Почетак » Обавештења » О Граду
 

Завршени радови на фекалном колектору у ЉубичевуFinished works the sewage collector in Ljubicevo

Заштита градског изворишта пијаће воде „Кључ“

Завршетак изградње фекалног колектора у Месној заједници „Љубичево“ значајан је ради могучности прикључења домаћинства на канализацију а посебно због заштите оближњег градског водоизворишта „Кључ“ угроженог загађењем из бројних септичких јама. – Вредност радова је око 100 милиона динара од чега је 80 милиона удео Дирекције за воде односно Министарство за пољопривреду, шумарство и водопривреду, док је град Пожаревац учествовао са 20 милиона, рекао је приликом посете челника локалне самоуправе, градоначелник Миомир Илић. Радови су успешно и квалитетно изведени а реализација и ове инвестиције ишла је преко Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“.

Ми ћемо наредне године предузети све што је у нашој моћи да спећимо даље дивљу изградњу на овом потезу, не само у циљу заштите изворишта „Кључ“ него и путног правца Пожаревац – Београд, који је од републичког значаја. Просторни план Града Пожаревац је усвојен на последњој седници Скупштине, и ми смо дужни да га поштујемо, истакао је у Љубичеву градоначелник Илић.

-Фекални колектор у Љубичеву је од вишеструког значаја, а пре свега са аспекта заштите изворишта са кога се Пожаревљани снабдевају пијаћом водом. Израдом Генералног пројекта водоснабдевања, као један од главних загађивача изворишта „Кључ“ својевремено је означено Љубичево са свим својим објектима и Ергелом, констатовао је Ненад Ратић директор „Водовода“. У разговорима са представницима Дирекције за воде изложили смо овај проблем па су обезбеђена средства за пројектовање и израду пројектне документације. Након тога, обезбеђена су и средства у износу од 100 милиона динара за реализацију ове велике инвестиције. Укупно је изграђено 5.500 метара канализације са 5 црпних станица. Колектор је значајан и због тога што је у делу трасе при уливу у јужни колектор и представља заједнички део канализационог система за изградњу будућег колектора из правца Лучице, Пругова и Пољане. У Љубичеву следи изградња секундарне мреже након ћега ће сви објекти бити прикључени на канализацију, рекао Ратић.


Иначе, у протеклој години изграђено је или је у току изградња чак 7 фекалних колектора. Реч је о фекалном колектору МЗ“Сопот“, у улици Војске Југославије, и у Пећкој улици. На подручију МЗ“Бурјан“ фекални колектор изграђен је у Дунавској, а у току је изградња фекалне канализације у Ратарској. Пре тога фекални колектори завршени су у месним заједницама „Браћа Вујовић“ и „Горња мала“ у Улици Кнез Милошев Венац.

– Оно што нам предстоји је изградња фекалног колектора у насељу Лучица. Предрачунска вредност је урађена, то је негде око 50 милиона динара и свакако ћемо се потрудити да у следећој години обезбедимо та средства и кренемо са радовима. Потом следи ширење канализације према насељима Пругово и Пољана, све у циљу заштите водоизворишта „Кључ“. Иначе, вредност радова које смо завршили и оних који су у току је негде око 220 милиона динара. Око 100 милиона обезбедила је Влада Републике Србије преко својих ресорних министарства, а 120 милиона је учешће града Пожаревца, од чега највећи део из Фонда за заштиту животне средине, истакао је председник Скупштине града Пожаревца Жарко Пивац.


Поред градоначелника председника Скупштине града и директора ЈКП „Водовод и канализација“ свечаном завршетку радова на поменуте две локације присуствовали су и заменица градоначелника ВукицаВасић као и заменик председника Скупштине града Милић Јовановић.   

Protection of urban drinking water sources “key”

Completion of construction of sewage collection in the local community “Ljubičevo” significant opportunities for connecting households to the sewerage system and in particular the protection of water sources nearby town “Key” threatened by pollution from a number of septic tanks. – The entire project is about 100 million of which 80 million share of the Water Directorate of the Ministry for Agriculture, Forestry and Water Management, and the city of Pozarevac accounted for 20 million, he said during a visit to the head of local government, the mayor Miomir Ilic. The works were successfully carried out and the quality and the realization of these investments went through the Public Utility Company “Water and sanitation”.

We will next year take everything in our power to build SPEC still wild on the move, not only to protect the source “key” but also of road Pozarevac – Belgrade, which is of importance for the Republic. Spatial Plan of the City of Pozarevac was adopted at the last session of the Assembly, and we ought to respect it, said the mayor Ilic.

Fecal-collector in Ljubicevo of multiple importance, especially in terms of protecting water sources from which citizens supplying drinking water. Elaboration of a water supply project, as one of the main sources of pollutants “key” is checked once Ljubicevo with all its facilities and stables, noted director Nenad Ratic “Vodovod”. In discussions with representatives of the Directorate of Water exhibit this problem, so we have provided funds for the design and preparation of project documentation. After that, they provided funds amounting to 100 million dinars for the implementation of this major investment. A total of 5500 meters were built with five sewage pumping stations. The collector is significant because it is part of the route at the confluence of the South and the collector is a common part of the sewage system of the future direction of the collector Lučice, stripes and meadows. The construction follows Ljubičevo secondary network after which all objects will be connected to the sewer, said Ratic.

Otherwise, in the past year have been built or are under construction as 7 sewage collectors. It is a sewage collector MZ “Sopot”, at the Yugoslav Army, and the Pec street. On the territory of MZ “Burjan” fecal collector built into the Danube, and in the course of the sewage system in the crop. Before that fecal collectors were completed in the local communities, “Vujovic Brothers” and “Upper small” in Knez Milos Street Venac.

– What we are facing is the construction of sewage collection system in the town harbor. The estimated value is made, it is somewhere between 50 million and we will certainly do our best to ensure that next year the funds go to work. Then follows the spread of sewage by settlements Prugovo and Poljana, in order to protect water sources “Key”. Otherwise, the value of the work we have completed and those in progress somewhere around 220 million. About 100 million provided by the Government of the Republic of Serbia through its line ministries, and 120 million are part of Pozarevac, of which the largest part of the Fund for the Environment, said the President of Assembly of Pozarevac Zarko Pivac.

In addition to the mayor of the City President and Director PU “Water and Sewerage” the official completion of the above two sites was attended by Deputy Mayor VukicaVasic and Deputy Chairperson of the Assembly Milic Jovanovic.

Подели са другима: Facebook Twitter