Početak » Obaveštenja » O Gradu » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Po+P+3+Ps na kp. br. 1784/1 i 1783/2 K.O. Požarevac, u ulici Skopljanskoj broj 13, u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br. 72/2009, 81/2009 – ispr., 64/2010 – odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – odluka US, 50/2013 – odluka US, 98/2013 – odluka US, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – dr. Zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta sa urbanističko – arhitektonskom razradom lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta spratnosti Po+P+3+Ps na kp. br. 1784/1 i 1783/2 K.O. Požarevac, u ulici Skopljanskoj broj 13, u Požarevcu, urađen od strane Samostalne radnje – biro za projektovanje, inženjering i izvođenje radova u građevinarstvu „Urbaneks“, Radulović Danijel, pr, Požarevac, Trg Oslobođenja 4/8. Odgovorni urbanista i odgovorni projektant je Danijel Radulović, dipl.inž.arh. sa licencom odgovornog urbaniste za rukovođenje izradom urbanističkih planova i urbanističkih projekata br. 200 0282 03 i licencom odgovornog projektanta arhitektonskih projekata, uređenja slobodnih prostora i unutrašnjih instalacija vodovoda i kanalizacije br. 300 2569 03, izdatim od Inženjerske komore Srbije.

Podnosilac zahteva je PD „Građevina visokogradnja i proizvodnja električne energije“ D.O.O. Darkovce, Crna Trava.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 24. 8. 2021. godine, zaključno sa 31. 8. 2021. godine, u kancelariji broj 36, u prizemlju zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 36 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

 

DOKUMENTACIJA

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter