Početak » Aktuelno » O Gradu
 

Završetak nove bolnice – Poseta ministra zdravlja Zorana Stankovića Completion of the new hospital – Visit Health Minister Zoran Stankovic

Ministar zdravlja Zoran Stanković, sa saradnicima, boravio je u Požarevcu gde je, pored pojedinih odelenja Opšte bolnice, posetio novu zgradu ove medicinske ustanove čija se dalja izgradnja, posle čitavih trinaest godina, nastavlja realizacijom prve faze sredstvima iz pretpristupnih fondova Еvropske unije u iznosu od 1.100.000 evra. Gradonačelnik Požarevca Miodrag Milosavljević je tokom ove posete rekao:

-Razgovarali smo o raznim temama i problemima i smatram da smo na dobrom putu da uskoro sve te probleme rešimo. Ono što je najznačajnije za Požarevac jeste da krenemo u završetak nove bolnice čija je izgradnja počela još 1998. godine a danas smo čuli konačnu potvrdu, koju možemo da zvanično objavimo-nadležni evropski fond dozvolio da bude zaključen Ugovor tako da ćemo mi uskoro imati ugovor za završetak nove bolnice. Mislim da smo se o svemu dogovorili i sporazumeli pa ćemo u narednom periodu imati efekte od svega ovoga što je danas dogovoreno i smatram da će požarevljani imati jedan viši standard kad je u pitanju njihovo lečenje, njihovo zdravlje, a znamo da su Požarevac i Braničevski okrug prilično ugroženi prisustvom Privrednog društva „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ i metalurškog kompleksa u Smederevu tako, zasigurno, moramo da uložimo više energije i pažnje kada je u pitanju zdravlje naših sugrađana, naveo je Miosavljević.

O aktuelnostima u zdravstvu Požarevca govorio je direktor Opšte bolnice dr Srećko Bosić:

-Danas je veoma teško biti lekar. Zahtevi su ogromni-svi od nas nešto traže a mogućnosti su vrlo male. Skopčani smo sa finansijskim ograničenjima a zdravstvo je segment društva gde, pored znanja i umeća, treba da budete dobro opremljeni kako bi pružili adekvatnu uslugu. Mi smo gospodinu ministru izneli sve naše probleme, on nas je saslušao i mislim da ima razumevanja za to i da će nam pomoći da što uspešnije pružamo zdravstvene usluge stanovnicima Požarevca i Braničevskog okruga. Rukovodstvo Bolnice, zajedno sa gradskim vlastima, potpuno je odlučno u nameri da požarevačku novu bolnicu završimo. Za nastavak ćemo, takođe, konkurisati kod fondova Еvropske unije ali se nadamo i pomoći države jer ovo treba da bude državni projekat. Bez toga mi ne možemo da završimo ovaj objekat.

Ministar Zoran Stanković ocenio je veoma konstruktivnim razgovore koji su vođeni tokom čitave posete Požarevcu:

-Ono što je konkretno dogovoreno to je, pre svega, činjenica da sadašnji mamograf, koji je ugrađen u Opštoj bolnici i koji se ne koristi takozvane skrining preglede, samo iz jednog administrativnog razloga-da Fond ne plaća usluge bolnicama, to jest ustanovama sekundarne zdravstvene zaštite, već samo primarnom nivou. Dogovorili smo se da Ministarstvo zdravlja inicira promenu tog propisa tako da će već od narednih desetak dana biti u funkciji ovaj mamograf i za takozvani program koji podrazumeva preventivne preglede ženskog stanovništva kada su u pitanju pregledi dojke i prevencija karcinoma dojke. Drugi konkretan dogovor je da se pristupi renoviranju hemodijaliznog centra u Petrovcu na Mlavi, s obzirom da 28 bolesnika iz ovoga grada dolazi u Požarevac, kako bi se smanjili troškovi i maltretiranje bolesnika. Treći dogovor koji je postignut jeste da se sagleda postojeća bolnica koja je krenula da se gradi, odnosno da se sagledaju i druga sredstva i drugi krediti i da se ona privede svojoj nameni. U tu bolnicu, prema razgovorima koje smo imali sa svim subjektima iz ovoga kraja, trebalo bi da da se smeste: hirurško odelenje ili hirurške grane i da se tu prebaci porodilište. Na taj način bi se stvorili uslovi da jedna zgrada, koja je u neposrednoj blizini ove bolnice, to jest u krugu bolnice, bude pretvorena u gerijatrijski centar to jest bude prostor gde će se zbrinjavati oni teški bolesnici, takozvana psihogerijatrija, koja je veliki problem u celoj zemlji a pogotovu u ovom kraju iz koga je veliki broj zaposlenih u inostranstvu i gde su stari ljudi prepušteni sami sebi, rekao je ministar Stanković.

Bolnica u Požarevcu dobiće novi rentgen aparat iz donacije koju očekuje Ministarstvo zdravlja.

Delegaciji Ministarstva zdravlja priređen je svečani prijem u Gradskom zdanju gde su im dobrodošlicu poželeli čelnici lokalne samouprave.Minister of health Zoran Stankovic and his associates visited the new building of medical facilities in Pozarevac which are further building, after the entire thirteen years, continued implementation of the first phase of pre-accession funds from European Union funds in the amount of 1.1 million euros. Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said during this visit:

-We talked about various issues and problems and I think that we are on track to soon solve all these problems. What is most important for Pozarevac city is to move the completion of a new hospital whose construction began in 1998. years and today we heard the final confirmation that we can officially announce-relevant European fund allowed to be entered into the Contract so that we will soon have a contract for the completion of a new hospital. I think we agreed on everything and so we agreed to have future effects of all this, it is now agreed and I think that citizens have a higher standard when it comes to their treatment, their health, and we know that the city of Pozarevac and Branicevo district  quite threatened by the presence of the Company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ and metallurgical complex in Smederevo so we have to put more energy and attention when it comes to the health of our citizens, said Miosavljevic.

General Hospital Dr. Srecko Bosic said:

-It is very hard to be a doctor. The requirements are enormous-something all of us looking for a very small possibility. We are coupled with financial constraints and the Health segment of society  should be well equipped to provide adequate service. Management of Hospitals, along with city authorities is determined to finish the new hospital in Pozarevac. To continue, we will also apply for EU funds, but we hope to help the country because this should be a state project. Without it we can not conclude this subject.

Minister Zoran Stankovic said that talks had been constructive throughout the visit Pozarevac:-Concrete agreement was the fact that mammography is currently use in General Hospital and is not used for screening examinations because of administrative reasons – the fund does not pay a hospital. We agreed that the Ministry of Health initiates change the rules so that from the next ten days will be a function of the mammography and called for a program that includes preventive examinations of the female population when it comes to breast cancer screening and prevention of breast cancer. Other specific agreement is to approach renovation of hemodialysis center in Petrovac on Mlava, given that 28 patients out of this city comes in Pozarevac, in order to reduce costs and mistreatment of patients. The third agreement reached is to examine the existing hospital which started to be built, or to look at other resources and other loans and to bring it to its purpose. In the hospital should be placed: surgical or surgical department of industry and to transfer the ward. This would create conditions that one building, which is close to the hospita be turned into a geriatric center that is a space where they will be treated seriously ill, so-called psychogeriatry, which is a big problem in throughout the country and especially in the area from which a large number of employees abroad, and where old people are left to themselves, said Minister Stankovic.

Hospital in Pozarevac will receive a new x-ray machine that is expected from the grant of the Ministry of Health.

Delegation of the Ministry of Health organized a ceremonial reception at the City building where they were welcomed by local leaders.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter