Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Urbanistički projekat za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1767/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sopotska br.15

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14, 42/13, 50/13, 98/13, 145/14 i 83/2018), i člana 83. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

POZIV ZA JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju  višeporodičnog stambenog objekta Po+P+4+Pk, na katastarskoj parceli broj 1767/2 KO Požarevac, u Požarevcu, ul. Sopotska br.15 , izrađen od strane PD „STUDIO PAVLOVIĆ“d.o.o.  iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh.- sa licencom br. 200 0935 06.

            Investitor urbanističkog projekta je GPD „ DARSING“d.o.o. iz Beograda, ul. Tome Maksimovića br.5.

            Javna prezentacija urbanističkog projekta organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od prvog narednog dana od dana kada je obaveštenje izvršeno, odnosno počev od 30.01.2019. godine zaključno sa 05.02.2019. godine, u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

            Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ružica Stanojević, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za  urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

            Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 208 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca-kontakt telefon 539-646.

DOKUMENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter