Почетак » Актуелно » О Граду
 

Усвојен просторни планAdopted regional plan

На Скупштини града Пожаревца одборници прихватили један од најзначајнијих стратешких докумената

Један од најзначајнијих стратешких докумената-Просторни план града Пожаревца, којим се одређују смернице за развој делатности и намену површина као и услови за одрживи и равномерни развој, усвојен је на седници Скупштине града. Просторни план су на седници градског парламента образлагали стручњаци Института за урбанизам и архитектуру Србије који су и учествовали у његовој изради. Предлог просторног плана прошао је јавну расправу а већина сугестија уграђена је у завршни предлог документа.

– Стари план из 1988. године одавно је превазиђен, рекао је председник Скупштине Жарко Пивац и додао да се нада да ће се у даљем развоју Пожаревца поштовати смернице садржане у новом плану. Он је навео да документ садржи неколико виталних области међу којима је развој гасоводне мреже и рударско – енергетског комплекса.

Просторни план дело је специјализованог Института за урбанизам и архитектуру Србије у сарадњи са Југословенским институтом за урбанизам и становање. Министарство за животну средину и просторно планирање дало је сагласност на предлог Просторног плана а финасиран је из програма “Exchange 3” и буџета Града. Пожаревац је 2010. године потписао уговор са делегацијом Европске уније у оквиру поменутог програма за спровођење пројекта просторног планирања. Циљ пројекта је плански развој кроз израду и усвајање главних планских докумената. Др Ненад Спасић, који је представио основе Плана, истакао је да он садржи четри дела који се односе на посебне целине: усклађивање са осталим стратешким документима, правила изградње и уређења простора, процену утицаја просторног плана на животну средину и на документе који су послужили за доношење Плана.

Када је реч о рударско енергетском комплексу, предвиђене су активности на копну Дрмно те ревитализација у оквиру две термоелектране и остављена могућност почетка изградње трећег блока. У оквиру просторног плана обрађена је и област енергетске ефикасности обновљивих извора па су предвиђене зоне у оквиру којих би требало формирати комплексе за производњу биомасе и то поред водотокова.

Поводом истраживања локације у западном делу костолачког басена око Дубравице, која би према досадашњим сазнањима могла да снабдевају трећи блок термоелектрана, наглашено је да ће се, када се обаве сва потребна испитивања, за ово подручије донети посебни урбанистички планови. План посебне намене предвиђен је и за простор на коме се налази археолошко налазиште Виминацијум.

План сагледава и управљање комуналним отпадом и предвиђа постепено уклањање дивљих депонија и формирање рециклажних центара и мобилних система за прикупљање, одвод и елиминацију отпада.

Предвиђена је и изградње две регионалне саобрачајнице: једна која је започета од Пожаревца до Костолца и будући Дунавски коридор који би требало да иде поред Дунава и Костолца и повезан са поменутом саобраћајницом. Предвиђена је и реконструкција свих постојећих саобраћајница и изградња неколико локалних деоница.

Када је о становништву реч, Спасић је рекао да Пожаревац, за разлику од многих локалних самоуправа које имају тенденцију смањења броја становника, нарочито у сеоским срединама, показује добру слику.

О пољопривредном сегменту Просторног плана говорила је Марија Николић која је подвукла да овај веома битан део Плана предвиђа смањивање неповољних утицаја развоја рударства и енергетике на пољопривредно земљиште као и континуирано обнављање еко-систематских деградираног земљишта рекултивацијом.

– Планирани развој рударства одвијаће се на рачун даљег заузимања пољопривредног земљишта што ће бити делимично надокнађено рекултивацијом. До 2022. године планирано је проширење копа Дрмно за 953 хектара. Осим рекултивације, предвиђено је пошумљавање око угрожених насеља, копова и уз саобрачајнице. На угроженим теренима потребно је обезбедити већу подршку развоју пољопривреде а у селима Брадарац, Кленовник, Кличевац, Стари Костолац, Маруљевац и Ћириковац успоставити оптималне односе између ратарских и шумских површина. Поводом проблема у области екологије, у просторном плану се истиче даје шумовитост подручија Пожаревца недовољна те да су неопходни нови засади или рекултивација, рекла је између осталог Николић. Она је навела да су неке од мера подршке повећање конкурентности пољопривредне производње, одрживо коришћење природних ресурса, заштита животне средине и развој локалног партнерства.

О водопривреди и инфраструктури говорио је један од аутора Плана, Бранислав Ђорђевић, који је истако да је у хидротехничком погледу ово подручије једно од најсложенијих у Србији јер су ту Дунав, Морава и Млава са изузетно сложеним системом подземних вода и веома тешким условима за заштиту водоизворишта.

– Попут других подручја Србије и у Пожаревцу су велики губици у водоводном систему те се мора урадити његова ревитализација. Веома важно резервно извориште је Меминац који се може ревитализовати а потенцијално битно извориште је и Јагодица. У смислу заштите изворишта, неопходна је сепарација канализационог система како би се касније могло обезбедити пречишћавање воде, рекао је Ђорђевић.

Говорећи о стратешким циљевима плана, Миодраг Бујошевић је истакао да је пожаревачко подручије једно од најразвијених у Србији те да неби требало да чекати на проналажење институционалних решења, јер има довољно ресурса.

Градоначелник Пожаревца Миомир Илић рекао је да је Просторни план рађен на основу концепта развоја целог подручја узимајући у обзир све области привреде и пољопривреде.

– Просторни план града у свом саставу садржи план посебне намене за костолачки угљенокоп, који би требало да буде усвојен на седници Владе, подсетио је Илић и додао да ће план решити и питања добијања локацијских и грађевинских дозвола што је битно за даљи развој гасификације.

Шеф одборничке групе Демократске странке у Скупштини града, Миодраг Милосављевић, подсетио је на историјат доношења Плана и рекао да он сагледава све позитивне и негативне аспекте развоја, даје одговоре за превазилажење конфликта у простору и нуди решење која ће омогућити инфраструктурно опремање, лакше добијање дозвола и привредни развој.

– Овим планом предложена су решења која ће ублажити ефекте даљих рударских активности. Град Пожаревац и енергетски комплекс у Костолцу морају заједно учествовати у имплементацији просторног плана, рекао је Милосављевић и подсетио да се у наредном периоду очекује усвајање и Плана генералне регулације Пожаревца и Костолца чија је израда у току.

City councilors of Pozarevac agreed one of the most important strategic documents

One of the most important strategic documents-Spatial Plan of Pozarevac, which sets guidelines for the development of activities and use of surfaces and conditions for sustainable and balanced development, adopted at the session of the City. Spatial Plan of the city at the session of parliament argued the Institute of Architecture and Urban Planning of Serbia and participated in its development. Proposed zoning plan went public debate and most of the suggestions incorporated in the final draft document.

– The old plan from 1988. year long been obsolete, said the president of the Assembly Zarko Pivac and added that he hoped that in the future development of Pozarevac the guidelines contained in the new plan. He said that the document contains several vital areas including the development of gas pipelines and mining – energy complex.

The spatial plan is a specialized work of the Institute for Urban Planning and Architecture of Serbia in cooperation with the Yugoslav Institute for Urban Planning and Housing. Ministry of Environment and Physical Planning has approved the proposed development plan and is funded by the Exchange 3 and the budget of the City. Pozarevac in 2010. signed an agreement with the European Union as part of this program for the implementation of the project spatial planning. The aim of the project is a planned development through the development and adoption of major planning documents. Nenad Spasic, who presented the basis of the plan, said that he has four parts that relate to specific areas: alignment with other strategic documents, the rules of construction and spatial planning, environmental impact assessment of spatial plan on the environment and the documents that were used to adoption of the Plan.

When it comes to mining and energy complex, planned activities on land Drmno and rehabilitation in the two power plants, and given the choice of starting the construction of the third block. In the spatial plan is elaborated and the area of energy efficiency and renewable sources are provided in areas that would help form a complex for the production of biomass and along water courses.

On the occasion of the research sites in the western part of the basin around Kostolac near Dubravica, which according to current knowledge could supply the third unit of thermal power, it was pointed out that, once it had all the necessary tests, for this area, make a special master plans. The plan provided for the specific purpose for which the area is an archeological site Viminacium.

The plan looks at the waste management and provides a gradual removal of illegal dumps and recycling centers and the formation of mobile systems for the collection, disposal and elimination of waste.

The plan also envisages the construction of two regional roads: one which started from Pozarevac to Kostolac and future Danube corridor should go by the Danube and Kostolac and connected with the said roads. Provided for the reconstruction of existing roads and construction of several local stocks.

When word of the population, Spasic said Pozarevac, unlike many local governments that tend to reduce the population, especially in rural areas, shows a good picture.

About agricultural segment of the Spatial Plan, Marija Nikolic spoke to emphasized that this is a very important part of the Plan provides for the reduction of adverse impacts of mining and energy development on agricultural land and the continuous updating of eco-systematic reclamation of degraded land.

– Planned development of the mining will be conducted at the expense of further occupation of agricultural land, which will be partially offset by reclamation. Until the year 2022.  planned expansion of Drmno for 953 acres. In addition to reclamation, afforestation is planned around the affected villages, mines and along roads. On vulnerable terrain is necessary to provide more support to the development of agriculture in the villages Bradarac, Klenovnik, Klicevac, “Stari Kostolac”  Maruljevac and  Cirikovac establish optimal relations between agricultural and forest lands. On the problems in the field of ecology, the spatial plan is stressed, that forested areas Pozarevac insufficient and that they needed a new plant or reclamation, among other things, said Nikolic. She said that some of the support measures for increasing the competitiveness of agricultural production, sustainable use of natural resources, environmental protection and the development of local partnerships.

The water management infrastructure and spoke one of the authors of the Plan, Branislav Djordjevic, who pointed out that this area is one of the most complex in Serbia because the Danube, Morava and Mlava with extremely complex system of underground water and the very difficult conditions for the protection of water sources .

– Like other parts of Serbia and in Pozarevac are big losses in the supply system and must do its revitalization. Very important is the backup source Meminac that can revitalize a potentially important source of the cheekbone. In terms of sources, it is necessary separation of the sewage system to be provided later, water treatment, said Djordjevic.

Speaking on the strategic goals of the plan, Miodrag Bujosevic said that Pozarevac area is one of the most developed in Serbia and that it should not have to wait to find institutional solutions, because there are enough resources.

Mayor Pozarevac Miomir Ilic said that the Spatial Plan was made on the basis of the concept of development of the entire area, taking into account all the fields of economy and agriculture.

– Spatial plan of its composition includes a plan for a special purpose Kostolac Colliery, which should be adopted at the session,  adding that the plan would solve the problem of obtaining location and building permits is important for the further development of gasification.

Head of the Democratic Party councilor in the City, Miodrag Milosavljevic, recalled the history of the adoption of the Plan and said that he considers all of the positive and negative aspects of development, provides answers to overcome the conflict in the area and offers a solution that will enable the infrastructure to more easily obtain licenses and economic development.

– This plan proposes solutions that will mitigate the effects of further mining activities. City Pozarevac and energy complex in Kostolac together must participate in the implementation of the spatial plan, Milosavljevic said, recalling that in the coming period and approval of general regulation of Pozarevac and Kostolac which is in preparation.

Подели са другима: Facebook Twitter