Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

ЗАКЉУЧАК – Поништавање конкурса за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године

Градско веће Града Пожаревца на седници одржаној 30. јула 2021. године  је на основу, члана 82. Статута Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца”, бр. 10/18, 12/18 – исправка и 10/19) и члана 26. став 5. Пословника о раду Градског већа Града Пожаревца („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 1/15, 7/15, 7/16 и 3/17),  донело следећи

З А К Љ У Ч А К

  1. Поништава се Kонкурс за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године, објављен дана 20. јула 2021. године у локалном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца: pozarevac.rs.
  2. Даном доношења овог Закључка ставља се ван снаге Закључак Градског већа Града Пожаревца, бр. 09-06-108/2021-20 од 15. јула 2021. године.
  3. Овај Закључак објавити у Локалном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца: pozarevac.rs.

О б р а з л о ж е њ е

Градско веће Града Пожаревца донело је Закључак бр. 09-06-108/2021-20 од 15. јула 2021. године, којим је дата сагласност на текст Kонкурса за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године. Конкурс је објављен у локалном листу „Реч народа“ и на интернет страници Града Пожаревца дана 20. јула 2021. године.

У циљу реализације конкурсне процедуре за пилотирање услуге личног пратиоца за период септембар – децембар 2021. године, услед обезбеђивања већег износа буџетских средстава, ради обухвата већег броја деце која имају потребе за ангажовањем већег броја личних пратилаца, потребно је поништити Конкурс објављен 20. јула 2021. године, и расписати нов Конкурс.

            Сходно наведеном, Градско веће Града Пожаревца је донело закључак као у диспозитиву.

Процена финансијских средстава потребних за спровођење закључка 

Процењујући финансијске ефекте овог закључка на буџет Града Пожаревца утврђено је да за реализацију овог закључка нису потребна средства из буџета Града за 2021. годину.

 

У Пожаревцу, 30. јула 2021. године                                             Број 09-06-113/2021-3

ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА

РУКОВОДИЛАЦ
ОДЕЉЕЊА ЗА ПОСЛОВЕ ОРГАНА ГРАДА И
ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
Небојша Трајковић, дипл. правник, ср.
ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ ГРАДСКОГ ВЕЋА
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
Славиша Алексић, дипл. инж. технологије, ср.
Подели са другима: Facebook Twitter