Почетак » Актуелно » О Граду
 

Завршена изградња фекалног колектора вредног 55 милиона динараConstruction of sewage collection worth 55 million dinars

Канализацију добија још 500 домаћинстава

У Дунавској улици завршена је изградња фекалног колектора чија ће изградња обезбедити канализацију за око 500 домаћинстава која су смештена крај такозваног Забелског пута. Укупна дужина овог колектора је 3.120 метара а вредност инвестиције износи 55 милиона динара. У склопу овог пројекта изградјене су три црпне станице канализације чиме су створени услови за даљу изградњу секундарне мреже.

Градилиште су посетили челни функционери локалне самоуправе. Говорећи о настојањима да се ускоро читава територија града Пожаревца покрије канализационом мрежом, градоначелник Миомир Илић је нагласио да ово не представља само успех једног јавног предузећа, мислећи на „Водовод и канализацију“, већ и читаве локалне самуправе.

-Ово је успех града Пожаревца зато што дисциплиновано поштујемо све јавне набавке велике вредностимада то понекад доноси извесна закашњења услед специфичности поступка. Тај поступак има своје рокове као и простор за приговоре и тужбе али у овом тренутку могу рећи да смо преко наших јавних предузећа испоштовали све кораке у том процесу, рекао је градоначелник Илић напомињуићи да је, када се ради о овом конкретном пројекту, изужетно значајно решавање очувања животне средине.

Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“, Ненад Ратић је био посебно задовољан окончањем изградње овог фекалног колектора због проблема које су имали мештани околних месних заједница услед непостојања канализације.

-Конкурисали смо код министарства надлежног за заштиту животне средине па смо њиховим средствима, као и новцем града Пожаревца, успели да ову инвестицију приведемо крају. Посебно истичем помоћ локалне самоуправе која је увидела значај ширења мреже фекалне канализације, рекао је Ратић напомињући да је овај подухват само један у низу оних чији је циљ побољшање квалитета живота грађана.

Предсеник Скупштине града Жарко Пивац је подсетио на пројекте који су финансирани републичким средствима али и новцем из сопствених фондова града као што су: изградња прве фазе кишног колектора, фасаде Основне школе „Доситеј Обрадовић“ и овај фекални колектор на коме су остварене и уштеде вредне 3 милиона динара.

-Град Пожаревац је за реализацију ова три пројекта уложио 60 милиона динара док су средства из Републике износила 50 милиона. За нас је изузетно значајно да се овакви пројекти и даље финансирају од стране државе јер, поред добробити коју доносе грађанима, обезбеђују и послове домаћим фирмама и запошљавају људе. Морам да напоменем да је део средстава од нашег учешћа ишао од новца који је град добио од фонда за заштиту животне средине, навео је Пивац истичући да је град Пожаревац, пре неколико дана, добио решење министарства надлежног за заштиту животне средине по коме би у градску касу, током наредних годину дана, требало да се слије око 400 милиона динара. Та средства би требало да гарантују скори завршетак комплетног пројекта кишног колектора као и секундарну мрежу фекалне канализације у Дунавској улици.

Sewage gets another 500 households

In the Danube Street the construction of sewage collection system whose construction will provide sewers for about 500 households located near the so-called „Zabela Road“. The total length of the collector is 3120 meters and the investment is 55 million. As part of this project were built three sewage pumping stations, which created the conditions for the further development of the secondary network.

Construction site was visited by leaders of local government officials. Speaking about the efforts that soon the whole territory of Pozarevac cover sewage system, Mayor Miomir Ilic emphasized that this is not only the success of a public company, referring to the „Water and Sewer“, but for all of the local self-government.

-This is a success because of Pozarevac disciplined respect all major procurement vrednostimada sometimes brings some delay due to the specific procedure. This process has its limits as well as space for complaints and lawsuits, but at this point I can say that we have over our public companies to comply with all of the steps in the process, the mayor Ilic said  pointing that when it comes to this particular project, extremely important resolution preserving the environment.

The Director of Public Utility Company „Water and Sewerage“, Nenad Ratic was particularly pleased with the completion of construction of the sewage collection system for the problems encountered by residents of the surrounding local communities due to lack of sanitation.

-We have applied the ministry responsible for the environment and we are their assets and money of Pozarevac able to finalize this investment. I emphasize that help local government has realized the importance of expanding the network of sewage, said Ratic noting that this project is only one of a series aimed at improving the quality of life of citizens.

President of the Assembly Zarko Pivac reminded of the projects funded Republican funds and money from its own funds the city such as the construction of the first phase of the rain collector, facades Elementary School „Dositej Obradovic“ and the fecal collector where savings are realized and worth 3 million. City-Pozarevac for the realization of these projects invested 60 million and funds from the Republic stood at 50 million. For us it is extremely important that these projects are still funded by the state because, in addition to the benefits that they bring to the citizens, provide jobs and local businesses and employ people. I have to say that part of the proceeds from our share of the money that went to the town received from the Fund for Environmental Protection, said Pivac noting that the city Pozarevac, a few days ago, I got the solution the ministry responsible for environmental protection according to which the city coffers over the next year, should be left around 400 million. These funds should be guaranteed immediate completion of the entire project as a rain collector and secondary sewerage network in Danube Street.