Početak » Obaveštenja
 

Zahtev za obezbeđivanje dozvole za kretanje u vreme trajanja zabrane kretanja za vreme vanrednog stanja

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije, (“Službeni glasni RS”, br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20, 43/20, 47/20 i 49/20), Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja uputilo je dana 7. aprila 2020. godine, svim Jedinicama lokalne samouprave, instrukcije- Uputstvo za kretanje lica za vreme zabrane kretanja.
Naime, fizičko lice koje ima potrebu da pruži pomoć i negu drugom licu obraća se Gradskoj upravi Grada Požarevca i podnosi sledeću dokumentaciju:

  • Zahtev (može se preuzeti na sajtu Grada Požarevca i u hodniku zgrade Gradske uprave Grada Požarevca)
  • Fotokopiju očitane lične karte
  • Fotokopiju očitane lične karte lica kojem je potrebna pomoć i nega
  • Rešenja, potvrde ili uverenja Centra za socijalni rad ili PIO Fonda o priznatom pravu na pomoć i negu drugog lica, kao i uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica medicinska dokumentacija
  • izjava korisnika usluge ili potvrda Organa starateljstva ukoliko je lice pod starateljstvom, o potrebi pružanja usluge
  • ugovor zaključen između dva fizička lica ( npr.o doživotnom izdržavanju i sl)
  • izjava lica koje pruža uslugu sa svim potrebnim ličnim podacima.

Saglasnost za dozvolu kretanja lica za vreme zabrane kretanja daje nadležno Ministarstvo, a potvrde po dobijenoj saglasnosti izdaje Jedinica lokalne samouprave.
U skladu sa navedenim, zahtevi za kretanje lica koja imaju navršenih 65 godina života se neće razmatrati iz razloga što je navedenim licima uvedena opšta zabrana kretanja.
Zahtev – izjava

Podeli sa drugima: Facebook Twitter