Početak » Život u Požarevcu » Zdravstvo
 

Health Center PozarevacZdravstveni centar Požarevac

Zdravstveni centar u Požarevcu je osnovan 1. aprila 1989. godine. Osnovano je sedam domova zdravlja, Opšta bolnica Požarevac,  Apotekarska ustanova i Bolnica u Petrovcu.

Apotekarska ustanova je izdvojena 1996. godine, Zdravstveni centar Petrovca, Žagubice i Zdravstveni centar Veliko Gradište 1997. godine.

Zdravstveni centar u Požarevcu obavlja zdravstvenu delatnost na području opština braničevskog okruga za oko 162.000 stanovnika, ali i za potrebe ukupnog stanovništva okruga koji mu gravitiraju. Organizovan je u četiri doma zdravlja i Opštu bolnicu u Požarevcu. Najveći Dom zdravlja je u Požarevcu, organizovan po tipu složenog doma zdravlja sa dve posebne službe u Malom Crniću i Kostolcu. Razvijeni oblici Doma zdravlja u Kučevu i Žabarima, dok je u Golupcu bazični oblik Doma zdravlja. Domovi zdravlja, u zavisnosti od veličine, pružaju zdravstvenu zaštitu iz oblasti opšte medicine, hitne medicinske pomoći, polivalentne patronaže i zdravstvenog vaspitanja, zaštite predškolske i školske dece, zdravstvene zaštite žena, stomatološke zdravstvene zaštite, laboratorijske i rendgen dijagnostike, fizikalne medicine i rehabilitacije, kućnog lečenja i nege, onkologije, pneumoftiziologije i medicine rada sa pratećim specijalnostima.

Opšta bolnica obavlja stacionarnu zdravstvenu zaštitu iz oblasti hirurških grana (opšta i dečija hirurgija, ortopedija sa traumatologijom, ginekologija sa akušerstvom i neonatologijom, urologija, ORL, oftalmologija ja), interne medicine sa koronarnom jedinicom i službom za hemodijalizu, pedijatrije, infektologije, dermatovenerologije, fizikalne medicine i rehabilitacije, neurologije i psihijatrije, anestezije i reanimacije, laboratorijske dijagnostike i rendgen, kliničke patologije i transfuziologije.

U domovima zdravlja godišnje se obavi oko 3 miliona zdravstvenih usluga iz oblasti primarne zdravstvene zaštite, od čega blizu 830.000 lekarskih pregleda. U bolnici se u toku godine leči 15.000 stanovnika i ostvari oko 147.000 bolesničkih dana korišćenjem 560 postelja. Hirurške službe za godinu dana izvrše oko 5.000 operacija, dok se u službi za hemodijalizu izvrši 17.500 dijaliza. Bolnica obavlja specijalističko-konsultativne i usluge u godišnjem obimu od blizu 860.000 lekarskih pregleda, medicinskih intervencija i drugih zdravstvenih usluga.

O zdravstvenoj zaštiti stanovnika stara se 2098 zaposlenih na neodređeno vreme, od kojih je 300 lekara, 50 stomatologa, 30 medicinskih saradnika sa visokom stručnom spremom i 5 administrativnih radnika sa visokom stručnom spremom. Višu školsku spremu medicinskih smerova imaju 100 radnika, dok je srednjeg medicinskog kadra 1080. Najveći broj zaposlenih ima bolnica – 900, potom Dom zdravlja Požarevcu 780, Kučevo 120, Žabari 80, Golubac 75, a zajedničke službe 165 zaposlenih.The health center was established on 1 Pozarevac in April 1989. Founded seven medical centers, general hospitals Pozarevac, pharmaceutical and hospital facilities in Petrovac.

Pharmacy has been designated the year 1996, and Petrovac Health Center, Health Center and Health Center Žagubica great Gradište 1997.

Health Center Pozarevac practice health activity in the five municipalities Branicevo district for about 162,000 inhabitants, but also for the total population of the county that attracts him. It is organized into four health centers and general hospital in Pozarevac. The largest medical center in Pozarevac, organized by type of complex medical center with two special services in Mali and Crnice Kostolac. Developed forms exist in home health and Kucevo Žabari, while the basic form of Golubac health center. Health centers, depending on the size, provide health care in the field of general medicine, emergency medical services, multi-purpose health visitors and health education, care of preschool and school children, women health care, dental care, laboratory and X-ray diagnostics, physical medicine and rehabilitation, home health and health care, oncology, and medicine pneumoftiziologija with additional specialties.

General Hospital performs patient health care in the field of surgical branches (and children’s general surgery, orthopedics with traumatology, gynecology, obstetrics and neonatology with, urology, ophthalmology and ENT), Internal Medicine with coronary units and services for dialysis, pediatrics, infectious diseases, dermatology, physical medicine and rehabilitation, neurology and psychiatry, anesthesia and resuscitation, laboratory and X-ray diagnostics, clinical pathology and transfusion.

In health centers annually performs about 3 million health services in primary care, of which close to 830,000 medical examinations. In the hospital during the year treated 15,000 people and achieved around 147,000 patient days using 560 beds. Surgical services for one year perform about 5,000 operations, while in the service performed for 17,500 hemodialysis dialysis. The hospital performs specialist consulting services in the annual volume of nearly 860,000 medical examinations, medical interventions and other health services.

The population of concern to health care employees in 2098 for an indefinite period, of which 300 doctors, 50 dentists, 30 medical assistants with university degrees and 5 administrative staff with university degrees. A higher degree of medical majors have 100 employees, while medium medical personnel 1080th The largest number of employees has a hospital – 900, followed by a home health Pozarevac 780, 120 Kucevo, Zabari 80, Golubac 75 and 165 employees shared services.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter