Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Zapažen nastup Agrarnog fondaPresentation of the Agrarian Fund

Prezentacija Agrarnog fonda grada Požarevca i najuspešnijih poljoprivrednih proizvođača iz ovoga kraja bila je veoma zapažena na 79. Međunarodnom sajmu u Novom Sadu. U hali Master kao izlagač, po drugi put je učestvovao Agrarni fond grada Požarevca, na čijem štandu su svoje proizvode prezentirali Udruženje pčelara i Udruženje voćara iz požarevačkog kraja. Kvalitet koji je prikazani pozitivni efekti postignuti tokom Poljoprivrednog sajma, nagoveštavaju bolja vremena za agrar i bolje uslove u narednom periodu za proizvođače u toj oblasti.

Član Gradskog veća zadužen za poljoprivredu, Slađan Stević kazao je da je ovaj sajam prilika da se poljoprivredni proizvođači dokažu i upoznaju sa novitetima.

– Danas je kompletna delegacija rukovodstva grada Požarevca ovde na čelu poljoprivrednih proizvođača i na štandu Agrarnog fonda poljoprivrednici iz požarevačkog kraja ne osećaju se kao gosti, već na neki način kao domaćini, jer ovaj štand pripada njima, poljoprivrednicima grada Požarevca. Suština pojavljivanja Agrarnog fonda jeste da pomogne našim poljoprivrednim proizvođačima da svoju robu izlože na Novosadskom sajmu, a pored pčelara i voćara, svoju kolekciju ovaca izložio je i Darko Jović iz Poljane, rekao je Stević.

Po prvi put od svog osnivanja, Udruženje pčelara Požarevac, koje broji preko 200 članova i 9.000 košnica.

Predsednik Skupštine grada Požarevca, Miomir Ilić istakao je da je poljoprivreda najvažniji resurs Srbije i dodao:

– Na ovoj prestižnoj manifestaciji poljoprivrednici su bili u prilici da se upoznaju sa najsavremenijom tehnologijom iz domena ratarske, stočarska, voćarske, vinogradarske, povrtarske proizvodnje. Nadam se da će u narednom periodu merama Vlade Srbije i lokalne samouprave ova grana privrede dobiti na mnogo većem značaju, jer razvoj zemlje ne zavisi samo od industrijskog kompleksa, već i od proizvodnje zdrave hrane“.

Na ovogodišnjem Sajmu poljoprivrede među učesnicima bio je i Darko Jović iz Poljane, uzgajivač ovaca „Vitenberg“ rase koji je osvojio pehar Novosadskog sajma za izloženu kolekciju svojih grla, kojih trenutno ima 160. Jović je istakao da radi individualnu prodaju i da se nada da će u narednom periodu budžet za poljoprivredu biti veći, kako bi poljoprivredni proizvođači imali veće mogučnosti i dobili na većem značaju. Predsednica Upravnog odbora Agrarnog fonda, Snežana Milosavljević je naglasila da pored Darka Jovića pod pokroviteljstvom Fonda na Novosadskom sajmu kao izlagači predstavljeni su Udruženje pčelara i Udruženje voćara. Inače, u organizaciji Fonda za poljoprivredu grada Požarevca, sajamsku manifestaciju posetilo je oko 400 poljoprivrednih proizvođača i 150 učenika Poljoprivredne škole „Sonja Marinković“ i ovom prilikom su se do tančina upoznali sa dostignućima srpske i poljoprivrede većeg broja evropskih zemalja, koje su izlagale na Sajmu i imali su mogućnosti da na najbolji mogući način uporede svoju i proizvodnju drugih farmera.

Na štandu Kompenzacionog fonda Republike Srbije predstavilo se preduzeće „Filip“ iz Požarevca. Prema rečima direktora ove kompanije, Saše Filipovića na početku saradnje sa Kompenzacionim fondom, poljoprivredni proizvođači nisu bili edukovani i nisu imali poverenja u ovakav vid poslovanja, međutim vremenom su se stvari promenule i to je podignuto na viši nivo.

-U 2010. godini, kada se rodila ideja o formiranju Kompenzacionog fonda, naša firma je među prvima ušla u proces registracije i odobravana od strane inspekcije i dobijanja dozvola za članstvo. Ovaj fond je stvoren da bi pomogao poljoprivrednicima, odnosno da bi pojeftinio proces čuvanja gotovih proizvoda. Danas cena čuvanja tone pšenice iznosi 200 dinara, od toga Kompenzacioni fond subvencioniše 50 odsto tako da proizvođači plaćaju upola jeftinije tu uslugu i mogu da prodaju svoj proizvod kada procene da je cena najpovoljnija, istakao je Filipović.

Sistem javnih skladišta predstavlja novi koncept organizovanja proizvodnje i realizacije poljoprivrednih proizvoda u našoj zemlji. Ovaj sistem je uspešno implementiran u mnogim evropskim zemljama, a rezultirao je unapređivanjem agro sektora i celokupne nacionalne ekonomije.

– Dodatna garancija za svakog poljoprivrednog proizvođača koji robu lageruje u javnom skladištu je i robni zapis, koji on može da koristi kod svih poslovnih banaka za dobijanje vrlo povoljnih kratkoročnih kredita i time zapravo našeg proizvođača izvodimo iz onih pariteta koji su se pokazali kao nešto što je najnepovoljnije. Još jedna novina je da su skladištari koji se nalaze u sistemu javnih skladišta po difoltu i ovlaščeni skladištari Direkcije za robne rezerve, čim eje izbegnuta dvostruka procedura izdavanja bankarskih garancija ili hipoteka. Prsten i zaštita oko robnih zapisa su mnogostruki i ako se desi neka šteta na poljoprivrednim proizvodima, a skladištar nije u mogučnosti da štetu nadoknadi, Kompenzacioni fond štetu nadoknađuje u stoprocentnom iznosu u vansudskom postupku u roku od 5 dana“, naglašava zamenik direktora Kompenzacionog fonda Republike Srbije, Tatjana Đukanović.

Prema rečima gradonačelnika Požarevca, Miodraga Milosavljevića poljoprivrednici su prepoznali ulogu i značaj Kompenzacionog fonda i ovlašćenog skladištara, preduzeća „ Filip“, jer je koriščenjem ove usluge rizik sveden na najmanju moguću meru i povećava se profit proizvođača.

Potom su predstavnici grada Požarevca posetili prostorije Dunav osiguranja, koje na sajmištu ima svoju ekspozituru i sa direktorom Glavne filijale u Požarevcu, Zoranom Debeljkovićem razgovarali o uslugama koje ovo osiguranje pruža poljoprivrednim proizvođačima, a tiče se zaštite životinja, useva i plodova.

– Veoma je bitna stvar da osiguranje bude zastupljeno u poljoprivredi, jer se smanjuje rizik i poljoprivredni proizvođač ulazi sa olakšanjem u proizvodni ciklus. Da bismo ubedili proizvođača da se osigura potrebna je edukacija i iz tog razloga Agrarni fond pomaže poljoprivrednicima da steknu potrebna znanja i iskustva obilaskom sajmova u zemljama EU, istakao je gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević.

Predstavnici grada Požarevca posetili su i štand Kompanije „Union MZ“, vlasnika Zvonka Milenkovića, najveću poljoprivrednu firmu iz oblasti poljoprivrede u Braničevskom okrugu. Ova Kompanija je izlagala van konkurencije pošto je prethodnih godina osvojila sva najviša sajamska priznanja. Istaknuta je uspešna poslovna saradnja sa partnerima iz Austrije što će omogućiti podizanje kvaliteta, povećanje proizvodnje i stvaranje povoljnijih uslova za izvoz.Presentation of the Agrarian Fund of Pozarevac and most successful farmers of this area was very noticeable at the 79 International Fair in Novi Sad. The Hall Master as an exhibitor for the second time he participated Agrarian Fund of Pozarevac, in whose stand their products presented Beekeepers Association and the Association of Fruit of Pozarevac. Quality that is shown the positive effects achieved during the Agricultural Fair, suggest better times for agriculture and better conditions in the future for producers in that area.

City Council member in charge of agriculture, Sladjan Stevic said that this is a fair chance to prove to farmers and learn about innovations.

– It is a complete delegation of the management of Pozarevac here led agricultural producers and stand the Agrarian Fund of the farmers of Pozarevac not feel like guests, but in some ways as hosts, because the booth belongs to them, the farmers of Pozarevac. The essence of appearance of the agricultural fund is to assist our farmers to exhibit their wares at the Novi Sad Fair, in addition to beekeepers and fruit growers.

For the first time since its inception, Beekeepers Association in Pozarevac, which has over 200 members and 9,000 hives.

Chairperson of the City Pozarevac, Miomir Ilic said that agriculture is the most important resource of Serbia, and added:

– At this prestigious event, farmers were able to familiarize themselves with the latest technology in the area of ​​crop, livestock, fruit and wine production, vegetable production. I hope that in future measures of the Government of Serbia and the local branches of the economy get a much greater significance, because the country’s development depends not only on the industrial complex, but also the production of healthy food. „

At this year’s agriculture was among the participants was Darko Jovic from Poljane, a breeder of sheep, „Wittenberg“ race to win the trophy for the Novi Sad Fair, a collection of his exposed throat, which currently has the 160. Jovic said that for individual sale and he hoped that in future budgets to agriculture will be higher, so that farmers have more opportunities to get more and more important. President of the Board of Directors of the agricultural fund, Snezana Milosavljevic said that in addition Darko Jovic under the auspices of the Fund at the Novi Sad Fair as exhibitors presented Beekeepers Association and the Association of Fruit. Otherwise, the organization of the Fund for Agriculture Pozarevac exhibition event was visited by about 400 farmers and 150 students of the Agricultural School „Sonja Marinkovic“ and on this occasion were minutely acquainted with the achievements of Serbian agriculture and a number of European countries, that were exhibited at the fair and had the opportunity to make the best possible way andcompare its production of other farmers.

At the stand of the compensation fund of Serbia has presented the company „Filip“ from Pozarevac. According to the Director of the company, Sasha Filipovic at the beginning of cooperation with the compensation funds, farmers were trained and had no confidence in this type of business, but over time things raised to a higher level.

The public warehouse is a new concept of organizing the production and realization of agricultural products in our country. This system was successfully implemented in many European countries, and resulted in the improvement of agricultural sector and the whole national economy.

– Additional guarantees for each farmer who stock goods in a public warehouse and freight bills, which he can use in all commercial banks to obtain very favorable short-term loans and may in fact derive from our manufacturers of parity, which proved to be something the least favorable. Another novelty is that the storekeepers who are in the public storage by default and authorized a warehouseman of the Directorate for Commodity Reserves. Protection of warehouse receipts are manifold, and if it does some damage to agricultural products, a warehouse is not able to compensate for damages, compensatory damages reimburse the fund in an amount wholly in the extra-judicial proceedings within five days“, said deputy director of compensation fund Serbia, Djukanovic Tatjana.

According to Mayor of Pozarevac, Miodrag Milosavljevic farmers have recognized the role and importance of the compensation fund and a licensed warehouse, the company „Philip“, because the use of a risk has been reduced to a minimum and increases profit producers.

Then the representatives of the Danube in Pozarevac visited the premises of insurance, that the fairgrounds has a branch office and the director of the Main Branch in Pozarevac, Zoran Debeljkovic talked about the services it provides insurance to farmers, which concerns the protection of animals, crops and fruits.

– The very important thing to ensure is represented in agriculture, because it reduces risk and farmer entering with relief in the production cycle. In order to convince manufacturers to provide the necessary education and for that reason, Agrarian Fund to help farmers acquire the necessary knowledge and experience of visiting trade fairs in the EU, said the mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic.

Representatives of Pozarevac visited the booth of the company „Union MZ“, owned by Zvonko Milenkovic, the largest agricultural company in the field of agriculture in Branicevo district. This company is exhibited outside competition since last year won all the highest fair recognition. They emphasized the successful cooperation with business partners from Austria, which will enable higher quality, increase production and create more favorable conditions for export.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter