Почетак » Обавештења » О Граду » Конкурси
 

Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача Open competition on competition on the allocation of stimulus funds for the modernization and upgrading of technical equipment for agricultural producers

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године, Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години брoj 01-06-12/2014-2 од 14. јула 2014. године, Oдлуке Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број 01-32/14 од 30.06.2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-128/2014-2-1) од 14. јула 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊE ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014.

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у износу од 8.810.173,07 динара.

01. Предмет:
– избор корисника средстава на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.
– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

02. Програм мера:
– унапређење и развој пољопривредне производње у 2014. години, путем доделе бесповратних средстава/суфинансирање при куповини нове пољопривредне механизације и опреме.

03. Услови за добијање подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације и опреме:
– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2014. години.
– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.
– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
– да је подносилац Захтева као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према фонду на основу раније остварених подстицаја;
– да се набављена механизација и опрема из Захтева налази и користи на газдинству подносиоца Захтева.
– да је механизација и опрема набављена у периоду од 01.01.2014. до 31.10.2014. године.
– да се купљена механизација и опрема не може отуђити у периоду од две године од дана куповине исте.
– трошкови половне механизације и опреме по овом Програму нису прихватљиви.
– минимални збирни износ рачуна по Затеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

Потребна документација:
1. Захтев за подстицајна средства – пријава
2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
3. Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава у 2014. години.
4. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства.
5. Оригинал или оверена копија фискалног рачуна и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.01.2014. до 31.10.2014. године, на име подносиоца Захтева.
6. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућност да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
7. Копија гарантног листа за купљену робу.
8. Копија саобраћајне дозволе, издата од ПУ Пожаревац.

Напомена: Максимални износ финансијских подстицајних средстава за куповину нове пољопривредне механизације – опреме не може бити већи од 20% трошкова куповине опреме, односно до 200.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Напомена: Подносилац Захтева на основу расписаних конкурса, може бити субвенционисан од стране Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца максимално до износа од 375.000,00 динара из Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за текућу годину.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Образац пријаве можете преузети у писарници или код шефова Месних канцеларија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства с.р.

 Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Образац пријаве о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача

Download Образац пријаве (Word document)

 Програм подршке спровођења пољопривредне политике иполитике руралног развоја

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју („Службени гласник Републике Србије”, број 10/13), Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014.годину брoj 01-06-106/1 од 13.06.2014.године, Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години брoj 01-06-12/2014-2 од 14. јула 2014. године, Oдлуке Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца број 01-32/14 од 30.06.2014. године и Закључка Градског већа града Пожаревца број 01-06-128/2014-2-1) од 14. јула 2014. године, Градско веће града Пожаревца, расписује

Ј А В Н И    К О Н К У Р С
О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА О ДОДЕЛИ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊE ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У 2014.

Расписује се Јавни конкурс за доделу подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години. У финансијском плану Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца у 2014. години, за ову врсту субвенције, опредељена су средства у износу од 8.810.173,07 динара.

01. Предмет:
– избор корисника средстава на основу Правилника о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача на територији града Пожаревца у 2014. години, а у циљу реализације Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за 2014. годину, ради стварања услова за очување, унапређење, подстицај и развој пољопривредне производње на територији града Пожаревца и Градске општине Костолац.
– текст Јавног конкурса је објављен у локалном листу „Реч народа“, на огласној табли Градске управе града Пожаревца и Градске општине Костолац и на веб страни града Пожаревца www.pozarevac.rs.

02. Програм мера:
– унапређење и развој пољопривредне производње у 2014. години, путем доделе бесповратних средстава/суфинансирање при куповини нове пољопривредне механизације и опреме.

03. Услови за добијање подстицајних средстава за набавку пољопривредне механизације и опреме:
– да је извршена регистрација (обнова) пољопривредног газдинства у 2014. години.
– да подносилац Захтева има пребивалиште на територији града Пожаревца.
– да је подносилац Захтева носилац регистрованог пољопривредног газдинства.
– да је подносилац Захтева као и било који члан домаћинства, измирио сва доспела потраживања према фонду на основу раније остварених подстицаја;
– да се набављена механизација и опрема из Захтева налази и користи на газдинству подносиоца Захтева.
– да је механизација и опрема набављена у периоду од 01.01.2014. до 31.10.2014. године.
– да се купљена механизација и опрема не може отуђити у периоду од две године од дана куповине исте.
– трошкови половне механизације и опреме по овом Програму нису прихватљиви.
– минимални збирни износ рачуна по Затеву не може да износи мање од 30.000,00 динара.

Потребна документација:
1. Захтев за подстицајна средства – пријава
2. Копија важеће личне карте носиоца регистрованог пољопривредног газдинства
3. Потврда о извршеној регистрацији или обнови у Регистру пољопривредних газдинстава у 2014. години.
4. Копија потврде/картице о наменском текућем рачуну пољопривредног газдинства.
5. Оригинал или оверена копија фискалног рачуна и рачуна отпремнице издатог у периоду од 01.01.2014. до 31.10.2014. године, на име подносиоца Захтева.
6. У случају да се ради о роби која је купљена од предузећа које није у систему ПДВ-а (није у могућност да изда фискални исечак) потребно је доставити оверен извод из банке о трансакцији на име куповине робе.
7. Копија гарантног листа за купљену робу.
8. Копија саобраћајне дозволе, издата од ПУ Пожаревац.

Напомена: Максимални износ финансијских подстицајних средстава за куповину нове пољопривредне механизације – опреме не може бити већи од 20% трошкова куповине опреме, односно до 200.000,00 динара по једном регистрованом пољопривредном газдинству.
Напомена: Подносилац Захтева на основу расписаних конкурса, може бити субвенционисан од стране Аграрног фонда за развој пољопривреде града Пожаревца максимално до износа од 375.000,00 динара из Програма подршке спровођења пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији града Пожаревца за текућу годину.

Пријаву са свим наведеним доказима подносилац доставља у затвореној коверти са назнаком:
НЕ ОТВАРАЈ – ЈАВНИ КОНКУРС АГРАРНОГ ФОНДА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈУ И УНАПРЕЂЕЊА ТЕХНИЧКЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ПРОИЗВОЂАЧА
на следећој адреси: Град Пожаревац, улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, или лично у писарници, канцеларија број 9, зграда Скупштине града Пожаревца.

Образац пријаве можете преузети у писарници или код шефова Месних канцеларија.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миомир Илић, дипл.инж.шумарства с.р.

 Јавни конкурс о расписивању конкурса о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређењe техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Правилник о начину, мерилима и критеријумима за избор корисника средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача

 Образац пријаве о додели подстицајних средстава за модернизацију и унапређење техничке опремљености пољопривредних произвођача

Download Образац пријаве (Word document)

 Програм подршке спровођења пољопривредне политике иполитике руралног развоја