HomeПочетак » Актуелно » О Граду
 

Завршена реконструкција фасаде у ОШ „Доситеј Обрадовић“Reconstruction of the facade in the Elementary School „Dositej Obradovic“

Захваљујући пројекту који је реализован у сарадњи републике Србије и града Пожаревца, Основна школа „Доситеј обрадовић“ добила је нову фасаду, кров, заштитну мрежу, снегобране и антиграфитну заштиту. Приликом посете челних функционера локалне самоуправе овој школи, председник Скупштине града Пожаревца Жарко Пивац, је рекао:

-Ово је један од три пројекта за које смо конкурисали код Владе републике Србије и који је сада завршен. Очекујемо да ће преостала два бити реализована током наредног месеца. Ради се о фекалном колектору у Дунавској улици, дакле Забелском путу, чија је пројектована вредност 57 милиона динара и другој фази изградње кишног колектора у улици Кнез Милошев венац где је, са улагањима Града, предвиђено да се ангажује 30 милиона динара. Укупна пројектована вредност сва три пројекта је била око 100 милиона динара од чега су Република и град Пожаревац требало да издвоје по 50 милиона.

Пројекат у Основној школи „Доситеј Обрадовић“ је, према конкурсу, вредео око 18 милона динара. Јавна набавка је показала да се он може реализовати за 15.157.000 динара а након завршетка радова, што је код нас реткост, испоставило се да је било довољно око 14,4 милиона динара, навео је Пивац.

Обављен је надзор и извршен технички пријем објекта а, поред фасаде, реконструисан је кров са снегобранима, постављена заштитна мрежа и специјална заштита која онемогућава писање графита по зидовима. У ове радове град Пожаревац је, из сопствених средстава, уложио око 2 милиона динара.

Thanks to the project realized in cooperation of Serbia and of Pozarevac, Elementary School „Dositej obradovic“ received a new façade, roof, safety net, and the snow stops. During the visit the heads of local government officials this school, the President of Assembly Zarko Pivac, said:

-This is one of three projects for which we applied the Serbian Government and which is now completed. We expect the remaining two will be implemented next month. It is a fecal collector in Danube Street, whose projected value of 57 million dinars and the second phase of construction in the rain collector street „Knez Milosev Venac“, where with the investments of the City, provided that engages 30 million. The total projected value of all three projects was 100 million dinars, of which the Republic and city of Pozarevac should allocate 50 million dinars.

The project in elementary school „Dositej Obradovic“, according to the contest, was worth about 18 million dinars. Public procurement has shown that it can be implemented to 15.157 million dinars and after completion, which is rare for us, it turned out to be enough around 14.4 million dinars, said Pivac.

Monitoring was conducted and completed a technical approval of the building, next to the facade, the roof was reconstructed with the snow stops, set up safety net and special protection that prevents graffiti on the walls. In this work the city Pozarevac, from its own funds, has invested about 2 million.

Share:Подели са другима: Facebook Twitter