Početak » Obaveštenja
 

Uvid u birački spisak

NA OSNOVU  čl. 14. stav 1.,čl.15. i 21. ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 104/09 i 99/11) i  tač. 9. i 10. UPUTSTVA ZA SPROVOĐENjE ZAKONA O JEDINSTVENOM BIRAČKOM SPISKU („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 15/12 i 88/18) a u vezi Odluke o raspisivanju izbora za narodne poslanike i Odluke o raspisivanju izbora za odbornike skupština  gradova i skupština opština u Republici Srbiji („SLUŽBENI GLASNIK RS“, br. 19/20), koji će se održati dana 26. aprila 2020. godine,

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA, UPUĆUJE

O B A V E Š T E Nj E

GRAĐANIMA SA PODRUČJA GRADA POŽAREVCA

 

  1. U BIRAČKI SPISAK UPISUJU SE LICA KOJA IMAJU BIRAČKO PRAVO, A NAKON DONOŠENjA ODLUKE O RASPISIVANjU IZBORA I MALOLETNA LICA KOJA BIRAČKO PRAVO STIČU NAJKASNIJE NA DAN IZBORA.
  2. IZLAŽE SE NA UVID DEO JEDINSTVENOG BIRAČKOG SPISKA ZA PODRUČJE GRADA POŽAREVCA RADI PROVERE DA LI SU GRAĐANI UPISANI U BIRAČKI SPISAK I DA LI SU UPISANI PODACI TAČNI.

UVID SE MOŽE IZVRŠITI NEPOSREDNO, U SEDIŠTU GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, ULICA DRINSKA broj 2, U KANCELARIJI broj 23, od 7,30 do 15,30 časova ILI ELEKTRONSKIM PUTEM NA ZVANIČNOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE www.mduls.gov.rs/registri/jedinstveni-biracki-spisak,, UNOŠENjEM PODATKA O JEDINSTVENOM MATIČNOM BROJU GRAĐANA, KAO I SLANjEM SMS PORUKE SA OVIM PODATKOM NA BROJ TELEFONA KOJI SE OBJAVLjUJE U SREDSTVIMA JAVNOG INFORMISANjA I NA NAVEDENOJ INTERNET STRANICI MINISTARSTVA.

OD UTVRĐIVANjA LISTE KANDIDATA ZA IZBOR NARODNIK POSLANIKA REPUBLIKE, PRAVO NA UVID U BIRAČKI SPISAK IMA PREDLAGAČ KANDIDATA ILI LICE KOJE ON OVLASTI U SKLADU SA ZAKONOM.

  1. DO ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do 10. aprila 2020. godine u 24 časa, GRAĐANI I PREDLAGAČI KANDIDATA KOJI SE NALAZE NA UTVRĐENOJ LISTI KANDIDATA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE ILI LICE KOJE ONI OVLASTE MOGU ZAHTEVATI DONOŠENjE REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU) OD STRANE GRADSKE UPRAVE GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23.
  2. OD ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO od aprila 2020. godine, SVE do 72 časa PRE DANA IZBORA, ODNOSNO do 22. aprila 2020. godine u 24,00 časa, MINISTARSTVO DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE DONOSI REŠENjA NA KOJIMA SE ZASNIVAJU PROMENE U BIRAČKOM SPISKU (UPIS, BRISANjE, IZMENU, DOPUNU ILI ISPRAVKU).
  3. GRAĐANI MOGU, NAJKASNIJE PET DANA PRE DANA ZAKLjUČENjA BIRAČKOG SPISKA, ODNOSNO do aprila 2020. godine u 24,00 časa, PODNETI ZAHTEV GRADSKOJ UPRAVI GRADA POŽAREVCA, U KANCELARIJI broj 23, DA SE U BIRAČKI SPISAK UPIŠE PODATAK DA ĆE BIRAČ NA PREDSTOJEĆIM IZBORIMA ZA IZBOR PREDSEDNIKA REPUBLIKE GLASATI PREMA MESTU BORAVIŠTA U ZEMLjI, KAO I DA BIRAČ KOJI IMA BORAVIŠTE U INOSTRANSTVU MOŽE PREKO DIPLOMATSKO-KONZULARNOG PREDSTAVNIŠTA REPUBLIKE SRBIJE PODNETI GRADSKOJ UPRAVI PO MESTU NjEGOVOG PREBIVALIŠTA U ZEMLjI ZAHTEV ZA DAVANjE OBAVEŠTENjA O PODACIMA KOJI SU O NjEMU UPISANI U BIRAČKI SPISAK.
  4. SVE INFORMACIJE MOGU SE DOBITI NA TELEFON 012-539-708.

               U Požarevcu, 4. marta 2020. godine                          Broj:013-9/2020

 

                                                                                                               NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

                                                                                                          Aleksandar Simonović, dipl. pravnik

                    Ovo obaveštenje objavljeno je na oglasnoj tabli Gradske uprave Grada Požarevca, dana 5. marta  2020. godine u 8 časova.  

                                                                                                  NAČELNIK GRADSKE UPRAVE

Podeli sa drugima: Facebook Twitter