Почетак » Актуелно » О Граду
 

Унапређење примарне здравствене заштитеImproving primary health care

Значајно унапређења примарне здравствене заштите у Пожаревцу и Костолцу била је тема конференције за медије коју су одржали заменик градоначелника др Миодраг Степановић и директор Дома здравља др Милош Самарџић.

Са конференције за медије

Са конференције за медије

Дому здравља у Пожаревцу потребан је санитет, пет лекара опште праксе за попуну хитне помоћи, по један дефектолог, психолог, логопед и техничар за рендген, као и носач касете за мамограф без кога апарат не може да се користи за све намене, нова столарија у медицини рада, условна зграда костолачког дома здравља, као и оловне фолије за нов рендген.

Реално је да се набавка опреме реализује ребалансом градског буџета. Очекују да ће од надлежног министарства добити дозволу за запошљавање потребних стручњака, као и да ће обезбедити услове за изградњу нове зграде Дома здравља у Костолцу. Санитетско возило је неопходно за пожаревачки дом здравља. Ребалансом буџета који се очекује пре пролећа, град би требало да издвоји 3,5 милиона динара за ново возило.

Проблем хитне помоћи за Костолац и околна села требало би да се реши запошљавањем пет лекара опште праксе. Дежурства хитне помоћи у Костолцу укинута су пре више месеци због недостатка кадрова и укидања плаћања прековременог рада. Због тога се позиви из Костолца и околних села преусмеравају екипама у Пожаревцу које су удаљене више од 10 километара.

Дом здравља у Пожаревцу

Дом здравља у Пожаревцу

Заменик градоначелника Миодраг Степановић каже да град као оснивач Дома здравља може да тражи запошљавање нових лекара.

-Након ребаланса буџета обезбедићемо финансијска средства и расписати конкурс за 5 лекара опште праксе. Они ће бити ангажовани за стално и биће обезбеђен новац за њихове плате, рекао је он.

Директор Дома здравља Милош Самарџић је рекао да ће ангажовање нових људи омогућити да се у Костолцу планирају дежурства и током викенда и празника. Поред мањка лекара опште праксе за хитну помоћ, Дому здравља је потребан по један дефектолог, логопед и психолог. Постоје процене да ће за нови рендген бити потребан и један техничар. Милош Самарџић је рекао да би конкурси могли да се окончају до краја године и да ће инсистирати код министарства да се дозволе нова запошљавања кадрова који недостају.

Дом здравља поседује два мамографа који су добијени из медицинских установа у Крагујевцу и Нишу. Један од њих, онај нишки, требало би да се стави у функцију за мамографско снимање дојки. То је могуће само уколико се набаве носачи за касете који коштају око 1 милион динара. Занимљиво је да сам апарат који није коришћен и стар је десетак година вреди око 2,7 милиона динара. Новац за набавку би требало да се обезбеди у градском буџету, ребалансом.

Рендген који је град за Дом здравља купио прошле године прошао је царињење и са 6 месеци закашњења допремљен је у установу. По својим карактеристикама је сложенији и јачи од апарата који је првобитно био планиран да се набави. Због тога је потребно набавити заштитне алуминијумске фолије.

-Заштитно стакло вредно 300.000 динара смо набавили, али то није довољно. Наручили смо оловне плоче које коштају 400.000 динара. Чим се испоруче, пустићемо рендген у рад. Очекујем да то буде крајем фебруара или почетком марта“, рекао је директор Дома здравља, Милош Самарџић.

Костолцу је потребна нова зграда Дома здравља. Постојећа је неусловна. Да би се извршила санација и реновирање процена је да би град требало да издвоји нешто више од 20 милиона динара. Заменик градоначелника, Миодраг Степановић каже да је рентабилније да се за 20 до 25 одсто више новца уложи у изградњу новог објекта. Препрека да се новац испланира у буџету су локацијски услови. Пројекат би израдио Дом здравља. Међутим, пре тога је потребно је усвојити нови Генерални план регулације у Костолцу.

-Знамо да је сво земљиште у Костолцу у власништву републике, а да су као корисник уписане ТЕ КО Костолац. Надам се да неће бити проблема да се земљиште пребаци на коришћење Граду Пожаревцу, рекао је Степановић.

Он је подсетио да је град имао улагања од 65 милиона динара за пренамену нове зграде болнице и да би 40 милиона динара уз ИПА фондова требало да се до половине ове године рефундира. -Нама се 40 милиона динара 30. јуна враћа у буџет. Неким новим ребаласом та средства можемо да определимо за нови Дом здравља у Костолцу, закључио је заменик градоначелника.

Становници Брежана немају дежурног лекара јер је зграда у којој је смештена локална амбуланта нефункционална. Како то изгледа објаснио је директор Дома здравља, Милош Самарџић.

-Чекаоница је хладна током зиме. Из ње се улази у просторију техничара у којој су дотрајали прозори. Приступ лекару могућ је само из просторије техничара, док у тоалет можете само из лекарске собе. Био сам у Брежану и замолио месну заједницу да тај проблем технички реше. Када то ураде моћи ћемо да пошаљемо лекара“.

Significantly improving primary health care in Pozarevac and Kostolac was the topic of the press conference which was held by Deputy Mayor Dr. Miodrag Stepanović and Director of the Health of Dr. Milos Samardzic.

Са конференције за медије

Са конференције за медије

Health Center in Pozarevac need an ambulance, five general practitioners to fill the ambulance, one special education teacher, psychologist, speech therapist and an X-ray technician, and the cassette holder Mammography without which the camera can be used for all purposes in new windows occupational medicine, conditional Kostolac building health centers, as well as lead foils for a new x-ray.

The reality is that the purchase of equipment implemented the revised budget. They expect that the competent ministry to obtain permission for hiring the necessary experts, as well as to provide conditions for the construction of a new building of the Health Center in Kostolac. The ambulance is necessary for Požarevački health center. Revised budget, which is expected before spring, the city should allocate 3.5 million for a new vehicle.

Problem ambulance for Kostolac and villages should be solved by employing five general practitioners. Emergency ambulance in Kostolac were abolished several months ago due to lack of staff and elimination of overtime pay. Therefore calls from Kostolac and surrounding villages diverted teams in Požarevac located more than 10 kilometers.

Дом здравља у Пожаревцу

Дом здравља у Пожаревцу

Deputy Mayor Miodrag Stepanović says that the city as the founder of the Health may require recruitment of new physicians.

-After The budget revision will provide funding and announce a competition for five general practitioners. They will be hired permanently and will be provided money for their salaries, he said.

Director of Health Milos Samardzic said that the engagement of new people as possible to be in Kostolac plan on call during weekends and holidays. In addition to the lack of general practitioners in the emergency room, the health center is required by a special education teacher, speech therapist and psychologist. There are estimates that the new X-ray will be required and a technician. Milos Samardzic said that the competitions could be completed by the end of the year and will insist that the ministry to permit new recruitment missing.

Health Centre has two mammographies obtained from medical institutions in Kragujevac and Nis. One of them, the low, should be put to use for mammographic breast imaging. This is only possible if the procurement carriers for tapes that cost about 1 million. It is interesting that coffee that was not used and the star is ten years worth about $ 2.7 million. Money for the purchase should be provided in the city budget, budget revision.

X-ray, which is a city of Health bought last year passed the customs clearance and 6 months late was brought into the institution. According to its characteristics is more complex and more powerful than the device that was originally planned to be purchased. Therefore, it is necessary to obtain a protective aluminum foil.

-Safety Glass worth 300,000 dinars, we obtain, but it is not enough. We ordered the lead plates that cost 400,000 dinars. As soon as you deliver, we’ll play in the X-ray work. I expect it to be in late February or early March, “said Director of Health, Milos Samardzic.

Kostolac need a new building of health. The existing uninhabitable. To carry out repairs and renovation is estimated that the city should allocate slightly more than 20 million. Deputy Mayor, Miodrag Stepanović says that the more cost effective to 20 to 25 percent more money invested in the construction of a new facility. An obstacle to the money in the budget plan are locational conditions. The project would develop a health center. However, before that it is necessary to adopt a new general plan of regulation in Kostolac.

We know that the land in Kostolac property of the republic, and that as a registered user TE KO Kostolac. I hope it will not be a problem to transfer the land to the use of Pozarevac, said Stepanović.

He recalled that the city had an investment of 65 million dinars for the conversion of the new hospital building and to 40 million dinars with IPA funds should be up to half of this year is refunded.

-40 million on June 30, we returned to the budget. Some new rebalasom this means we could opt for a new health center in Kostolac, concluded the deputy mayor.

Residents of Brezane have no duty doctor because the building housing the local clinic dysfunctional. What is it like explained Director of Health, Milos Samardzic.

-Waiting room is cold in the winter. From there we enter the room where technicians are dilapidated windows. Access to a doctor is only possible from the room technicians, while the toilet can only from the medical room. I was in Brezane and asked the local community to solve this problem technically. When this is done we will be able to send doctors. “

Подели са другима: Facebook Twitter