Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Završena izgradnja fekalnog kolektora vrednog 55 miliona dinaraConstruction of sewage collection worth 55 million dinars

Kanalizaciju dobija još 500 domaćinstava

U Dunavskoj ulici završena je izgradnja fekalnog kolektora čija će izgradnja obezbediti kanalizaciju za oko 500 domaćinstava koja su smeštena kraj takozvanog Zabelskog puta. Ukupna dužina ovog kolektora je 3.120 metara a vrednost investicije iznosi 55 miliona dinara. U sklopu ovog projekta izgradjene su tri crpne stanice kanalizacije čime su stvoreni uslovi za dalju izgradnju sekundarne mreže.

Gradilište su posetili čelni funkcioneri lokalne samouprave. Govoreći o nastojanjima da se uskoro čitava teritorija grada Požarevca pokrije kanalizacionom mrežom, gradonačelnik Miomir Ilić je naglasio da ovo ne predstavlja samo uspeh jednog javnog preduzeća, misleći na „Vodovod i kanalizaciju“, već i čitave lokalne samuprave.

-Ovo je uspeh grada Požarevca zato što disciplinovano poštujemo sve javne nabavke velike vrednostimada to ponekad donosi izvesna zakašnjenja usled specifičnosti postupka. Taj postupak ima svoje rokove kao i prostor za prigovore i tužbe ali u ovom trenutku mogu reći da smo preko naših javnih preduzeća ispoštovali sve korake u tom procesu, rekao je gradonačelnik Ilić napominjuići da je, kada se radi o ovom konkretnom projektu, izužetno značajno rešavanje očuvanja životne sredine.

Direktor Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“, Nenad Ratić je bio posebno zadovoljan okončanjem izgradnje ovog fekalnog kolektora zbog problema koje su imali meštani okolnih mesnih zajednica usled nepostojanja kanalizacije.

-Konkurisali smo kod ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine pa smo njihovim sredstvima, kao i novcem grada Požarevca, uspeli da ovu investiciju privedemo kraju. Posebno ističem pomoć lokalne samouprave koja je uvidela značaj širenja mreže fekalne kanalizacije, rekao je Ratić napominjući da je ovaj poduhvat samo jedan u nizu onih čiji je cilj poboljšanje kvaliteta života građana.

Predsenik Skupštine grada Žarko Pivac je podsetio na projekte koji su finansirani republičkim sredstvima ali i novcem iz sopstvenih fondova grada kao što su: izgradnja prve faze kišnog kolektora, fasade Osnovne škole „Dositej Obradović“ i ovaj fekalni kolektor na kome su ostvarene i uštede vredne 3 miliona dinara.

-Grad Požarevac je za realizaciju ova tri projekta uložio 60 miliona dinara dok su sredstva iz Republike iznosila 50 miliona. Za nas je izuzetno značajno da se ovakvi projekti i dalje finansiraju od strane države jer, pored dobrobiti koju donose građanima, obezbeđuju i poslove domaćim firmama i zapošljavaju ljude. Moram da napomenem da je deo sredstava od našeg učešća išao od novca koji je grad dobio od fonda za zaštitu životne sredine, naveo je Pivac ističući da je grad Požarevac, pre nekoliko dana, dobio rešenje ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine po kome bi u gradsku kasu, tokom narednih godinu dana, trebalo da se slije oko 400 miliona dinara. Ta sredstva bi trebalo da garantuju skori završetak kompletnog projekta kišnog kolektora kao i sekundarnu mrežu fekalne kanalizacije u Dunavskoj ulici.

Sewage gets another 500 households

In the Danube Street the construction of sewage collection system whose construction will provide sewers for about 500 households located near the so-called „Zabela Road“. The total length of the collector is 3120 meters and the investment is 55 million. As part of this project were built three sewage pumping stations, which created the conditions for the further development of the secondary network.

Construction site was visited by leaders of local government officials. Speaking about the efforts that soon the whole territory of Pozarevac cover sewage system, Mayor Miomir Ilic emphasized that this is not only the success of a public company, referring to the „Water and Sewer“, but for all of the local self-government.

-This is a success because of Pozarevac disciplined respect all major procurement vrednostimada sometimes brings some delay due to the specific procedure. This process has its limits as well as space for complaints and lawsuits, but at this point I can say that we have over our public companies to comply with all of the steps in the process, the mayor Ilic said  pointing that when it comes to this particular project, extremely important resolution preserving the environment.

The Director of Public Utility Company „Water and Sewerage“, Nenad Ratic was particularly pleased with the completion of construction of the sewage collection system for the problems encountered by residents of the surrounding local communities due to lack of sanitation.

-We have applied the ministry responsible for the environment and we are their assets and money of Pozarevac able to finalize this investment. I emphasize that help local government has realized the importance of expanding the network of sewage, said Ratic noting that this project is only one of a series aimed at improving the quality of life of citizens.

President of the Assembly Zarko Pivac reminded of the projects funded Republican funds and money from its own funds the city such as the construction of the first phase of the rain collector, facades Elementary School „Dositej Obradovic“ and the fecal collector where savings are realized and worth 3 million. City-Pozarevac for the realization of these projects invested 60 million and funds from the Republic stood at 50 million. For us it is extremely important that these projects are still funded by the state because, in addition to the benefits that they bring to the citizens, provide jobs and local businesses and employ people. I have to say that part of the proceeds from our share of the money that went to the town received from the Fund for Environmental Protection, said Pivac noting that the city Pozarevac, a few days ago, I got the solution the ministry responsible for environmental protection according to which the city coffers over the next year, should be left around 400 million. These funds should be guaranteed immediate completion of the entire project as a rain collector and secondary sewerage network in Danube Street.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter