Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта са елементима препарцелације за изградњу комбинованог дечијег игралишта на углу Партизанске улице у Костолцу, на кп.бр. 1824 К.О. Костолац град, урађен од стране „URBO INTEGRA“ Биро за пројектовање и консалтинг, Стевана Сремца 20/5, Београд. Одговорни урбаниста је Ивана Станојевић, дипл.инж.арх. – са лиценцом бр. 200 1116 09.

Подносилац захтева је Град Пожаревац.

Пројекат се реализује као део техничке подршке Граду Пожаревцу кроз пројекат „ЕУ подршка унапређењу услова живота Рома“.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 26. 1. 2021. године, закључно са 2. 2. 2021. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

 Документација

Подели са другима: Facebook Twitter