Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Zapažene izložbe u beogradskom Domu VojskeExhibition at the Belgrade army hall

Uz zapaženo učešće Istorijskog arhiva u Požarevcu, koji je nedavno zvanično proglašen za najuspešniji u Srbiji, u beogradskom Domu Vojske Srbije otvorene su izložbe “Filmovi koje smo voleli” i „Filmski plakat 1941-1945“. Ovu kulturnu manifestaciju otvorio je naš poznati glumac i finski sineasta Radoš Bajić.

Glavna postavka „Filmovi koje smo voleli“, predstavlja filmski plakat i prateći filmski materijal domaće kinematografije od 1947. do 1980. godine.

Druga izložba dokumentuje evropsko kinematografsko stvaralaštvo tokom Drugog svetskog rata. Plakati govore o filmovima nemačke, mađarske, švedske i američke produkcije u navedenom periodu, a kao celina ostavljaju snažan utisak o događajima i tokovima prošlosti.

Autori izložbe i reprezentativnog kataloga su: Dragana Miloradović Nikolić, Goran Mitić i mr Jasmina Nikolić, direktorka Istorijskog arhiva u Požarevcu, koja je ovom prilikom istakla:

-Nastavljajući dugogodišnju uspešnu saradnju sa Vojskom Srbije, Istorijski arhiv Požarevac sa zadovoljstvom je prihvatio poziv Uprave za odnose sa javnošću Ministarstva odbrane Republike Srbije za predstavljanje filmskih plakata i reklamnog filmskog materijala iz darovane digitalne zbirke Istorijskog arhiva čime smo se priključili obeležavanju stogodišnjice srpskog filma. Imali smo plemenitu nameru da predstavimo jedinstvena ostvarenja srpske i jugoslovenske produkcije u vremenu kada, osim po pripadnosti filma produkcijskim kućama, drugačije izdvajanje nije bilo moguće. Srpski film ima veliku istoriju i svakako da nismo mogli sve vrednosti i autore, filmske radnike, ljubitelje, entuzijaste, ovim povodom da istaknemo. Cilj nam nije bio da ih sve nabrojimo, već da, uz pomoć raspoloživog materijala, izdvojimo one bitne karakteristike koje čine da se srpski film uvek ponovo sa pažnjom analizira i sagledava. Ovo nasleđe vidljivo je danas zahvaljujući znalačkom grupisanju i pregalačkom sakupljanju starih filmskih plakata gospodina Blagoja Čkonjevića. Prvo prepoznavanje njihove vrednosti, njihove “lepote” da se pokažu i da privuku, zasluga je Čkonjevića, njegovog sina i vrsnog poznavaoca filma. Zahvaljujući njegovom sistematskom, dugogodišnjem prikupljanju, ovaj magični svet filma i plakata postao je deo zbirke plakata Istorijskog arhiva i dostupan je javnosti, kazala je mr Jasmina Nikolić.

U ime grada Požarevca prisutne je pozdravio predsednik Gradske skupštine, Miomir Ilić istakavši da izložba ima izuzetan značaj i karakter.

-Održavanjem izložbe u glavnom gradu potvrđuje se činenica das u odnosi između Beograda i Požarevca, a posebno između Istorijskog arhiva i Vojske Srbije na visokom nivou i u narednom period biće sigurno još bolji. Grad Požarevac posebno posvečuje pažnju ovakvom vidu umetnosti i njegovom značaju sa istorijskog i vojnog aspekta. Iznad svega zahvaljujem se predstavnicima Vojske Srbije, što su prepoznali u radu našeg Istorijskog arhiva onaj značaj koji je ova izložba pružila, rekao je Ilić.

With the notable participation of the Historical Archives in Pozarevac, which was recently officially declared the most successful in Serbia, the Belgrade army hall of Serbia opened the exhibition „Movies we loved“ and „Movie Posters 1941-1945“. This cultural event was opened by renowned actor and filmmaker Finnish  Rados Bajic.

The exhibition documents the creativity of European cinema during World War II. Posters talk about the films of German, Hungarian, Swedish and American productions of this period, as a whole leaves a strong impression on events and trends of the past.

The authors of the exhibition and catalog are representative: Dragana Miloradovic Nikolic, Goran Mitic and Jasmina Nikolic – Director of the Historical Archives in Pozarevac, which on this occasion said:

-Continuing a long and successful cooperation with the Serbian Army, Historical Archives of Pozarevac gladly accepted the invitation of the Public Relations of the Ministry of Defence of the Republic of Serbia for the presentation of movie posters and promotional material from film donated a digital collection of historical archives, which we joined the celebration  anniversary of  Serbian film. We had an honest intention to introduce the unique achievements of the Serbian and Yugoslav production at a time when, apart from the background film production companies, otherwise the separation was not possible. Serbian film has a great history and we could be sure that all values ​​and authors, film workers, lovers, enthusiasts, on this occasion to point out. Our goal was not to us mention them all, but with the help of available materials, isolate the essential features that make the Serbian film again and again carefully analyze and looks. This legacy is evident today, thanks to a expert grouping and dedicated collection of old movie posters of Mr. Blagoje Ckonjevic. The first recognition of their values, their „beauty“ to show and to attract, Ckonjevic the merits, his son and a great connoisseur of the film. Because of its systematic, long collection, this magical world of film and posters became part of the collection of the Historical Archives and posters available to the public, said Jasmina Nikolic.

On behalf of Pozarevac present welcomed the President of City Council, Miomir Ilic, pointing out that the exhibition has great significance and character.

-An exhibition in the capital confirmed a fact die in relations between Belgrade and Pozarevac, especially between the Historical Archives of the Serbian Army and the high level and in the coming period will certainly improve. City Pozarevac particular attention paid to this form of art and its importance to the historical and military aspects. Above all, I thank the representatives of the Serbian Army, which recognized the work of our Historical Archives of the importance of this exhibition is provided, said Ilic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter