Почетак » Актуелно » О Граду
 

Завршна конференција пројекта „Exchange 3“The final conference of the „Exchange 3“

У Пожаревцу је одржана завршна конференција пројекта „Exchange 3“ кроз који се у урбанистичко и просторно планирање уложе безмало 350.000 од чега је Европска унија уложила 300.000 евра док је остатак финансирао град Пожаревац заједно са партнерским општинама. Овом скупу су присуствовали представници локалних самоуправа као и Ендрију Хеди, представник Делегације Европске уније у Србији који је говорио о детаљима овог пројеката од изузетног значаја и сарадњи са партнерским општинама које су обухваћене актуелним плановима.

– Спровођење овог пројекта за будућност реализовано је кроз више просторних и урбанистичких планова као и низ пратећих активности које ће омогућити праћење имплементације самих планских докумената и обезбедити њихову доступност и примену како стручним лицима и јавним предузећима тако и свим заинтересованим грађанима, рекао је између осталог, градоначелник Пожаревца Миодраг Милосављевић.


Иначе, град Пожаревац је у септембру 2010. године започео спровођење пројекта “Просторно и урбанистичко планирање за будућност“, чији је циљ побољшање услова за плански одрживи развој кроз израду и усвајање релевантних планских докумената у складу са законом. Пројекат финансира Европска унија кроз Еxцханге 3 програм, вредност пројекта је 346.975 евра, од чега 300 000 евра представља донацију Европске уније, док је износ од 46.975 евра учешће Града Пожаревца и партнерских општина. Пројекат је трајао 17 месеци и Град Пожаревац овај пројекат спроводи у сарадњи са партнерским општинама из Србије, општином Кучево, Петровац на Млави и Великом Планом.

Спровођењем пројекта “Просторно и урбанистичко планирање за будућност“ реализовано је више просторних и урбанистичких планова, као и низ пратећих активности који ће омогућити праћење имплементације самих планских докумената и које ће обезбедити њихову доступност и примену, како стручним лицима и јавним предузећима тако и свим заинтересованим грађанима. Просторни план града Пожаревца, којим су створени услови за одрживи развој у складу са енергетским, природним и другим расположивим потенцијалима; омогућено је инфраструктурно опремање; дате смернице за израду планова нижег реда, дате су мере и инструменти за имплементацију плана и дефинисана грађевинска подручја са правилима за уређење и грађење, а што ће омогућити издавање грађевинских дозвола на локацијама изван градског грађевинског подручја.

Заједничка активност за све партнерске општине јесте увођење Географско – информационог система у рад локалних самоуправа кроз набавку ГИС софтвера, рачунарске опреме и обуку запослених, што ће омогућити бољи преглед планске документације, као и праћење имплементације истих, а у циљу даљег развоја ГИС система.

Званична интернет презентација града Пожаревца такође је финансирана из средстава Пројекта. Нови сајт је урађен по препорукама Републичког завода за информатику и интернет и сугестијама НАЛЕД-а, чиме су испуњени сви критеријуми у погледу садржаја, функционалности, техничких и визуелних могућности и доступности свим категоријама корисника. Сајт је прилагођен свим захтевима пословања једне савремене локалне самоуправе и њеној улози као сервиса грађана. Активности на пројекту дале су значајан допринос у развоју сектора планирања, који је полазна основа развоја и стварања погодног инвестиционог окружења. Такође су постигнути резултати у међурегионалној и међуопштинској сарадњи, размени знања и искустава.In Pozarevac held the final conference of the „Echange 3“ through which the urban and regional planning invest almost 350 000 of which the EU has invested € 300,000 while the rest was financed by the city Pozarevac with partner municipalities. This meeting was attended by representatives of local governments and Andrew Headey, a representative of the EU Delegation in Serbia, who spoke about the details of this project is of great importance to cooperation with partner municipalities that are included in current plans.

– The implementation of this project for the future is realized through more space and urban planning as well as various other activities that will allow  monitoring of the implementation plan documents themselves and ensure their availability and use of both experts and public companies and all interested citizens, said among other things, Mayor of Pozarevac Miodrag Milosavljevic.

The city of Pozarevac in September 2010.  started implementation of project “Spatial and Urban Planning for the Future“, aimed at improving the conditions for sustainable development planning through the development and adoption of relevant planning documents in accordance with the law. The project is funded by the European Union through the Exchange Program 3, the value of the project is 346 975 euros, of which 300 000 euro donation represents the European Union, while the amount of 46 975 euros and the participation of the City of Pozarevac partners municipalities. The project lasted 17 months and the City Pozarevac project conducted in collaboration with partner municipalities in Serbia, municipality „Kucevo“, „Petrovac na Mlavi“ and „Velika Plana“.

The implementation of the project “Spatial and Urban Planning for the Future“ was realized several spatial and urban plans, and various other activities that will allow monitoring of the implementation plan documents themselves, and that will ensure their availability and use, as experts and the public enterprises and all interested citizens. Spatial plan of Pozarevac, which created the conditions for sustainable development in line with the energy, natural and other available resources; enabled infrastructure equipment, guidelines for the preparation of plans of lower level, given the measures and instruments to implement the plan and construction areas with defined rules for planning and construction, which will allow the issuance of building permits in locations outside the urban construction area.

A common activity for all partner municipalities is the introduction of Geographical – the information system in the work of local governments through the purchase of GIS software, computer equipment and staff training, which will allow better viewing of planning documentation, as well as monitoring their implementation, in order to further the development of GIS systems.

Official Web site of Pozarevac also was funded by the project. The new site was developed by the recommendations of the National Information Technology and the Internet, and suggestions of „NALED“, which have met all the criteria in terms of content, functionality, technical and visual features and accessibility to all categories of users. The site is suited to all business requirements of a modern local government and its role as a service for citizens. Project activities made significant contributions in developing the plan, which is the starting point of development and creation of favorable investment environment. Also the results achieved in the inter-regional and inter-municipal cooperation, exchanging experiences and knowledge.