Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Урбанистички пројекат за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1767/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Сопотска бр.15

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 и 83/2018), и члана 83. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 64/2015),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу  вишепородичног стамбеног објекта По+П+4+Пк, на катастарској парцели број 1767/2 КО Пожаревац, у Пожаревцу, ул. Сопотска бр.15 , израђен од стране ПД „СТУДИО ПАВЛОВИЋ“д.о.о.  из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх.- са лиценцом бр. 200 0935 06.

            Инвеститор урбанистичког пројекта је ГПД „ ДАРСИНГ“д.о.о. из Београда, ул. Томе Максимовића бр.5.

            Јавна презентација урбанистичког пројекта организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од првог наредног дана од дана када је обавештење извршено, односно почев од 30.01.2019. године закључно са 05.02.2019. године, у канцеларији број 208 зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

            Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Ружица Станојевић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за  урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

            Ближе информације можете добити у канцеларији број 208 зграде Градске управе Града Пожаревца-контакт телефон 539-646.

ДОКУМЕНТАЦИЈА

Подели са другима: Facebook Twitter