Početak » Obaveštenja » O Gradu » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 K.O. Požarevac, u ul. Knićaninovoj br. 2 u Požarevcu

      U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14, 83/18,  31/2019 i 37/201 – dr. zakon, 9/2020 i 52/2021), i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 1068/1 K.O. Požarevac, u ul. Knićaninovoj br. 2 u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je Projektni biro „CENTAR GS“, ul.Karađorđeva br.23/2, Smederevo. Odgovorni urbanista i projektant je Gordana Jovanović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1003 07.

Podnosilac zahteva je Ortačko društvo „VIS INVEST 007“ iz Požarevca, ul.Kneza Lazara br.15, lokal br.2.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 21.09.2021. godine, zaključno sa 28.09.2021. godine, u kancelariji broj 212 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Dragana Račić, dipl.inž.arh.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 212 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-793.

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter