Почетак » Живот у Пожаревцу » Здравство
 

Health Center PozarevacЗдравствени центар Пожаревац

Здравствени центар у Пожаревцу је основан 1. априла 1989. године. Основано је седам домова здравља, Општа болница Пожаревац,  Апотекарска установа и Болница у Петровцу.

Апотекарска установа је издвојена 1996. године, Здравствени центар Петровца, Жагубице и Здравствени центар Велико Градиште 1997. године.

Здравствени центар у Пожаревцу обавља здравствену делатност на подручју општина браничевског округа за око 162.000 становника, али и за потребе укупног становништва округа који му гравитирају. Организован је у четири дома здравља и Општу болницу у Пожаревцу. Највећи Дом здравља је у Пожаревцу, организован по типу сложеног дома здравља са две посебне службе у Малом Црнићу и Костолцу. Развијени облици Дома здравља у Кучеву и Жабарима, док је у Голупцу базични облик Дома здравља. Домови здравља, у зависности од величине, пружају здравствену заштиту из области опште медицине, хитне медицинске помоћи, поливалентне патронаже и здравственог васпитања, заштите предшколске и школске деце, здравствене заштите жена, стоматолошке здравствене заштите, лабораторијске и рендген дијагностике, физикалне медицине и рехабилитације, кућног лечења и неге, онкологије, пнеумофтизиологије и медицине рада са пратећим специјалностима.

Општа болница обавља стационарну здравствену заштиту из области хируршких грана (општа и дечија хирургија, ортопедија са трауматологијом, гинекологија са акушерством и неонатологијом, урологија, ОРЛ, офталмологија ја), интерне медицине са коронарном јединицом и службом за хемодијализу, педијатрије, инфектологије, дерматовенерологије, физикалне медицине и рехабилитације, неурологије и психијатрије, анестезије и реанимације, лабораторијске дијагностике и рендген, клиничке патологије и трансфузиологије.

У домовима здравља годишње се обави око 3 милиона здравствених услуга из области примарне здравствене заштите, од чега близу 830.000 лекарских прегледа. У болници се у току године лечи 15.000 становника и оствари око 147.000 болесничких дана коришћењем 560 постеља. Хируршке службе за годину дана изврше око 5.000 операција, док се у служби за хемодијализу изврши 17.500 дијализа. Болница обавља специјалистичко-консултативне и услуге у годишњем обиму од близу 860.000 лекарских прегледа, медицинских интервенција и других здравствених услуга.

О здравственој заштити становника стара се 2098 запослених на неодређено време, од којих је 300 лекара, 50 стоматолога, 30 медицинских сарадника са високом стручном спремом и 5 административних радника са високом стручном спремом. Вишу школску спрему медицинских смерова имају 100 радника, док је средњег медицинског кадра 1080. Највећи број запослених има болница – 900, потом Дом здравља Пожаревцу 780, Кучево 120, Жабари 80, Голубац 75, а заједничке службе 165 запослених.The health center was established on 1 Pozarevac in April 1989. Founded seven medical centers, general hospitals Pozarevac, pharmaceutical and hospital facilities in Petrovac.

Pharmacy has been designated the year 1996, and Petrovac Health Center, Health Center and Health Center Žagubica great Gradište 1997.

Health Center Pozarevac practice health activity in the five municipalities Branicevo district for about 162,000 inhabitants, but also for the total population of the county that attracts him. It is organized into four health centers and general hospital in Pozarevac. The largest medical center in Pozarevac, organized by type of complex medical center with two special services in Mali and Crnice Kostolac. Developed forms exist in home health and Kucevo Žabari, while the basic form of Golubac health center. Health centers, depending on the size, provide health care in the field of general medicine, emergency medical services, multi-purpose health visitors and health education, care of preschool and school children, women health care, dental care, laboratory and X-ray diagnostics, physical medicine and rehabilitation, home health and health care, oncology, and medicine pneumoftiziologija with additional specialties.

General Hospital performs patient health care in the field of surgical branches (and children’s general surgery, orthopedics with traumatology, gynecology, obstetrics and neonatology with, urology, ophthalmology and ENT), Internal Medicine with coronary units and services for dialysis, pediatrics, infectious diseases, dermatology, physical medicine and rehabilitation, neurology and psychiatry, anesthesia and resuscitation, laboratory and X-ray diagnostics, clinical pathology and transfusion.

In health centers annually performs about 3 million health services in primary care, of which close to 830,000 medical examinations. In the hospital during the year treated 15,000 people and achieved around 147,000 patient days using 560 beds. Surgical services for one year perform about 5,000 operations, while in the service performed for 17,500 hemodialysis dialysis. The hospital performs specialist consulting services in the annual volume of nearly 860,000 medical examinations, medical interventions and other health services.

The population of concern to health care employees in 2098 for an indefinite period, of which 300 doctors, 50 dentists, 30 medical assistants with university degrees and 5 administrative staff with university degrees. A higher degree of medical majors have 100 employees, while medium medical personnel 1080th The largest number of employees has a hospital – 900, followed by a home health Pozarevac 780, 120 Kucevo, Zabari 80, Golubac 75 and 165 employees shared services.

Подели са другима: Facebook Twitter