Почетак » Обавештења » О Граду » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 К.О. Пожаревац, у ул. Книћаниновој бр. 2 у Пожаревцу

      У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 и 37/201 – др. закон, 9/2020 и 52/2021), и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 1068/1 К.О. Пожаревац, у ул. Книћаниновој бр. 2 у Пожаревцу.

Обрађивач урбанистичког пројекта је Пројектни биро „ЦЕНТАР ГС“, ул.Карађорђева бр.23/2, Смедерево. Одговорни урбаниста и пројектант је Гордана Јовановић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 1003 07.

Подносилац захтева је Ортачко друштво „ВИС ИНВЕСТ 007“ из Пожаревца, ул.Кнеза Лазара бр.15, локал бр.2.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 21.09.2021. године, закључно са 28.09.2021. године, у канцеларији број 212 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 212 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-793.

ДОКУМЕНТАЦИЈА