Почетак » Актуелно » О Граду
 

У Београду отворена изложба из спомен збирке Миодрага Марковића пожаревачког МузејаThe exhibition opens in Belgrade, the memory collection of the Museum of Miodrag Markovic Pozarevac

Запажено гостовање у Дому војске

Обележавајући 115. годишњицу рођења Пожаревљанина Миодрага Марковића, у организацији пожаревачког Народног музеја и Медија центра „Одбрана“, у Великој галерији Дома Војске Србије у Београду, отворена је репрезентативна изложба слика из Спомен збирке овог успешног дипломате. Осим Пожаревљана, први пут након 40 година, у уметничким делима еминентних српских сликара имаће прилику да уживају и поклоници сликарства из Београда као и бројни посетиоци ове Галерије. Поставку чини 46 дела из Збирке коју је дипломата Миодраг Марковић годинама сакупљао. Реч је о делима знаменитих сликара: Милана Коњовића, Јована Бјелића, Зоре Петровић, Пеђе Милосављевића, Васе Поморишца, Ивана Радовића, Фрање Радочаја, Љубице Цуце Сокић и других.

Спомен збирка представља легат, поклон породице Марковић Граду Пожаревцу, озакоњен уговором између некадашње Скупштине општине Пожаревац и породице Марковић (Данице, Бисеније, Верославе, Стојадина и Ивана) из Београда. На отварању изложбе, присутне је најпре поздравио директор Медија центра „Одбрана“ потпуковник Славољуб Марковић, истакавши да је сарадња између пожаревачких институција и Војске Србије вишегодишња и веома успешна.

– У марту ове године, у Дому Војске је, у организацији пожаревачког Историјског архива, одржана изложба посвећена стогодишњици филма у Србији, док је у јуну, у Градској галерији у Пожаревцу, организована изложба фотографија под називом „Успомена из војске“. Оваква врста сарадње Војске Србије са пожаревачким културним установама настављена је данашњим отварањем изложбе слика из Спомен збирке Миодрага Марковића. Обележавајући два века Војске у Браничеву, наша установа ће наредне године, уз помоћ аутора Јасмине Николић, директорке пожаревачког Историјског архива и пуковника Миливоја Пајовића начелника Управе за односе са јавношћу и бившег команданта Гарнизона у Пожаревцу, објавити књигу посвећену овом великом јубилеју, нагласио је потпуковник Марковић.

Град Пожаревац се легатору Миодрагу Марковићу, одужио тако што је улицу у којој се налазила његова кућа, назвао његовим именом. У складу са Марковићевом жељом и уговором склопљеним са породицом, 1982. године свечано је у Пожаревцу отворена Галерија спомен збирке Миодрага Марковића.

– Било да се налазимо на дужности генералног конзула Југославије у Њујорку, дипломатским мисијама или на дужности шефа протокола Савезног секретаријата за иностране послове, Миодраг Марковић никада није заборављао родни Пожаревац. Кроз каталошки приказ слика и њихових аутора и презентацију вредности и значаја колекције ових уметничких дела, одајемо захвалност легатору града, истакао је градоначелник Пожаревца Миомир Илић, који је званично и отворио изложбу.

Миодраг Марковић рођен је 1897. године. Након завршетка Првог светског рата, школовао се у Ници, Ремсу и Лондону. Преминуо је 1969. године у Опатији а сахрањен у Београду. Како је у свом обраћању истакла ауторка изложбе, кустос пожаревачког Народног музеја Виолета Томић, високо образовање, истанчан укус, рад и дружење у дипломатским представништвима широм света, код Миодрага Марковића створили су огромну љубав према уметности, посебно према сликарству. Држећи се са сликарима, он је стрпљиво и префињено стварао уметничку збирку, коју је при крају свог живота поклонио Пожаревцу.

– Као колекционар, Миодраг Марковић се определио за најзначајнији период у развоју наше модерне уметности-за време између два светска рата. То је раздобље када српско сликарство достиже највише естетске квалитете и када ствара своје ремек дела. Аутори заступљени у овој збирци припадају различитим правцима и поетикама. Посебну вредност дају портрети донатора Миодрага Марковића, међу којима се налазе радови Михајла Петрова, Мила Милуновића и Васе Поморишца. Дарујући ову збирку свом родном граду, Марковић нас је подсетио на вечиту истину да уметностпредставља душу једног народа, неизбрисив белег његовог постојања и светионик на неизвесном путу у будућност, напоменула је ауторка.

Поред бројних љубитеља сликарске уметности из Пожаревца и Београда, директора Милорада Ђорђевића и осталих запослених у Народном музеју Пожаревац у оквиру кога се налази легат, отварању изложбе присуствовали су син дародавца Иван Марковић и Гордан Поморишац, син великог српског уметника Васе Поморишца. Изложба је отворена до 29. децембра.

A notable guest appearance at the Army

Celebrating 115th Birth anniversary of Miodrag Markovic from Pozarevac, organized by the National Museum and Media Center “Defense” from Pozarevac  in the gallery of the Army of Serbia in Belgrade, opened a representative exhibition of paintings from the Memorial Collection of successful diplomacy. Besides citizens from Pozarevac the first time in 40 years, the artwork of eminent Serbian painters will have the opportunity to enjoy painting and fans in Belgrade as well as many visitors this Gallery. The exhibition comprises 46 works from the collection by diplomats Miodrag Markovic years of collecting. These are the works of famous painters: Milan Konjović, Jovan Bjelic, Zora Petrovic, Pedja Milosavljevic, Vase Pomorisac, Ivana Radovic, Francis Radocaj, Ljubica Cuca Sokic and others.

Memorial Collection is a legacy gift to the family Markovic town of Pozarevac legalized agreement between the former Municipal Assembly Pozarevac and family Markovic (Danica,  Bisenija, Veroslava, Stojadin and Ivana) from Belgrade. At the opening ceremony, guests were first greeted by the director of the Media Center “Defense” Lieutenant Slavoljub Markovic, stressing that the cooperation between the institutions and Pozarevac Serbian Army perennial and very successful.

– In March this year, the House of the Army, organized Pozarevac Historical Archive, an exhibition dedicated to the centenary of film in Serbia, while in June, the City Gallery in Pozarevac organized exhibition of photographs entitled “Memories of the army”. This kind of collaboration with the Serbian Army Pozarevac cultural institutions continued today’s opening exhibition of paintings from the Memorial Collection of Miodrag Markovic. Celebrating two centuries Army in Branicevo, our institution next year, with the help of Jasmina Nikolic, director of the Historical Archives Pozarevac and Colonel Milivoje Pajoviv Chief of Public Affairs and a former commander of the garrison in Pozarevac, published a book dedicated to this great jubilee, said Lt. Col. Markovic.

City Pozarevac named the street where Miodrag Markovic lived in his name. According to Markovic’s desire and a contract made with his family, in 1982. was officially opened in Pozarevac Gallery memory collection Miodrag Markovic.

– Whether you are at the office of Consul General in New York Yugoslavia, diplomatic missions, or protocols as head of the Federal Secretariat for Foreign Affairs, Miodrag Markovic never forgot his native Pozarevac. Stock image through image and presentation of their authors, and the value and importance of the collection of works of art, we give thanks legatee of the city, said Mayor Pozarevac Miomir Ilic, who officially opened the exhibition.

Miodrag Markovic was born in 1897. year. After the end of World War II, he was educated in Nice, Reims and London. He died in 1969. in Opatija and was buried in Belgrade. As pointed out in his address to the author of the exhibition, the curator of the National Museum of Pozarevac Violeta Tomic, higher education, refined taste, work and socialize in diplomatic missions around the world, with Miodrag Markovic created a huge love for art, especially for painting. Adhering to the painters, he patiently and delicately created art collection, which is near the end of his life gave Pozarevac.

– As a collector, Miodrag Markovic has chosen the most significant period in the development of our modern-art for the time between the two world wars. This is the period when Serbian painting reaches the highest aesthetic quality when creating his masterpieces. The authors represented in this collection belong to different directions and poetics. The special value of portraits of the donors give Miodrag Markovic, who include the works of Peter Michael, Mila Milunovic  and Vasa Pomorisac. Donating this collection of his hometown, Markovic reminded us of the eternal truth that art represent soul of a nation, an indelible mark of its existence and the lighthouse on the uncertain path to the future, the author noted.

In addition to the numerous fans of the art of painting and Pozarevac Belgrade, Director Milorad Djordjevic and other staff at the National Museum of Pozarevac within which there is a legacy, the opening ceremony was attended by the donor’s son Ivan Markovic and Pomorisac Gordon, son of the great Serbian artist Vasa Pomorisac. The exhibition is open until 29 December.

Подели са другима: Facebook Twitter