Почетак » Актуелно » О Граду
 

Запажен наступ Аграрног фондаPresentation of the Agrarian Fund

Презентација Аграрног фонда града Пожаревца и најуспешнијих пољопривредних произвођача из овога краја била је веома запажена на 79. Међународном сајму у Новом Саду. У хали Мастер као излагач, по други пут је учествовао Аграрни фонд града Пожаревца, на чијем штанду су своје производе презентирали Удружење пчелара и Удружење воћара из пожаревачког краја. Квалитет који је приказани позитивни ефекти постигнути током Пољопривредног сајма, наговештавају боља времена за аграр и боље услове у наредном периоду за произвођаче у тој области.

Члан Градског већа задужен за пољопривреду, Слађан Стевић казао је да је овај сајам прилика да се пољопривредни произвођачи докажу и упознају са новитетима.

– Данас је комплетна делегација руководства града Пожаревца овде на челу пољопривредних произвођача и на штанду Аграрног фонда пољопривредници из пожаревачког краја не осећају се као гости, већ на неки начин као домаћини, јер овај штанд припада њима, пољопривредницима града Пожаревца. Суштина појављивања Аграрног фонда јесте да помогне нашим пољопривредним произвођачима да своју робу изложе на Новосадском сајму, а поред пчелара и воћара, своју колекцију оваца изложио је и Дарко Јовић из Пољане, рекао је Стевић.

По први пут од свог оснивања, Удружење пчелара Пожаревац, које броји преко 200 чланова и 9.000 кошница.

Председник Скупштине града Пожаревца, Миомир Илић истакао је да је пољопривреда најважнији ресурс Србије и додао:

– На овој престижној манифестацији пољопривредници су били у прилици да се упознају са најсавременијом технологијом из домена ратарске, сточарска, воћарске, виноградарске, повртарске производње. Надам се да ће у наредном периоду мерама Владе Србије и локалне самоуправе ова грана привреде добити на много већем значају, јер развој земље не зависи само од индустријског комплекса, већ и од производње здраве хране“.

На овогодишњем Сајму пољопривреде међу учесницима био је и Дарко Јовић из Пољане, узгајивач оваца „Витенберг“ расе који је освојио пехар Новосадског сајма за изложену колекцију својих грла, којих тренутно има 160. Јовић је истакао да ради индивидуалну продају и да се нада да ће у наредном периоду буџет за пољопривреду бити већи, како би пољопривредни произвођачи имали веће могучности и добили на већем значају. Председница Управног одбора Аграрног фонда, Снежана Милосављевић је нагласила да поред Дарка Јовића под покровитељством Фонда на Новосадском сајму као излагачи представљени су Удружење пчелара и Удружење воћара. Иначе, у организацији Фонда за пољопривреду града Пожаревца, сајамску манифестацију посетило је око 400 пољопривредних произвођача и 150 ученика Пољопривредне школе „Соња Маринковић“ и овом приликом су се до танчина упознали са достигнућима српске и пољопривреде већег броја европских земаља, које су излагале на Сајму и имали су могућности да на најбољи могући начин упореде своју и производњу других фармера.

На штанду Компензационог фонда Републике Србије представило се предузеће „Филип“ из Пожаревца. Према речима директора ове компаније, Саше Филиповића на почетку сарадње са Компензационим фондом, пољопривредни произвођачи нису били едуковани и нису имали поверења у овакав вид пословања, међутим временом су се ствари променуле и то је подигнуто на виши ниво.

-У 2010. години, када се родила идеја о формирању Компензационог фонда, наша фирма је међу првима ушла у процес регистрације и одобравана од стране инспекције и добијања дозвола за чланство. Овај фонд је створен да би помогао пољопривредницима, односно да би појефтинио процес чувања готових производа. Данас цена чувања тоне пшенице износи 200 динара, од тога Компензациони фонд субвенционише 50 одсто тако да произвођачи плаћају упола јефтиније ту услугу и могу да продају свој производ када процене да је цена најповољнија, истакао је Филиповић.

Систем јавних складишта представља нови концепт организовања производње и реализације пољопривредних производа у нашој земљи. Овај систем је успешно имплементиран у многим европским земљама, а резултирао је унапређивањем агро сектора и целокупне националне економије.

– Додатна гаранција за сваког пољопривредног произвођача који робу лагерује у јавном складишту је и робни запис, који он може да користи код свих пословних банака за добијање врло повољних краткорочних кредита и тиме заправо нашег произвођача изводимо из оних паритета који су се показали као нешто што је најнеповољније. Још једна новина је да су складиштари који се налазе у систему јавних складишта по дифолту и овлашчени складиштари Дирекције за робне резерве, чим еје избегнута двострука процедура издавања банкарских гаранција или хипотека. Прстен и заштита око робних записа су многоструки и ако се деси нека штета на пољопривредним производима, а складиштар није у могучности да штету надокнади, Компензациони фонд штету надокнађује у стопроцентном износу у вансудском поступку у року од 5 дана“, наглашава заменик директора Компензационог фонда Републике Србије, Татјана Ђукановић.

Према речима градоначелника Пожаревца, Миодрага Милосављевића пољопривредници су препознали улогу и значај Компензационог фонда и овлашћеног складиштара, предузећа „ Филип“, јер је коришчењем ове услуге ризик сведен на најмању могућу меру и повећава се профит произвођача.

Потом су представници града Пожаревца посетили просторије Дунав осигурања, које на сајмишту има своју експозитуру и са директором Главне филијале у Пожаревцу, Зораном Дебељковићем разговарали о услугама које ово осигурање пружа пољопривредним произвођачима, а тиче се заштите животиња, усева и плодова.

– Веома је битна ствар да осигурање буде заступљено у пољопривреди, јер се смањује ризик и пољопривредни произвођач улази са олакшањем у производни циклус. Да бисмо убедили произвођача да се осигура потребна је едукација и из тог разлога Аграрни фонд помаже пољопривредницима да стекну потребна знања и искуства обиласком сајмова у земљама ЕУ, истакао је градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.

Представници града Пожаревца посетили су и штанд Компаније „Унион МЗ“, власника Звонка Миленковића, највећу пољопривредну фирму из области пољопривреде у Браничевском округу. Ова Компанија је излагала ван конкуренције пошто је претходних година освојила сва највиша сајамска признања. Истакнута је успешна пословна сарадња са партнерима из Аустрије што ће омогућити подизање квалитета, повећање производње и стварање повољнијих услова за извоз.Presentation of the Agrarian Fund of Pozarevac and most successful farmers of this area was very noticeable at the 79 International Fair in Novi Sad. The Hall Master as an exhibitor for the second time he participated Agrarian Fund of Pozarevac, in whose stand their products presented Beekeepers Association and the Association of Fruit of Pozarevac. Quality that is shown the positive effects achieved during the Agricultural Fair, suggest better times for agriculture and better conditions in the future for producers in that area.

City Council member in charge of agriculture, Sladjan Stevic said that this is a fair chance to prove to farmers and learn about innovations.

– It is a complete delegation of the management of Pozarevac here led agricultural producers and stand the Agrarian Fund of the farmers of Pozarevac not feel like guests, but in some ways as hosts, because the booth belongs to them, the farmers of Pozarevac. The essence of appearance of the agricultural fund is to assist our farmers to exhibit their wares at the Novi Sad Fair, in addition to beekeepers and fruit growers.

For the first time since its inception, Beekeepers Association in Pozarevac, which has over 200 members and 9,000 hives.

Chairperson of the City Pozarevac, Miomir Ilic said that agriculture is the most important resource of Serbia, and added:

– At this prestigious event, farmers were able to familiarize themselves with the latest technology in the area of ​​crop, livestock, fruit and wine production, vegetable production. I hope that in future measures of the Government of Serbia and the local branches of the economy get a much greater significance, because the country’s development depends not only on the industrial complex, but also the production of healthy food. “

At this year’s agriculture was among the participants was Darko Jovic from Poljane, a breeder of sheep, “Wittenberg” race to win the trophy for the Novi Sad Fair, a collection of his exposed throat, which currently has the 160. Jovic said that for individual sale and he hoped that in future budgets to agriculture will be higher, so that farmers have more opportunities to get more and more important. President of the Board of Directors of the agricultural fund, Snezana Milosavljevic said that in addition Darko Jovic under the auspices of the Fund at the Novi Sad Fair as exhibitors presented Beekeepers Association and the Association of Fruit. Otherwise, the organization of the Fund for Agriculture Pozarevac exhibition event was visited by about 400 farmers and 150 students of the Agricultural School “Sonja Marinkovic” and on this occasion were minutely acquainted with the achievements of Serbian agriculture and a number of European countries, that were exhibited at the fair and had the opportunity to make the best possible way andcompare its production of other farmers.

At the stand of the compensation fund of Serbia has presented the company “Filip” from Pozarevac. According to the Director of the company, Sasha Filipovic at the beginning of cooperation with the compensation funds, farmers were trained and had no confidence in this type of business, but over time things raised to a higher level.

The public warehouse is a new concept of organizing the production and realization of agricultural products in our country. This system was successfully implemented in many European countries, and resulted in the improvement of agricultural sector and the whole national economy.

– Additional guarantees for each farmer who stock goods in a public warehouse and freight bills, which he can use in all commercial banks to obtain very favorable short-term loans and may in fact derive from our manufacturers of parity, which proved to be something the least favorable. Another novelty is that the storekeepers who are in the public storage by default and authorized a warehouseman of the Directorate for Commodity Reserves. Protection of warehouse receipts are manifold, and if it does some damage to agricultural products, a warehouse is not able to compensate for damages, compensatory damages reimburse the fund in an amount wholly in the extra-judicial proceedings within five days”, said deputy director of compensation fund Serbia, Djukanovic Tatjana.

According to Mayor of Pozarevac, Miodrag Milosavljevic farmers have recognized the role and importance of the compensation fund and a licensed warehouse, the company “Philip”, because the use of a risk has been reduced to a minimum and increases profit producers.

Then the representatives of the Danube in Pozarevac visited the premises of insurance, that the fairgrounds has a branch office and the director of the Main Branch in Pozarevac, Zoran Debeljkovic talked about the services it provides insurance to farmers, which concerns the protection of animals, crops and fruits.

– The very important thing to ensure is represented in agriculture, because it reduces risk and farmer entering with relief in the production cycle. In order to convince manufacturers to provide the necessary education and for that reason, Agrarian Fund to help farmers acquire the necessary knowledge and experience of visiting trade fairs in the EU, said the mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic.

Representatives of Pozarevac visited the booth of the company “Union MZ”, owned by Zvonko Milenkovic, the largest agricultural company in the field of agriculture in Branicevo district. This company is exhibited outside competition since last year won all the highest fair recognition. They emphasized the successful cooperation with business partners from Austria, which will enable higher quality, increase production and create more favorable conditions for export.

Подели са другима: Facebook Twitter