Почетак » Актуелно » О Граду
 

Запажене изложбе у београдском Дому ВојскеExhibition at the Belgrade army hall

Уз запажено учешће Историjског архива у Пожаревцу, који је недавно званично проглашен за најуспешнији у Србији, у београдском Дому Војске Србије отворене су изложбе “Филмови које смо волели” и „Филмски плакат 1941-1945“. Ову културну манифестацију отворио је наш познати глумац и фински синеаста Радош Бајић.

Главна поставка „Филмови које смо волели“, представља филмски плакат и пратећи филмски материјал домаће кинематографије од 1947. до 1980. године.

Друга изложба документује европско кинематографско стваралаштво током Другог светског рата. Плакати говоре о филмовима немачке, мађарске, шведске и америчке продукције у наведеном периоду, а као целина остављају снажан утисак о догађајима и токовима прошлости.

Аутори изложбе и репрезентативног каталога су: Драгана Милорадовић Николић, Горан Митић и мр Јасмина Николић, директорка Историјског архива у Пожаревцу, која је овом приликом истакла:

-Настављајући дугогодишњу успешну сарадњу са Војском Србије, Историјски архив Пожаревац са задовољством је прихватио позив Управе за односе са јавношћу Министарства одбране Републике Србије за представљање филмских плаката и рекламног филмског материјала из дароване дигиталне збирке Историјског архива чиме смо се прикључили обележавању стогодишњице српског филма. Имали смо племениту намеру да представимо јединствена остварења српске и југословенске продукције у времену када, осим по припадности филма продукцијским кућама, другачије издвајање није било могуће. Српски филм има велику историју и свакако да нисмо могли све вредности и ауторе, филмске раднике, љубитеље, ентузијасте, овим поводом да истакнемо. Циљ нам није био да их све набројимо, већ да, уз помоћ расположивог материјала, издвојимо оне битне карактеристике које чине да се српски филм увек поново са пажњом анализира и сагледава. Ово наслеђе видљиво је данас захваљујући зналачком груписању и прегалачком сакупљању старих филмских плаката господина Благоја Чкоњевића. Прво препознавање њихове вредности, њихове “лепоте” да се покажу и да привуку, заслуга је Чкоњевића, његовог сина и врсног познаваоца филма. Захваљујући његовом систематском, дугогодишњем прикупљању, овај магични свет филма и плаката постао је део збирке плаката Историјског архива и доступан је јавности, казала је мр Јасмина Николић.

У име града Пожаревца присутне је поздравио председник Градске скупштине, Миомир Илић истакавши да изложба има изузетан значај и карактер.

-Одржавањем изложбе у главном граду потврђује се чиненица дас у односи између Београда и Пожаревца, а посебно између Историјског архива и Војске Србије на високом нивоу и у наредном период биће сигурно још бољи. Град Пожаревац посебно посвечује пажњу оваквом виду уметности и његовом значају са историјског и војног аспекта. Изнад свега захваљујем се представницима Војске Србије, што су препознали у раду нашег Историјског архива онај значај који је ова изложба пружила, рекао је Илић.

With the notable participation of the Historical Archives in Pozarevac, which was recently officially declared the most successful in Serbia, the Belgrade army hall of Serbia opened the exhibition „Movies we loved“ and „Movie Posters 1941-1945“. This cultural event was opened by renowned actor and filmmaker Finnish  Rados Bajic.

The exhibition documents the creativity of European cinema during World War II. Posters talk about the films of German, Hungarian, Swedish and American productions of this period, as a whole leaves a strong impression on events and trends of the past.

The authors of the exhibition and catalog are representative: Dragana Miloradovic Nikolic, Goran Mitic and Jasmina Nikolic – Director of the Historical Archives in Pozarevac, which on this occasion said:

-Continuing a long and successful cooperation with the Serbian Army, Historical Archives of Pozarevac gladly accepted the invitation of the Public Relations of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia for the presentation of movie posters and promotional material from film donated a digital collection of historical archives, which we joined the celebration  anniversary of  Serbian film. We had an honest intention to introduce the unique achievements of the Serbian and Yugoslav production at a time when, apart from the background film production companies, otherwise the separation was not possible. Serbian film has a great history and we could be sure that all values ​​and authors, film workers, lovers, enthusiasts, on this occasion to point out. Our goal was not to us mention them all, but with the help of available materials, isolate the essential features that make the Serbian film again and again carefully analyze and looks. This legacy is evident today, thanks to a expert grouping and dedicated collection of old movie posters of Mr. Blagoje Ckonjevic. The first recognition of their values, their „beauty“ to show and to attract, Ckonjevic the merits, his son and a great connoisseur of the film. Because of its systematic, long collection, this magical world of film and posters became part of the collection of the Historical Archives and posters available to the public, said Jasmina Nikolic.

On behalf of Pozarevac present welcomed the President of City Council, Miomir Ilic, pointing out that the exhibition has great significance and character.

-An exhibition in the capital confirmed a fact die in relations between Belgrade and Pozarevac, especially between the Historical Archives of the Serbian Army and the high level and in the coming period will certainly improve. City Pozarevac particular attention paid to this form of art and its importance to the historical and military aspects. Above all, I thank the representatives of the Serbian Army, which recognized the work of our Historical Archives of the importance of this exhibition is provided, said Ilic.

Подели са другима: Facebook Twitter