Почетак » Планска документација
 

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗГРАДЊУ ПРАТЕЋИХ ТЕХНИЧКИХ ОБЈЕКАТА У ФУНКЦИЈИ ГЛАВНИХ ПОГОНСКИХ ОБЈЕКАТА ТЕРМОЕЛЕКТРАНЕ „КОСТОЛАЦ А“, НА К.П. 436/1 К.О. КОСТОЛАЦ-ГРАД, У ГРАДСКОЈ ОПШТИНИ КОСТОЛАЦ

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“’, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19), 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу пратећих техничких објеката у функцији главних погонских објеката Термоелектране „Костолац А“ на к.п.бр. 436/1 К.О. Костолац – град, у градској општини Костолац. 

Обрађивач урбанистичког пројекта је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Булевар краља Александра бр. 72/II, Београд. Одговорни урбаниста је др Божидар Манић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1101 08. Обрађивач идејног решења је ПД „Delta inženjering“, Заплањска бр. 86, Београд. Одговорни пројектант је Мирко Савић, дипл.грађ.маш. са лиценцом бр. 330 N850 15.

Подносилац захтева је ЈП „ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ“, ул. Балканска бр. 13,

Београд.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 28.07.2020. године, закључно са 03.08.2020. године, у канцеларији број 209 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца. 

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Ана Мишић, дипл.инж.арх.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 209 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-797.

 Документација (225MB)

Подели са другима: Facebook Twitter