Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Upriličen prijem za brojne gosteReception was organized for a number of guests

Uoči početka finalnih nadmetanja Ljubičevskih konjičkih igara, po tradiciji je upriličen prijem za goste i učesnike ove prestižne međunarodne sportsko-turističke manifestacije. Kako i proliči, prisutnima se obratio i poželeo dobrodošlicu gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić.

-Dobro došli među prave prijatelje i saradnike. Mi smo vam širom otvorili kapije našeg grada, da vas topla srca primimo i ugostimo, kao učesnike 49. Ljubičevskih konjičkih igara. Krajem 19. veka u Stigu i Pomoravlju otpočelo se intezivno sa uzgojem konja. U Požarevcu je 1892. godine osnovana je škola jahanja “Knez Mihajlo“ i organizovane su izložbe konja i trke. Ergela Ljubičevo učinila je značajan doprinos da se u Srbiji unapredi konjarstvo. Ovom kraju zbog raznih potreba a naročito u poljoprivredi i prevozu konj je uvek bio prisutan kao sastavni deo života, ponos i dika svakog dobrog domaćina. Davne 1964. godine, rodila se ideja kod ljudi u našem kraju da se organizuje takmičenje galopera, kasača, preponaša i višebojaca pod nazivom Ljubičevske konjičke igre. U Požarevcu i okolini narod se na razne načine odužuje konju kao domaćoj životinji koja sa čovekom deli dobro i zlo i zato konju dugujemo veliku zahvalnost. Ljubičevske konjičke igre lepa su prilika da pokažemo privrženost našoj tradiciji i uzgoju konja na ovim prostorima i da se podsetimo na Miloša, Mihajla i knjeginju Ljubicu kao i Ergelu “Ljubičevo“, istakao je Miomir Ilić u svom obraćanju.

Govoreći o tradiciji konjarstva u ovom delu Srbije, ilić se obratio i samim takmičarima 49. Ljubičevskih konjičkih igara.

-Učesnicima 49. Ljubičevskih konjičkih igara želim da ostvare najbolje rezultate u takmičenju, nezaboravno drugarstvo, prijateljstvo i saradnju, tako da iz ovog lepog grada mladosti i rada ponesu sa sobom pregršt gostoljublja i našeg druženja. Za sve buduće susrete mladosti sporta i stvaralaštva sa ubeđenjem da ste u nama stekli iskrene saradnike, drugove i prijatelje. Naš grad biće uvek otvoren za sve prave ljude koji u srcu nose ljubav prema čoveku, konjičkom sportu, radu i životu. Iskreno se nadam da će naše višegodišnje prijateljstvo potrajati dugo i time učvrstiti i ojačati našu saradnju za dobrobit građana. Sa pravom možemo reći da su naši prijateljski odnosi u stalnom usponu. Takmičarima na hipodromu želim da pokažu znanja, veština i sposobnosti, da pobedu najspremniji, najbolji ali da se druguju i da se raduju, da grade saradničke i bratske odnose. Na kraju želim da se zahvalim i odam priznanje konjičkim društvima, klubovima i uzgajivačima konja, koja su dali veliki doprinos uzgoju i unapređenju konjičkog sporta u Srbiji, rekao je na kraju svog obraćanja gradonačelnik grada Požarevca Miomir Ilić.

Na prijemu su, pored takmičara i uzgajivača konja, prisutni bili predstavnici republičkih ministarstava i prijateljskih ambasada, gradova i susednih opština, direktori Javnih preduzeća, odbornici kao i predstavnici vojske, policije i crkve.

Gost na 49. Ljubičevskim konjičkim igrama bio je i Njegovo visočanstvo princ Vladimir Karađorđević, koji je za naš list govorio o utiscima posete našem gradu.

-Bio sam u Požarevcu tri puta od 2001. godine do danas. Mislim da je danas došlo vreme da ljudi zaista mogu da se koncetrišu na prave vrednosti kulturne, istorijske i duhovne. Moji utisci su zaista pozitivni i nadamo se da ćemo mnogo toga zajedno uspeti i imamo da radimo u Srbiji. Moja supruga princeza Brigita i naš prijatelj iz Nemačke gospodin Julijus Aleksandar Pas, oduševljeni su samim gradom i boravkom ovde. Želim da se zahvalim u njihovo i svoje ime gradonačelniku grada Požarevca što smo u mogućnosti da prisustvujemo ovom događaju, rekao nam je princ Vladimir Karađorđević.

On the eve of the final competition Ljubicevo Equestrian Games, according to tradition, a reception was organized for the participants and guests of this prestigious international sports and tourism events. As usual, addressed the audience and welcomed the Mayor of Pozarevac Miomir Ilic.

-Welcome among true friends and associates. We like to open a gate around our city, you receive a warm-hearted welcome and as participants 49th Ljubicevo Equestrian Games. In the late 19th century in Stig and Pomoravlje it began breeding horses. In Pozarevac in 1892. The riding school was established in „Knez Mihajlo“ and organized exhibitions and horse races. Paddock in Ljubicevo has made a significant contribution to improve horse breeding in Serbia. This area due to a variety of needs especially in agriculture and transport the horse is always present as an integral part of life, pride and joy of every good host. Back in the 1964th years, the idea of people in our area to organize a competition gallopers, trotters, and compete in all events hurdler named Ljubicevo Equestrian Games. In Pozarevac and around the nation in various ways repays horses as domestic animals with a man who shares the good and the bad and that’s why the horse is greatly indebted. Ljubicevo beautiful horse games are an opportunity to show our commitment to the tradition of horse breeding in the area and to remind ourselves of Milos, Mihajlo and Princess Ljubica and paddock „Ljubicevo“, said Miomir Ilic in his speech.

 

Talking about the tradition of horsemanship in this part of Serbia, Ilic spoke to competitors and therefore 49th Ljubicevo Equestrian Games.

Participants of 49th- Ljubicevo Equestrian Games I want to achieve the best results in the competition, unforgettable companionship, friendship and cooperation, so that the youth of this beautiful city and work bring with them a handful of our hospitality and friendship. For all future meetings of youth sports and creativity with the conviction that you are honest associates acquire us, comrades and friends. Our city will always be open to all the right people at the heart of love for a man wear, equestrian sport, work and life. We sincerely hope that our many years of friendship and take a long time to consolidate and strengthen our cooperation for the benefit of citizens. On the right we can say that our friendly relations on a constant rise. Competitors at the track I want to demonstrate the knowledge, skills and abilities to defeat the fittest, but the best evangelists and to rejoice, and to build collaborative and fraternal relations. Finally I want to thank and pay tribute to the equestrian societies, clubs and breeders of horses, which have made a great contribution to the improvement of breeding and equestrian sports in Serbia, said the mayor of Pozarevac Miomir Ilic.

On admission, in addition to competitor and horse breeder, present were representatives of government ministries and embassies of friendly, neighboring cities and municipalities, public company executives, board members and representatives of the army, the police and the church.

 

Guest on 49th Ljubicevo equestrian games was and His Highness Prince Vladimir Karadjordjevic, who spoke to our list of impressions visit our city.

I was in Pozarevac three times since 2001. year to date. I think it’s time now that people can really be concentrated on the true value of cultural, historical and spiritual. My impressions are really positive and we hope to make it a lot together and we have to work in Serbia. My wife Princess Brigitte and our friend from Germany, Mr. Julius Alexander Dog, are very enthusiastic about the city and stay there. I want to thank them in the name of their city mayor Pozarevac to have the opportunity to attend the event, said the prince Vladimir Karadjordjevic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter