Početak » Planska dokumentacija
 

URBANISTIČKI PROJEKAT ZA IZGRADNjU PRATEĆIH TEHNIČKIH OBJEKATA U FUNKCIJI GLAVNIH POGONSKIH OBJEKATA TERMOELEKTRANE „KOSTOLAC A“, NA K.P. 436/1 K.O. KOSTOLAC-GRAD, U GRADSKOJ OPŠTINI KOSTOLAC

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“’, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19), 

REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju pratećih tehničkih objekata u funkciji glavnih pogonskih objekata Termoelektrane „Kostolac A“ na k.p.br. 436/1 K.O. Kostolac – grad, u gradskoj opštini Kostolac. 

Obrađivač urbanističkog projekta je Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije, Bulevar kralja Aleksandra br. 72/II, Beograd. Odgovorni urbanista je dr Božidar Manić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1101 08. Obrađivač idejnog rešenja je PD „Delta inženjering“, Zaplanjska br. 86, Beograd. Odgovorni projektant je Mirko Savić, dipl.građ.maš. sa licencom br. 330 N850 15.

Podnosilac zahteva je JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“, ul. Balkanska br. 13,

Beograd.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 28.07.2020. godine, zaključno sa 03.08.2020. godine, u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca. 

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ana Mišić, dipl.inž.arh.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

 Dokumentacija (225MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter