам од срца јубилеј и хвала вам за све што радите уз жељу да будете још бољи у наредним годинама.“.

Са прославе јубилеја

Са прославе јубилеја

Некадашњи спортски радник Мирољуб Поповић Цицко представио је публикацију о историјату Спортског центра чији је аутор, и замолио челне људе града Пожаревца да и у наредном периоду воде рачуна о једној оваквој институцији.

Председник Управног одбора Спортског центра Радиша Стојимировић уручио је плакете поводом јубилеја некадашњем и садашњем руководиоцу Спортског центра, као и једином раднику који је 30 година у континуитету у овој институцији – Радици Вукомановић. Потом је директор Центра Ненад итић уручио плакете за допринос развоју ове институције представницима Министарства за омладину и спот, Града Пожаревца, Концерна Бамби, Компаније Дунав осигурање и Привредног друштва Инон. Спортски савез града добитник је повеље, а чланови породица једног броја заслужних појединаца добили су постхумне повеље.Commemorative gathering in the presence of numerous guests, representatives of local government, sports officials and athletes today are employed in Pozarevac Sports Center celebrated three decades of work. On this occasion presented a commemorative publications on the history of this institution.

Са прославе јубилеја
The marking the thirtieth Pozarevac Sports Center attended by many guests, the chief of Branicevo district Aleksandar Djokic, representatives of local government, led by President of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and his deputy Milic Jovanovic, representatives of sports associations and clubs, including the vice president of the Sports Federation of Serbia Slobodan Jovic, commander of Serbian Army Colonel Dusko Sljivancanin, police, economy, social and public life Pozarevac, former and current athletes and sports officials. All of them, in the name of the host welcomed the director of the sports center Nenad Mitic, and then said:

„This is our holiday, but you, because you’re part of everything you have created together with us. Thank you for contributing to Sports Center works so well and is always positive, „he said, among other things Mitic.

On behalf of the local government about the importance of the sports center for sport and athletes city and surroundings spoke the president of the Assembly of Pozarevac Bane Spasović and on this occasion said:

„My intention to bring you closer to your attitude and opinion about the importance of sport in society and want to add to a motto. Often lightly thoughts of great people that have become timeless thanks to its truthfulness. Who was once in his life after sports experienced the pleasant fatigue that after showering turns into a unique feeling and the rush of positive energy known to the few words in the operative part of the Roman poet Juvenal „In a healthy body, healthy mind“ wisdom, which all contain very easily yourself to afford. Specifically, you ladies and gentlemen, current and former employees at the Sports Center Pozarevac for thirty years fail to treat our citizens that divine feeling that only physical activity can bring. Unlike medical professionals whose job is to save lives, your job is to prevent them going to the best possible preventative care – sports. I congratulate you heartily jubilee and thank you for everything you do with a desire to be even better in the coming years. „.

Са прославе јубилеја
A former sports official Miroljub Popović Cicko presented a publication on the history of the Sports Center whose author, and asked the head people of Pozarevac that in the coming period, taking account of one such institution.

Chairman of the Board of the Sports Center Radiša Stojimirović handed plaques jubilee former and current head of the Sports Centre, and the only worker who is 30 years continuously in this institution – Radica Vukomanović. Then the director of the Center Nenad Itic presented plaques to contribute to the development of this institution representatives of the Ministry of Youth and spot, City of Pozarevac, Bambi, Dunav Insurance Company and the Company Inon. Sport Federation awarded the city charter, and family members of a number of deserving individuals received posthumous Charter.

Related Images:

Подели са другима: Facebook Twitter