Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Usvojen prostorni planAdopted regional plan

Na Skupštini grada Požarevca odbornici prihvatili jedan od najznačajnijih strateških dokumenata

Jedan od najznačajnijih strateških dokumenata-Prostorni plan grada Požarevca, kojim se određuju smernice za razvoj delatnosti i namenu površina kao i uslovi za održivi i ravnomerni razvoj, usvojen je na sednici Skupštine grada. Prostorni plan su na sednici gradskog parlamenta obrazlagali stručnjaci Instituta za urbanizam i arhitekturu Srbije koji su i učestvovali u njegovoj izradi. Predlog prostornog plana prošao je javnu raspravu a većina sugestija ugrađena je u završni predlog dokumenta.

– Stari plan iz 1988. godine odavno je prevaziđen, rekao je predsednik Skupštine Žarko Pivac i dodao da se nada da će se u daljem razvoju Požarevca poštovati smernice sadržane u novom planu. On je naveo da dokument sadrži nekoliko vitalnih oblasti među kojima je razvoj gasovodne mreže i rudarsko – energetskog kompleksa.

Prostorni plan delo je specijalizovanog Instituta za urbanizam i arhitekturu Srbije u saradnji sa Jugoslovenskim institutom za urbanizam i stanovanje. Ministarstvo za životnu sredinu i prostorno planiranje dalo je saglasnost na predlog Prostornog plana a finasiran je iz programa “Exchange 3” i budžeta Grada. Požarevac je 2010. godine potpisao ugovor sa delegacijom Evropske unije u okviru pomenutog programa za sprovođenje projekta prostornog planiranja. Cilj projekta je planski razvoj kroz izradu i usvajanje glavnih planskih dokumenata. Dr Nenad Spasić, koji je predstavio osnove Plana, istakao je da on sadrži četri dela koji se odnose na posebne celine: usklađivanje sa ostalim strateškim dokumentima, pravila izgradnje i uređenja prostora, procenu uticaja prostornog plana na životnu sredinu i na dokumente koji su poslužili za donošenje Plana.

Kada je reč o rudarsko energetskom kompleksu, predviđene su aktivnosti na kopnu Drmno te revitalizacija u okviru dve termoelektrane i ostavljena mogućnost početka izgradnje trećeg bloka. U okviru prostornog plana obrađena je i oblast energetske efikasnosti obnovljivih izvora pa su predviđene zone u okviru kojih bi trebalo formirati komplekse za proizvodnju biomase i to pored vodotokova.

Povodom istraživanja lokacije u zapadnom delu kostolačkog basena oko Dubravice, koja bi prema dosadašnjim saznanjima mogla da snabdevaju treći blok termoelektrana, naglašeno je da će se, kada se obave sva potrebna ispitivanja, za ovo područije doneti posebni urbanistički planovi. Plan posebne namene predviđen je i za prostor na kome se nalazi arheološko nalazište Viminacijum.

Plan sagledava i upravljanje komunalnim otpadom i predviđa postepeno uklanjanje divljih deponija i formiranje reciklažnih centara i mobilnih sistema za prikupljanje, odvod i eliminaciju otpada.

Predviđena je i izgradnje dve regionalne saobračajnice: jedna koja je započeta od Požarevca do Kostolca i budući Dunavski koridor koji bi trebalo da ide pored Dunava i Kostolca i povezan sa pomenutom saobraćajnicom. Predviđena je i rekonstrukcija svih postojećih saobraćajnica i izgradnja nekoliko lokalnih deonica.

Kada je o stanovništvu reč, Spasić je rekao da Požarevac, za razliku od mnogih lokalnih samouprava koje imaju tendenciju smanjenja broja stanovnika, naročito u seoskim sredinama, pokazuje dobru sliku.

O poljoprivrednom segmentu Prostornog plana govorila je Marija Nikolić koja je podvukla da ovaj veoma bitan deo Plana predviđa smanjivanje nepovoljnih uticaja razvoja rudarstva i energetike na poljoprivredno zemljište kao i kontinuirano obnavljanje eko-sistematskih degradiranog zemljišta rekultivacijom.

– Planirani razvoj rudarstva odvijaće se na račun daljeg zauzimanja poljoprivrednog zemljišta što će biti delimično nadoknađeno rekultivacijom. Do 2022. godine planirano je proširenje kopa Drmno za 953 hektara. Osim rekultivacije, predviđeno je pošumljavanje oko ugroženih naselja, kopova i uz saobračajnice. Na ugroženim terenima potrebno je obezbediti veću podršku razvoju poljoprivrede a u selima Bradarac, Klenovnik, Kličevac, Stari Kostolac, Maruljevac i Ćirikovac uspostaviti optimalne odnose između ratarskih i šumskih površina. Povodom problema u oblasti ekologije, u prostornom planu se ističe daje šumovitost područija Požarevca nedovoljna te da su neophodni novi zasadi ili rekultivacija, rekla je između ostalog Nikolić. Ona je navela da su neke od mera podrške povećanje konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje, održivo korišćenje prirodnih resursa, zaštita životne sredine i razvoj lokalnog partnerstva.

O vodoprivredi i infrastrukturi govorio je jedan od autora Plana, Branislav Đorđević, koji je istako da je u hidrotehničkom pogledu ovo područije jedno od najsloženijih u Srbiji jer su tu Dunav, Morava i Mlava sa izuzetno složenim sistemom podzemnih voda i veoma teškim uslovima za zaštitu vodoizvorišta.

– Poput drugih područja Srbije i u Požarevcu su veliki gubici u vodovodnom sistemu te se mora uraditi njegova revitalizacija. Veoma važno rezervno izvorište je Meminac koji se može revitalizovati a potencijalno bitno izvorište je i Jagodica. U smislu zaštite izvorišta, neophodna je separacija kanalizacionog sistema kako bi se kasnije moglo obezbediti prečišćavanje vode, rekao je Đorđević.

Govoreći o strateškim ciljevima plana, Miodrag Bujošević je istakao da je požarevačko područije jedno od najrazvijenih u Srbiji te da nebi trebalo da čekati na pronalaženje institucionalnih rešenja, jer ima dovoljno resursa.

Gradonačelnik Požarevca Miomir Ilić rekao je da je Prostorni plan rađen na osnovu koncepta razvoja celog područja uzimajući u obzir sve oblasti privrede i poljoprivrede.

– Prostorni plan grada u svom sastavu sadrži plan posebne namene za kostolački ugljenokop, koji bi trebalo da bude usvojen na sednici Vlade, podsetio je Ilić i dodao da će plan rešiti i pitanja dobijanja lokacijskih i građevinskih dozvola što je bitno za dalji razvoj gasifikacije.

Šef odborničke grupe Demokratske stranke u Skupštini grada, Miodrag Milosavljević, podsetio je na istorijat donošenja Plana i rekao da on sagledava sve pozitivne i negativne aspekte razvoja, daje odgovore za prevazilaženje konflikta u prostoru i nudi rešenje koja će omogućiti infrastrukturno opremanje, lakše dobijanje dozvola i privredni razvoj.

– Ovim planom predložena su rešenja koja će ublažiti efekte daljih rudarskih aktivnosti. Grad Požarevac i energetski kompleks u Kostolcu moraju zajedno učestvovati u implementaciji prostornog plana, rekao je Milosavljević i podsetio da se u narednom periodu očekuje usvajanje i Plana generalne regulacije Požarevca i Kostolca čija je izrada u toku.

City councilors of Pozarevac agreed one of the most important strategic documents

One of the most important strategic documents-Spatial Plan of Pozarevac, which sets guidelines for the development of activities and use of surfaces and conditions for sustainable and balanced development, adopted at the session of the City. Spatial Plan of the city at the session of parliament argued the Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia and participated in its development. Proposed zoning plan went public debate and most of the suggestions incorporated in the final draft document.

– The old plan from 1988. year long been obsolete, said the president of the Assembly Zarko Pivac and added that he hoped that in the future development of Pozarevac the guidelines contained in the new plan. He said that the document contains several vital areas including the development of gas pipelines and mining – energy complex.

The spatial plan is a specialized work of the Institute for Urban Planning and Architecture of Serbia in cooperation with the Yugoslav Institute for Urban Planning and Housing. Ministry of Environment and Physical Planning has approved the proposed development plan and is funded by the Exchange 3 and the budget of the City. Pozarevac in 2010. signed an agreement with the European Union as part of this program for the implementation of the project spatial planning. The aim of the project is a planned development through the development and adoption of major planning documents. Nenad Spasic, who presented the basis of the plan, said that he has four parts that relate to specific areas: alignment with other strategic documents, the rules of construction and spatial planning, environmental impact assessment of spatial plan on the environment and the documents that were used to adoption of the Plan.

When it comes to mining and energy complex, planned activities on land Drmno and rehabilitation in the two power plants, and given the choice of starting the construction of the third block. In the spatial plan is elaborated and the area of energy efficiency and renewable sources are provided in areas that would help form a complex for the production of biomass and along water courses.

On the occasion of the research sites in the western part of the basin around Kostolac near Dubravica, which according to current knowledge could supply the third unit of thermal power, it was pointed out that, once it had all the necessary tests, for this area, make a special master plans. The plan provided for the specific purpose for which the area is an archeological site Viminacium.

The plan looks at the waste management and provides a gradual removal of illegal dumps and recycling centers and the formation of mobile systems for the collection, disposal and elimination of waste.

The plan also envisages the construction of two regional roads: one which started from Pozarevac to Kostolac and future Danube corridor should go by the Danube and Kostolac and connected with the said roads. Provided for the reconstruction of existing roads and construction of several local stocks.

When word of the population, Spasic said Pozarevac, unlike many local governments that tend to reduce the population, especially in rural areas, shows a good picture.

About agricultural segment of the Spatial Plan, Marija Nikolic spoke to emphasized that this is a very important part of the Plan provides for the reduction of adverse impacts of mining and energy development on agricultural land and the continuous updating of eco-systematic reclamation of degraded land.

– Planned development of the mining will be conducted at the expense of further occupation of agricultural land, which will be partially offset by reclamation. Until the year 2022.  planned expansion of Drmno for 953 acres. In addition to reclamation, afforestation is planned around the affected villages, mines and along roads. On vulnerable terrain is necessary to provide more support to the development of agriculture in the villages Bradarac, Klenovnik, Klicevac, “Stari Kostolac”  Maruljevac and  Cirikovac establish optimal relations between agricultural and forest lands. On the problems in the field of ecology, the spatial plan is stressed, that forested areas Pozarevac insufficient and that they needed a new plant or reclamation, among other things, said Nikolic. She said that some of the support measures for increasing the competitiveness of agricultural production, sustainable use of natural resources, environmental protection and the development of local partnerships.

The water management infrastructure and spoke one of the authors of the Plan, Branislav Djordjevic, who pointed out that this area is one of the most complex in Serbia because the Danube, Morava and Mlava with extremely complex system of underground water and the very difficult conditions for the protection of water sources .

– Like other parts of Serbia and in Pozarevac are big losses in the supply system and must do its revitalization. Very important is the backup source Meminac that can revitalize a potentially important source of the cheekbone. In terms of sources, it is necessary separation of the sewage system to be provided later, water treatment, said Djordjevic.

Speaking on the strategic goals of the plan, Miodrag Bujosevic said that Pozarevac area is one of the most developed in Serbia and that it should not have to wait to find institutional solutions, because there are enough resources.

Mayor Pozarevac Miomir Ilic said that the Spatial Plan was made on the basis of the concept of development of the entire area, taking into account all the fields of economy and agriculture.

– Spatial plan of its composition includes a plan for a special purpose Kostolac Colliery, which should be adopted at the session,  adding that the plan would solve the problem of obtaining location and building permits is important for the further development of gasification.

Head of the Democratic Party councilor in the City, Miodrag Milosavljevic, recalled the history of the adoption of the Plan and said that he considers all of the positive and negative aspects of development, provides answers to overcome the conflict in the area and offers a solution that will enable the infrastructure to more easily obtain licenses and economic development.

– This plan proposes solutions that will mitigate the effects of further mining activities. City Pozarevac and energy complex in Kostolac together must participate in the implementation of the spatial plan, Milosavljevic said, recalling that in the coming period and approval of general regulation of Pozarevac and Kostolac which is in preparation.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter