Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Usvojen rebalans budžetaAdopted the revised budget

Sednica Skupštine grada Požarevca

Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, glavna tačka dnevnog odnosila se na prvi rebalans budžeta u ovoj godini koji je usvojen a u obrazloženju gradonačelnika, Miomira Ilića je navedeno da su promene bile nužne radi uravnoteženja prihoda i rašoda budžeta tako da se planirani ukupni prihodi i primanja uvećavaju sa 2.422.095.900 dinara na 2.446.780.443 dinara što znači da je ostvareno povećanje u iznosu od 24.684.543 dinara. Ukupni rašodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine povećavaju se sa 2.803.638.805 dinara na 2.978.553.340 dinara, tako da je budžet u ovom delu uvećan za 174.914.535. Ukupni fiskalni deficit planiran je u iznosu od 531.772.897 dinara. Što se raspodele budžetskih sredstava tiče, za mesne zajednice planirano je više od 20.000.000 dinara, Gradskoj opštini Kostolac 83.215.504 dinara, za potrebe osnovnog i srednjeg obrazovanja 131.918.411 dinara, a na ime socijalnih davanja 28.957.780 dinara. Govoreći o razlozima zbog kojih se pristupilo rebalansu, gradonačelnik Ilić je napomenuo da su pristigla sredstva Fonda za zaštitu životne sredine, koja nisu bila planirana osnovnim budžetom, kao i da je došlo do smanjenja transfernih sredstava iz republičkog budžeta.

rebalans_03

 

-Rebalans 1 budžeta Grada Požarevca za ovu godinu usledio je i zbog uključivanja neutrošenih sredstava iz prošle godine, koja nisu bila predviđena odlukom o budžetu za 2013. godinu. Naime, sredstva su sa 474.924.925 dinara uvećana na 626.142.151 dinar, dok su na podračunima korisnika budžetskih sredstava ostala neutrošena sredstva u iznosu od 38.960.747 dinara, što po ovom osnovu ukupno iznosi 190.177.972 dinara. Takođe, prvi Rebalans je nužan i zbog Zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je na snagu stupio u maju ove godine, a kojim je povećana stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih sa 22 na 24 posto. Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, koje se takođe primenjuju od maja ove godine, a kojima su smanjene stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, kao i izvršenje pojedinih prihoda u periodu od 1. januara do 31. maja ove godine, sa procenom ostvarenja istih do 31. decembra 2013. godine, takođe je uslovilo rebalans. Izmene su bile neminovne i zbog usaglašavanja rašoda i izdataka po osnovu preuzetih obaveza iz 2012. godine, Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ i drugih korisnika, kao i radi usaglašavanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava sa dostavljenim zahtevima za izmenama aproprijacija, rekao je Ilić.

Prvim rebalansom budžeta planirano je ukupno 11 kapitalnih projekata od kojih će se 10 realizovati tokom 2013. godine, a jedan – saobraćajnice u Industrijskoj zoni  fazno u 2014. i 2015. godini. U budžetu za ovu godinu ostaju treća i četvrta faza izgradnje kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac, izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Lučica, Prugovo, Poljana u zoni vodoizvorišta „Meminac“ i „Ključ“, izgradnja Dečjeg vrtića na području MZ „Čačalica“ i radovi na lokaciji Industrijske zone: ravnanje terena, izgradnja vodovoda, fekalne kanalizacije, trafo stanice i 10 kv priljučaka, NN mreže i rasvete i izgradnja kišne kanalizacije. Velika kapitalna investicija u ovoj godini biće izgradnja Industrijske zone za koju je u ovoj fazi opredeljeno nešto više od 103.000.000 dinara.

Konkursi za direktore javnih preduzeća

U izjavi za medije, predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović, istakao je da je na sednici bilo reagovanja nekih odbornika na odluke o sprovođenju konkursa za imenovanja direktora gradskih javnih preduzeća. Pojedini odbornici, naime prigovorili su da nadležne stručne službe ove odluke nisu pripremile u skladu sa zakonom. -Odluke su pripremljene i donete u skladu sa zakonom. Polemiku je izazvao amandman Veroljuba Arsića, koji je prihvaćen, a koji se odnosi na dostavljanje određenih isprava za izbor direktora. Usvojene odluke o konkursima biće objavljene u jednom dnevnom listu i Službenom glasniku Republike Srbije. Inače, izrazio bih zadovoljstvo što je i opozicija pozdravila izgradnju Industrijske zone, koju ćemo započeti uskoro, rekao je Spasović po završetku zasedanja.

Prema rečima zamenika gradonačelnika dr Miodraga Stepanovića, grad Požarevac je ove godine prihodovao namenska sredstva od Privrednog društva „TE-KO Kostolac“, odnosno od Fonda za zaštitu životne sredine. S obzirom da Fond više ne postoji, obavezu uplate sredstava po ovom osnovu preuzelo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Reč je o značajnim sredstvima, koja su rebalansom usmerena za opremanje i izgradnju Industrijske zone. -Ove godine, planirano je da se radi na prvoj fazi izgradnje Industrijske zone – 9,2 hektara površine, koja se vodi na Grad Požarevac. Nakon usvajanja Rebalansa 1, pristupićemo procesu javnih nabavki. Kako bismo uopšte započeli projekat izgradnje Industrijske zone, neophodno je prethodno poravnati teren. U ove radove uložićemo 936.000 dinara. Za izgradnju vodovodne mreže, predviđeno je 17.958.000, ove godine, za te namene rebalansiraćemo 15.420.000 dinara, dok će ostatak sredstava u visini od 2.538.000 biti obezbeđen 2014. godine. Kada je reč o izgradnji fekalne kanalizacije, za ovu svrhu biće utrošeno 26.563.800 dinara, s tim što će se ove godine investirati 22.000.000, a naredne 4.563.800 dinara. Ukupna investicija izgradnje Trafo stanice i 10 Kv priključka u Industrijskoj zoni iznosi 21.000.000 dinara. Od toga, ove godine, uložićemo 16.000.000 dinara. Izgradnja niskonaponske mreže i rasveta koštaće oko 20.940.000 dinara, a ove godine biće budžetirano 16.000.000 dinara. Za kompletnu kišnu kanalizaciju u Industrijskoj zoni, potrebno je 40.272.900 dinara. Ove godine, rebalansirano je 34.000.000 dinara, dok će se realizacija drugog dela, 6.272.900 dinara, sprovesti tokom naredne godine, rekao je zamenik gradonačelnika Stepanović i dodao da je u trezor Grada Požarevca, uplaćeno više od 27.600.000 dinara po osnovu naknade za mineralne sirovine i zaštitu životne sredine.

Nakon usvajanja rebalansa budžeta odbornici su razmatrali i rebalanse programa poslovanja gradskih javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Toplifikacija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“.

rebalans_01

 

Kazne za nenamensku potrošnju vode

Imajući u vidu predstojeće vrele letnje dane, kada je nužno povećanje potrošnje vode, a u cilju poboljšanja vodosnabdevanja korisnika, u pogledu količine i kvaliteta vode, iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ pokrenuli su akciju racionalizacije potrošnje vode. Jedna od mera je i povećanja novčanih kazni za fizička lica kao i  utvrđivanje kazni za pravna lica i preduzetnike koji vodu nenamenski troše. Odlukom koja je doneta na sednici Skupštine precizirano je da komunalni inspektor ili komunalni policajac na licu mesta, za nenamensko korišćenje vode iz vodovoda naplaćuje kazne: fizičkom licu 5.000 dinara, pravnom subjektu 50.000, a preduzetniku 30.000 dinara.

U nastavku zasedanja doneta je odluka o učešću lokalne samouprave u sufinansiranju realizacije projekta prenamene porodilišta u Požarevcu pod nazivom „Zdravlje bez granica“. Reč je o IPA programu prekogranične saradnje sa Rumunijom. U budžeta Grada Požarevca za ove namene obezbeđeno je 65.000.000 dinara. Za sopstveno učešće Bolnice predviđeno je 21.400.000 dinara bespovratnih sredstava, dok je za predfinansiranje aktivnosti u projektu planirano 43.600.000 dinara sa obavezom vraćanja.

rebalans_02

Skupština je razmatrala i usvojila i Program 2 korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, kao i program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2013. godini. Usvojen je i izveštaj o prošlogodišnjem radu Regionalnog centra za talente i donete odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji Grada i o davanju, na korišćenje, nepokretnosti kojima raspolaže lokalna samouprava. Odbornici su se saglasili o izmeni odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga po projektu rekonstrukcije fasade OŠ „Dositej Obradović“, a u cilju što bržeg rešavanja problema sa deponovanjem otpada prihvatili Sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom. Regionalna deponija biće izgrađena u Požarevcu, a predloženo je nekoliko lokacija pogodnih za izgradnju o kojima će se izjasniti nadležno ministarstvo. U lokalnoj samoupravi očekuju da će se sa rešavanjem ovog problema započeti ove već godine.

Većinom glasova, usvojena je i Deklaracija o proglašenju teritorije Grada Požarevca za teritoriju bez genetski modifikovanih organizama.Sednica Skupštine grada Požarevca

Na sednici Skupštine grada Požarevca, predsedavao Bane Spasović, glavna tačka dnevnog odnosila se na prvi rebalans budžeta u ovoj godini koji je usvojen a u obrazloženju gradonačelnika, Miomira Ilića je navedeno da su promene bile nužne radi uravnoteženja prihoda i rašoda budžeta tako da se planirani ukupni prihodi i primanja uvećavaju sa 2.422.095.900 dinara na 2.446.780.443 dinara što znači da je ostvareno povećanje u iznosu od 24.684.543 dinara. Ukupni rašodi i izdaci za nabavku nefinansijske imovine povećavaju se sa 2.803.638.805 dinara na 2.978.553.340 dinara, tako da je budžet u ovom delu uvećan za 174.914.535. Ukupni fiskalni deficit planiran je u iznosu od 531.772.897 dinara. Što se raspodele budžetskih sredstava tiče, za mesne zajednice planirano je više od 20.000.000 dinara, Gradskoj opštini Kostolac 83.215.504 dinara, za potrebe osnovnog i srednjeg obrazovanja 131.918.411 dinara, a na ime socijalnih davanja 28.957.780 dinara. Govoreći o razlozima zbog kojih se pristupilo rebalansu, gradonačelnik Ilić je napomenuo da su pristigla sredstva Fonda za zaštitu životne sredine, koja nisu bila planirana osnovnim budžetom, kao i da je došlo do smanjenja transfernih sredstava iz republičkog budžeta.

rebalans_03

 

-Rebalans 1 budžeta Grada Požarevca za ovu godinu usledio je i zbog uključivanja neutrošenih sredstava iz prošle godine, koja nisu bila predviđena odlukom o budžetu za 2013. godinu. Naime, sredstva su sa 474.924.925 dinara uvećana na 626.142.151 dinar, dok su na podračunima korisnika budžetskih sredstava ostala neutrošena sredstva u iznosu od 38.960.747 dinara, što po ovom osnovu ukupno iznosi 190.177.972 dinara. Takođe, prvi Rebalans je nužan i zbog Zakona o izmenama i dopunama zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je na snagu stupio u maju ove godine, a kojim je povećana stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje na teret zaposlenih sa 22 na 24 posto. Izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, koje se takođe primenjuju od maja ove godine, a kojima su smanjene stope poreza na zarade sa 12 na 10 odsto, kao i izvršenje pojedinih prihoda u periodu od 1. januara do 31. maja ove godine, sa procenom ostvarenja istih do 31. decembra 2013. godine, takođe je uslovilo rebalans. Izmene su bile neminovne i zbog usaglašavanja rašoda i izdataka po osnovu preuzetih obaveza iz 2012. godine, Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine, JP „Direkcija za izgradnju Grada Požarevca“ i drugih korisnika, kao i radi usaglašavanja finansijskih planova korisnika budžetskih sredstava sa dostavljenim zahtevima za izmenama aproprijacija, rekao je Ilić.

Prvim rebalansom budžeta planirano je ukupno 11 kapitalnih projekata od kojih će se 10 realizovati tokom 2013. godine, a jedan – saobraćajnice u Industrijskoj zoni  fazno u 2014. i 2015. godini. U budžetu za ovu godinu ostaju treća i četvrta faza izgradnje kišnog kolektora u ulici Knez Milošev venac, izgradnja fekalne kanalizacije za naselja Lučica, Prugovo, Poljana u zoni vodoizvorišta „Meminac“ i „Ključ“, izgradnja Dečjeg vrtića na području MZ „Čačalica“ i radovi na lokaciji Industrijske zone: ravnanje terena, izgradnja vodovoda, fekalne kanalizacije, trafo stanice i 10 kv priljučaka, NN mreže i rasvete i izgradnja kišne kanalizacije. Velika kapitalna investicija u ovoj godini biće izgradnja Industrijske zone za koju je u ovoj fazi opredeljeno nešto više od 103.000.000 dinara.

Konkursi za direktore javnih preduzeća

U izjavi za medije, predsednik Skupštine grada Požarevca Bane Spasović, istakao je da je na sednici bilo reagovanja nekih odbornika na odluke o sprovođenju konkursa za imenovanja direktora gradskih javnih preduzeća. Pojedini odbornici, naime prigovorili su da nadležne stručne službe ove odluke nisu pripremile u skladu sa zakonom. -Odluke su pripremljene i donete u skladu sa zakonom. Polemiku je izazvao amandman Veroljuba Arsića, koji je prihvaćen, a koji se odnosi na dostavljanje određenih isprava za izbor direktora. Usvojene odluke o konkursima biće objavljene u jednom dnevnom listu i Službenom glasniku Republike Srbije. Inače, izrazio bih zadovoljstvo što je i opozicija pozdravila izgradnju Industrijske zone, koju ćemo započeti uskoro, rekao je Spasović po završetku zasedanja.

Prema rečima zamenika gradonačelnika dr Miodraga Stepanovića, grad Požarevac je ove godine prihodovao namenska sredstva od Privrednog društva „TE-KO Kostolac“, odnosno od Fonda za zaštitu životne sredine. S obzirom da Fond više ne postoji, obavezu uplate sredstava po ovom osnovu preuzelo je Ministarstvo energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Reč je o značajnim sredstvima, koja su rebalansom usmerena za opremanje i izgradnju Industrijske zone. -Ove godine, planirano je da se radi na prvoj fazi izgradnje Industrijske zone – 9,2 hektara površine, koja se vodi na Grad Požarevac. Nakon usvajanja Rebalansa 1, pristupićemo procesu javnih nabavki. Kako bismo uopšte započeli projekat izgradnje Industrijske zone, neophodno je prethodno poravnati teren. U ove radove uložićemo 936.000 dinara. Za izgradnju vodovodne mreže, predviđeno je 17.958.000, ove godine, za te namene rebalansiraćemo 15.420.000 dinara, dok će ostatak sredstava u visini od 2.538.000 biti obezbeđen 2014. godine. Kada je reč o izgradnji fekalne kanalizacije, za ovu svrhu biće utrošeno 26.563.800 dinara, s tim što će se ove godine investirati 22.000.000, a naredne 4.563.800 dinara. Ukupna investicija izgradnje Trafo stanice i 10 Kv priključka u Industrijskoj zoni iznosi 21.000.000 dinara. Od toga, ove godine, uložićemo 16.000.000 dinara. Izgradnja niskonaponske mreže i rasveta koštaće oko 20.940.000 dinara, a ove godine biće budžetirano 16.000.000 dinara. Za kompletnu kišnu kanalizaciju u Industrijskoj zoni, potrebno je 40.272.900 dinara. Ove godine, rebalansirano je 34.000.000 dinara, dok će se realizacija drugog dela, 6.272.900 dinara, sprovesti tokom naredne godine, rekao je zamenik gradonačelnika Stepanović i dodao da je u trezor Grada Požarevca, uplaćeno više od 27.600.000 dinara po osnovu naknade za mineralne sirovine i zaštitu životne sredine.

Nakon usvajanja rebalansa budžeta odbornici su razmatrali i rebalanse programa poslovanja gradskih javnih preduzeća: „Direkcija za izgradnju“, „Toplifikacija“, „Vodovod i kanalizacija“, „Komunalne službe“, „Parking servis“, „Ljubičevo“ i „Radio Požarevac“.

rebalans_01

 

Kazne za nenamensku potrošnju vode

Imajući u vidu predstojeće vrele letnje dane, kada je nužno povećanje potrošnje vode, a u cilju poboljšanja vodosnabdevanja korisnika, u pogledu količine i kvaliteta vode, iz JKP „Vodovod i kanalizacija“ pokrenuli su akciju racionalizacije potrošnje vode. Jedna od mera je i povećanja novčanih kazni za fizička lica kao i  utvrđivanje kazni za pravna lica i preduzetnike koji vodu nenamenski troše. Odlukom koja je doneta na sednici Skupštine precizirano je da komunalni inspektor ili komunalni policajac na licu mesta, za nenamensko korišćenje vode iz vodovoda naplaćuje kazne: fizičkom licu 5.000 dinara, pravnom subjektu 50.000, a preduzetniku 30.000 dinara.

U nastavku zasedanja doneta je odluka o učešću lokalne samouprave u sufinansiranju realizacije projekta prenamene porodilišta u Požarevcu pod nazivom „Zdravlje bez granica“. Reč je o IPA programu prekogranične saradnje sa Rumunijom. U budžeta Grada Požarevca za ove namene obezbeđeno je 65.000.000 dinara. Za sopstveno učešće Bolnice predviđeno je 21.400.000 dinara bespovratnih sredstava, dok je za predfinansiranje aktivnosti u projektu planirano 43.600.000 dinara sa obavezom vraćanja.

rebalans_02

Skupština je razmatrala i usvojila i Program 2 korišćenja sredstava budžetskog Fonda za zaštitu životne sredine, kao i program mera za unapređenje uslova života na teritoriji Grada Požarevca u 2013. godini. Usvojen je i izveštaj o prošlogodišnjem radu Regionalnog centra za talente i donete odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na teritoriji Grada i o davanju, na korišćenje, nepokretnosti kojima raspolaže lokalna samouprava. Odbornici su se saglasili o izmeni odluka o prihvatanju obaveze servisiranja duga po projektu rekonstrukcije fasade OŠ „Dositej Obradović“, a u cilju što bržeg rešavanja problema sa deponovanjem otpada prihvatili Sporazum o formiranju regiona za upravljanje otpadom. Regionalna deponija biće izgrađena u Požarevcu, a predloženo je nekoliko lokacija pogodnih za izgradnju o kojima će se izjasniti nadležno ministarstvo. U lokalnoj samoupravi očekuju da će se sa rešavanjem ovog problema započeti ove već godine.

Većinom glasova, usvojena je i Deklaracija o proglašenju teritorije Grada Požarevca za teritoriju bez genetski modifikovanih organizama.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter