Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na k.p.br. 1463/1i k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac, u Požarevcu, ulica Lole Ribara broj 25

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18, 37/2019 i 9/2020 ), i člana 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA
Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambeno-poslovog objekta na katastarskoj parceli br. 1463/1 K.O. Požarevac i na delu parcele k.p.br. 1348/1 K.O. Požarevac u ulici Lole Ribara br. 25 Požarevac (blok 2.5) izrađen od strane „CE GROUP“ doo Beograd, ulica Graničarska broj 6-8.
Odgovorni urbanista je Tamara Tošić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1072 08.
Investitor urbanističkog projekta je CE GROUP“ doo Beograd, ulica Graničarska broj 6-8..
Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana počev od 05.05.2021. godine zaključno sa 11.05.2021. godine u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca
Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Manuela Janković, diplomirani inženjer arhitekture.
Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove.
Bliže informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-793.

 DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter