Почетак » Планска документација
 

Урбанистички пројекат за изградњу пословно комерцијалног објекта (продаја соларних панела) на катастарској парцели бр. 19331 КО Пожаревац израђен од стране ПД „Аула“ доо Београд

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 и 9/2020 ), и члана 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу пословно комерцијалног објекта (продаја соларних панела) на катастарској парцели бр. 19331 КО Пожаревац израђен од стране ПД „Аула“ доо Београд, улица Краљевачких жртава број 1а.
Одговорни урбаниста је Александра Станојевић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0502 03.
Инвеститор урбанистичког пројекта је „ELIAS ECO“ доо, Београд, Нехруова број 51.
Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана почев од 19.05.2020. године закључно са 26.05.2020. године у канцеларији број 209 на другом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).
Лица овлашћена за давање обавештења о садржају јавне презентације је Огњен Срданов, мастер просторни планер.
Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове.
Ближе информације могу се добити у канцеларији број 209 зграде Градске управе града Пожаревца – контакт телефон 539-797.

Урбанистички пројекат – документација

Подели са другима: Facebook Twitter