Почетак » Актуелно » О Граду
 

Завршетак нове болнице – Посета министра здравља Зорана Станковића Completion of the new hospital – Visit Health Minister Zoran Stankovic

Министар здравља Зоран Станковић, са сарадницима, боравио је у Пожаревцу где је, поред појединих оделења Опште болнице, посетио нову зграду ове медицинске установе чија се даља изградња, после читавих тринаест година, наставља реализацијом прве фазе средствима из претприступних фондова Европске уније у износу од 1.100.000 евра. Градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић је током ове посете рекао:

-Разговарали смо о разним темама и проблемима и сматрам да смо на добром путу да ускоро све те проблеме решимо. Оно што је најзначајније за Пожаревац јесте да кренемо у завршетак нове болнице чија је изградња почела још 1998. године а данас смо чули коначну потврду, коју можемо да званично објавимо-надлежни европски фонд дозволио да буде закључен Уговор тако да ћемо ми ускоро имати уговор за завршетак нове болнице. Мислим да смо се о свему договорили и споразумели па ћемо у наредном периоду имати ефекте од свега овога што је данас договорено и сматрам да ће пожаревљани имати један виши стандард кад је у питању њихово лечење, њихово здравље, а знамо да су Пожаревац и Браничевски округ прилично угрожени присуством Привредног друштва „Термоелектране и копови Костолац“ и металуршког комплекса у Смедереву тако, засигурно, морамо да уложимо више енергије и пажње када је у питању здравље наших суграђана, навео је Миосављевић.

О актуелностима у здравству Пожаревца говорио је директор Опште болнице др Срећко Босић:

-Данас је веома тешко бити лекар. Захтеви су огромни-сви од нас нешто траже а могућности су врло мале. Скопчани смо са финансијским ограничењима а здравство је сегмент друштва где, поред знања и умећа, треба да будете добро опремљени како би пружили адекватну услугу. Ми смо господину министру изнели све наше проблеме, он нас је саслушао и мислим да има разумевања за то и да ће нам помоћи да што успешније пружамо здравствене услуге становницима Пожаревца и Браничевског округа. Руководство Болнице, заједно са градским властима, потпуно је одлучно у намери да пожаревачку нову болницу завршимо. За наставак ћемо, такође, конкурисати код фондова Европске уније али се надамо и помоћи државе јер ово треба да буде државни пројекат. Без тога ми не можемо да завршимо овај објекат.

Министар Зоран Станковић оценио је веома конструктивним разговоре који су вођени током читаве посете Пожаревцу:

-Оно што је конкретно договорено то је, пре свега, чињеница да садашњи мамограф, који је уграђен у Општој болници и који се не користи такозване скрининг прегледе, само из једног административног разлога-да Фонд не плаћа услуге болницама, то јест установама секундарне здравствене заштите, већ само примарном нивоу. Договорили смо се да Министарство здравља иницира промену тог прописа тако да ће већ од наредних десетак дана бити у функцији овај мамограф и за такозвани програм који подразумева превентивне прегледе женског становништва када су у питању прегледи дојке и превенција карцинома дојке. Други конкретан договор је да се приступи реновирању хемодијализног центра у Петровцу на Млави, с обзиром да 28 болесника из овога града долази у Пожаревац, како би се смањили трошкови и малтретирање болесника. Трећи договор који је постигнут јесте да се сагледа постојећа болница која је кренула да се гради, односно да се сагледају и друга средства и други кредити и да се она приведе својој намени. У ту болницу, према разговорима које смо имали са свим субјектима из овога краја, требало би да да се сместе: хируршко оделење или хируршке гране и да се ту пребаци породилиште. На тај начин би се створили услови да једна зграда, која је у непосредној близини ове болнице, то јест у кругу болнице, буде претворена у геријатријски центар то јест буде простор где ће се збрињавати они тешки болесници, такозвана психогеријатрија, која је велики проблем у целој земљи а поготову у овом крају из кога је велики број запослених у иностранству и где су стари људи препуштени сами себи, рекао је министар Станковић.

Болница у Пожаревцу добиће нови рентген апарат из донације коју очекује Министарство здравља.

Делегацији Министарства здравља приређен је свечани пријем у Градском здању где су им добродошлицу пожелели челници локалне самоуправе.Minister of health Zoran Stankovic and his associates visited the new building of medical facilities in Pozarevac which are further building, after the entire thirteen years, continued implementation of the first phase of pre-accession funds from European Union funds in the amount of 1.1 million euros. Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic said during this visit:

-We talked about various issues and problems and I think that we are on track to soon solve all these problems. What is most important for Pozarevac city is to move the completion of a new hospital whose construction began in 1998. years and today we heard the final confirmation that we can officially announce-relevant European fund allowed to be entered into the Contract so that we will soon have a contract for the completion of a new hospital. I think we agreed on everything and so we agreed to have future effects of all this, it is now agreed and I think that citizens have a higher standard when it comes to their treatment, their health, and we know that the city of Pozarevac and Branicevo district  quite threatened by the presence of the Company „Termoelektrane i kopovi Kostolac“ and metallurgical complex in Smederevo so we have to put more energy and attention when it comes to the health of our citizens, said Miosavljevic.

General Hospital Dr. Srecko Bosic said:

-It is very hard to be a doctor. The requirements are enormous-something all of us looking for a very small possibility. We are coupled with financial constraints and the Health segment of society  should be well equipped to provide adequate service. Management of Hospitals, along with city authorities is determined to finish the new hospital in Pozarevac. To continue, we will also apply for EU funds, but we hope to help the country because this should be a state project. Without it we can not conclude this subject.

Minister Zoran Stankovic said that talks had been constructive throughout the visit Pozarevac:-Concrete agreement was the fact that mammography is currently use in General Hospital and is not used for screening examinations because of administrative reasons – the fund does not pay a hospital. We agreed that the Ministry of Health initiates change the rules so that from the next ten days will be a function of the mammography and called for a program that includes preventive examinations of the female population when it comes to breast cancer screening and prevention of breast cancer. Other specific agreement is to approach renovation of hemodialysis center in Petrovac on Mlava, given that 28 patients out of this city comes in Pozarevac, in order to reduce costs and mistreatment of patients. The third agreement reached is to examine the existing hospital which started to be built, or to look at other resources and other loans and to bring it to its purpose. In the hospital should be placed: surgical or surgical department of industry and to transfer the ward. This would create conditions that one building, which is close to the hospita be turned into a geriatric center that is a space where they will be treated seriously ill, so-called psychogeriatry, which is a big problem in throughout the country and especially in the area from which a large number of employees abroad, and where old people are left to themselves, said Minister Stankovic.

Hospital in Pozarevac will receive a new x-ray machine that is expected from the grant of the Ministry of Health.

Delegation of the Ministry of Health organized a ceremonial reception at the City building where they were welcomed by local leaders.

Подели са другима: Facebook Twitter