Почетак » Обавештења
 

УП за изградњу објекта затвореног базена спратности По+П у улици Боже Димитријевића б.б. на к.п.бр.1603/1 К.О.Костолац-град у Костолцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14,83/18 , 31/19, 37/19-др.закони , 9/20 и 52/2021), и чланова 88. , 91. , 92. и 94.  Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта  за изградњу објекта затвореног базена спратности По+П  у улици Боже Димитријевића б.б. на к.п.бр.1603/1 К.О.Костолац-град,  израђен од PREDUZEĆA ZA PROJEKTOVANJE, URBANIZAM I INŽINJERING BEST PLAN DOO BEOGRAD, VOJVOĐANSKA 79.

Одговорни урбаниста је Миланка Петровић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1123 09. Идејно решење је израдио „КРИП ИНЖИЊЕРИНГ“ д.о.о., Булевар Маршала Толбухина  бр.40, Београд. Одговорни пројектант архитектуре је Невена Јовановић, дипл.инж.арх. са лиценцом 300 Р902 18.

            Подносилац захтева је Градска управа Града Пожаревца , градска општина Костолац .

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 16.05.2023. године , закључно са 23.05.2023. године, у канцеларији број 36 у приземљу зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Вера Шеовић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 36 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-676.

Детаљније на urbanizam.pozarevac.rs