Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

Završeni radovi na fekalnom kolektoru u LjubičevuFinished works the sewage collector in Ljubicevo

Zaštita gradskog izvorišta pijaće vode „Ključ“

Završetak izgradnje fekalnog kolektora u Mesnoj zajednici „Ljubičevo“ značajan je radi mogučnosti priključenja domaćinstva na kanalizaciju a posebno zbog zaštite obližnjeg gradskog vodoizvorišta „Ključ“ ugroženog zagađenjem iz brojnih septičkih jama. – Vrednost radova je oko 100 miliona dinara od čega je 80 miliona udeo Direkcije za vode odnosno Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, dok je grad Požarevac učestvovao sa 20 miliona, rekao je prilikom posete čelnika lokalne samouprave, gradonačelnik Miomir Ilić. Radovi su uspešno i kvalitetno izvedeni a realizacija i ove investicije išla je preko Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod i kanalizacija“.

Mi ćemo naredne godine preduzeti sve što je u našoj moći da spećimo dalje divlju izgradnju na ovom potezu, ne samo u cilju zaštite izvorišta „Ključ“ nego i putnog pravca Požarevac – Beograd, koji je od republičkog značaja. Prostorni plan Grada Požarevac je usvojen na poslednjoj sednici Skupštine, i mi smo dužni da ga poštujemo, istakao je u Ljubičevu gradonačelnik Ilić.

-Fekalni kolektor u Ljubičevu je od višestrukog značaja, a pre svega sa aspekta zaštite izvorišta sa koga se Požarevljani snabdevaju pijaćom vodom. Izradom Generalnog projekta vodosnabdevanja, kao jedan od glavnih zagađivača izvorišta „Ključ“ svojevremeno je označeno Ljubičevo sa svim svojim objektima i Ergelom, konstatovao je Nenad Ratić direktor „Vodovoda“. U razgovorima sa predstavnicima Direkcije za vode izložili smo ovaj problem pa su obezbeđena sredstva za projektovanje i izradu projektne dokumentacije. Nakon toga, obezbeđena su i sredstva u iznosu od 100 miliona dinara za realizaciju ove velike investicije. Ukupno je izgrađeno 5.500 metara kanalizacije sa 5 crpnih stanica. Kolektor je značajan i zbog toga što je u delu trase pri ulivu u južni kolektor i predstavlja zajednički deo kanalizacionog sistema za izgradnju budućeg kolektora iz pravca Lučice, Prugova i Poljane. U Ljubičevu sledi izgradnja sekundarne mreže nakon ćega će svi objekti biti priključeni na kanalizaciju, rekao Ratić.


Inače, u protekloj godini izgrađeno je ili je u toku izgradnja čak 7 fekalnih kolektora. Reč je o fekalnom kolektoru MZ“Sopot“, u ulici Vojske Jugoslavije, i u Pećkoj ulici. Na područiju MZ“Burjan“ fekalni kolektor izgrađen je u Dunavskoj, a u toku je izgradnja fekalne kanalizacije u Ratarskoj. Pre toga fekalni kolektori završeni su u mesnim zajednicama „Braća Vujović“ i „Gornja mala“ u Ulici Knez Milošev Venac.

– Ono što nam predstoji je izgradnja fekalnog kolektora u naselju Lučica. Predračunska vrednost je urađena, to je negde oko 50 miliona dinara i svakako ćemo se potruditi da u sledećoj godini obezbedimo ta sredstva i krenemo sa radovima. Potom sledi širenje kanalizacije prema naseljima Prugovo i Poljana, sve u cilju zaštite vodoizvorišta „Ključ“. Inače, vrednost radova koje smo završili i onih koji su u toku je negde oko 220 miliona dinara. Oko 100 miliona obezbedila je Vlada Republike Srbije preko svojih resornih ministarstva, a 120 miliona je učešće grada Požarevca, od čega najveći deo iz Fonda za zaštitu životne sredine, istakao je predsednik Skupštine grada Požarevca Žarko Pivac.


Pored gradonačelnika predsednika Skupštine grada i direktora JKP „Vodovod i kanalizacija“ svečanom završetku radova na pomenute dve lokacije prisustvovali su i zamenica gradonačelnika VukicaVasić kao i zamenik predsednika Skupštine grada Milić Jovanović.   

Protection of urban drinking water sources “key”

Completion of construction of sewage collection in the local community “Ljubičevo” significant opportunities for connecting households to the sewerage system and in particular the protection of water sources nearby town “Key” threatened by pollution from a number of septic tanks. – The entire project is about 100 million of which 80 million share of the Water Directorate of the Ministry for Agriculture, Forestry and Water Management, and the city of Pozarevac accounted for 20 million, he said during a visit to the head of local government, the mayor Miomir Ilic. The works were successfully carried out and the quality and the realization of these investments went through the Public Utility Company “Water and sanitation”.

We will next year take everything in our power to build SPEC still wild on the move, not only to protect the source “key” but also of road Pozarevac – Belgrade, which is of importance for the Republic. Spatial Plan of the City of Pozarevac was adopted at the last session of the Assembly, and we ought to respect it, said the mayor Ilic.

Fecal-collector in Ljubicevo of multiple importance, especially in terms of protecting water sources from which citizens supplying drinking water. Elaboration of a water supply project, as one of the main sources of pollutants “key” is checked once Ljubicevo with all its facilities and stables, noted director Nenad Ratic “Vodovod”. In discussions with representatives of the Directorate of Water exhibit this problem, so we have provided funds for the design and preparation of project documentation. After that, they provided funds amounting to 100 million dinars for the implementation of this major investment. A total of 5500 meters were built with five sewage pumping stations. The collector is significant because it is part of the route at the confluence of the South and the collector is a common part of the sewage system of the future direction of the collector Lučice, stripes and meadows. The construction follows Ljubičevo secondary network after which all objects will be connected to the sewer, said Ratic.

Otherwise, in the past year have been built or are under construction as 7 sewage collectors. It is a sewage collector MZ “Sopot”, at the Yugoslav Army, and the Pec street. On the territory of MZ “Burjan” fecal collector built into the Danube, and in the course of the sewage system in the crop. Before that fecal collectors were completed in the local communities, “Vujovic Brothers” and “Upper small” in Knez Milos Street Venac.

– What we are facing is the construction of sewage collection system in the town harbor. The estimated value is made, it is somewhere between 50 million and we will certainly do our best to ensure that next year the funds go to work. Then follows the spread of sewage by settlements Prugovo and Poljana, in order to protect water sources “Key”. Otherwise, the value of the work we have completed and those in progress somewhere around 220 million. About 100 million provided by the Government of the Republic of Serbia through its line ministries, and 120 million are part of Pozarevac, of which the largest part of the Fund for the Environment, said the President of Assembly of Pozarevac Zarko Pivac.

In addition to the mayor of the City President and Director PU “Water and Sewerage” the official completion of the above two sites was attended by Deputy Mayor VukicaVasic and Deputy Chairperson of the Assembly Milic Jovanovic.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter