Početak » Obaveštenja » O Gradu » Konkursi
 

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca

Republika Srbija

GRAD POŽAREVAC

Gradska uprava

Broj: 01-111-39/2017-2

18.09.2017. godine

P o ž a r e v a c

       Na osnovu člana 4. i člana 94. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“ br. 21/2016), člana 22. , člana 23.stav 1. i člana 24. stav 3. Zakona o profesiionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom ( „Službeni glasnik RS“, br. 36/2009 ),  člana 12. Uredbe o sprovođenju internog i javnog konkursa za popunjavanje radnih mesta u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Službeni glasnik RS“, 95/2016 ) i člana 4a. Uredbe o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava  ( „ Službeni glasnik RS „,  br. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 i 59/2015 ), u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi Grada Požarevca, Gradskom pravobranilaštvu Grada Požarevca i Službi interne revizije Grada Požarevca, broj: 09-06-143/2017-16 od 24.08.2017. godine, Gradska uprava Grada Požarevca oglašava

JAVNI KONKURS

ZA POPUNjAVANjE IZVRŠILAČKOG RADNOG MESTA – ANALITIČAR BUDžETA I FINANSIJSKO PLANIRANjE  U ODSEKU ZA BUDžET, ODELjENjE ZA BUDžET I FINANSIJE U  GRADSKOJ UPRAVI  GRADA POŽAREVCA

I Organ u kome se radno mesto popunjava:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2.

II Radno mesto koje se popunjava:

  1. 1. Radno mesto,,Analitičar budžeta i finansijsko planiranje“, u Odseku za budžet – Odeljenje za budžet i finansije, u zvanju  savetnik – 1 izvršilac ( invalidno lice ).

Opis poslova radnog mesta:

Obavlja studijsko-analitičke poslove; vrši projekcije prihoda, primanja, rashoda i izdataka budžeta i projekciju suficita odnosno deficita budžeta grada; priprema nacrt odluke o budžetu, dopunskom budžetu i privremenom finansiranju, uz poštovanje jedinstvene budžetske klasifikacije; priprema nacrt Uputstva za pripremu budžeta; primenjuje strategiju razvoja grada i plana kapitalnih investicija; daje smernice budžetskim korisnicima pri pripremi i izmenama finansijskih planova; analizira i ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa uputstvom; daje mišljenje o usaglašenosti obimom sredstava (limitima) iz uputstva za pripremu budžeta; ocenjuje usaglašenost predloga finansijskih planova sa strategijom razvoja grada, planom kapitalnih investicija i drugim strateškim, sektorskim i akcionim planovima; predlaže iznose aproprijacija; učestvuje u pripremi akata većeg stepena složenosti za potrebe organa grada; priprema i učestvuje u procesu uključenja javnosti u budžetski proces; priprema nacrte obaveštenja o odobrenim raspoloživim aproprijacijama i dostavlja odobrena obaveštenja budžetskim korisnicima; priprema akte za promenu aproprijacija u toku godine; predlaže privremenu obustavu izvršenja budžeta i priprema nacrt odgovarajućeg akta; priprema nacrt predloga za donošenje rešenja o korišćenju budžetske rezerve; koordinira proces finansijskog planiranja; izrađuje nacrt mišljenja (procenu) o tome da li predloženi akti povećavaju ili smanjuju budžetske prihode ili rashode (finansijski efekti), koje je obavezni sastavni deo akata koje usvaja Skupština grada; razmatra predloge planova izvršenja budžeta direktnih i indirektnih budžetskih korisnika i u saradnji sa poslovima trezora priprema nacrt Plana izvršenja budžeta; evidentira zahteve za preuzimanje obaveza; vrši interne kontrolne postupke u vidu preventivne kontrole pri planiranju, kao i kontrolne postupke u ostvarenju prihoda i primanja i kontrolu namenskog trošenja budžetskih sredstava; učestvuje u održavanju finansijskog informacionog sistema; učestvuje u usklađivanju finansijskih i planova javnih nabavki; usklađuje finansijske planove direktnih i indirektnih budžetskih korisnika; daje preporuke korisnicima u vezi budžeta; vrši dugoročne projekcije i simulacije javnog duga; priprema predloga fiskalnih politika; planiranje i praćenje realizacije podsticaja, javnih investicija iz budžeta i donacija; izračunava i prati indikatore finansijske stabilnosti grada; priprema predloge mera za fiskalnu održivost budžeta i ostvarivanja ušteda i racionalizacije rashoda i izdataka; učestvuje u monitoringu ostvarenja indikatora programa, programskih aktivnosti i projekata; učestvuje u evaluaciji ostvarenja programskih ciljeva; vrši analizu predloga finansijskog plana direktnog korisnika Gradonačelnik, Gradsko veće, Skupština Grada i Gradska uprava; vrši analizu predloga finansijskih planova indirektnih korisnika – ustanova iz oblasti kulture, turizma, sporta i predškolskog obrazovanja; vrši analizu predloga finansijskih planova gradskih opština, budžetskih fondova, mesnih zajednica, transfera osnovnom i srednjem obrazovanju, Centru za socijalni rad, Domu zdravlja, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.          

Uslovi za rad na radnom mestu:

stečeno visoko obrazovanje iz naučne, odnosno stručne oblasti u okviru obrazovno – naučnog polja društveno – humanističke nauke, iz naučne oblasti ekonomskih nauka, na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB, master akademskim studijama, master strukovnim studijama, specijalističkim akademskim studijama, specijalističkim strukovnim studijama, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine ili specijalističkim studijama na fakultetu, položen državni stručni ispit, najmanje tri godine radnog iskustva u struci, državljanstvo Republike Srbije; da učesniku konkursa ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa,  da nije pravnosnažno osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci, poznavanje rada na računaru

Stručne osposobljenosti, znanje i veštine koje se proveravaju u izbornom postupku:

– poznavanje Zakona o budžetskom sistemu, (,, Službeni glasnik RS“ br.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015 i 99/2016 ), Zakona o finansiranju lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – usklađeni din. izn., 125/2014 – usklađeni din. izn., 95/2015 – usklađeni din. izn., 83/2016, 91/2016 – usklađeni din. izn. i 104/2016 – dr. zakon), Statuta Grada Požarevca („ Službeni glasnik Grada Požarevca“ , br. 17/16-prečišćeni tekst ), provera praktičnog rada na računaru ( MS office).

 

III Mesto rada:

Požarevac, ul. Drinska br.2.

IV Adresa na koju se podnose prijave:

Gradska uprava Grada Požarevca, u Požarevcu, ul. Drinska br.2, sa naznakom „Za javni konkurs“.

V Lice zaduženo za davanje obaveštenja o konkursu:

Tamara Spasić, Stručni poslovi iz oblasti upravljanja ljudskim resursima, Služba za upravljanje ljudskim resursima, telefon: 012/539-651; e-mail: tamara.spasic@pozarevac.rs

VI  Rok za podnošenje prijava:

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana oglašavanja obaveštenja o javnom konkursu u dnevnom listu „Danas“.

VII Dokazi koji se prilažu uz prijavu na konkurs:

prijava sa biografijom i navodima o dosadašnjem radnom iskustvu; original uverenja o državljanstvu; original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih; overena fotokopija diplome kojom se potvrđuje stručna sprema; original ili overena fotokopija dokaza o položenom državnom stručnom ispitu, original ili overena fotokopija dokaza o radnom iskustvu u struci (potvrde, rešenja i drugi akti iz kojih se vidi na kojim poslovima, sa kojom stručnom spremom i u kojem periodu je stečeno radno iskustvo), uverenje MUP- Policijske uprave da kandidat nije osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci (izdato nakon objavljivanja oglasa), original i overena fotokopija rešenje o utvrđenom stepenu invalidnosti i original ili overena fotokopija dokaza o poznavanju rada na računaru.

Svi dokazi prilažu se u originalu  ili u fotokopiji koja je overena u opštini ili sudu i  kod javnog beležnika.  

VIII Trajanje radnog odnosa:

Za navedeno radno mesto, radni odnos se zasniva na neodređeno vreme.

XI  Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidatima čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive i potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za rad na oglašenom radnom  mestu provera  stručnih osposobljenosti, znanja i veština koje se vrednuju u izbornom postupku, i to provera znanja, odnosno poznavanja rada na računaru – praktičnim radom na računaru (MS Office), dostaviće se pismeno obaveštenje o tome kada otpočinje izborni postupak, o čemu će kandidati biti obavešteni i putem internet adrese, ako je data, kao i telefonskim putem.

           NAPOMENA: Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih.

  Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016) propisano je, između ostalog, da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid u podatke o činjenicama neophodnim za odlučivanje o kojima se vodi službena evidencija, da ih pribavlja i obrađuje (član 9. stav 3); da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim (član 103. stav 3) Navedene dokaze kandidat ,može da dostavi uz prijavu i sam, a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da kandidat popuni izjavu kojom se opredeljuje za jednu od dve mogućnosti – da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to kandidat učiniti sam. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji Grada Požarevca.

Kandidati koji prvi put zasnivaju radni odnos u državnom organu, organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave podležu probnom radu od 6 meseci. Kandidati bez položenog državnog stručnog ispita primaju se na rad pod uslovom da taj ispit polože do okončanja probnog rada.

Neblagovremene, nedopuštene, nerazumljive ili nepotpune prijave i prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili fotokopiji overenoj u opštini ili sudu  ili od strane javnog beležnika biće odbačene.

Ovaj oglas objavljuje se na internet prezentaciji jedinice lokalne samouprave, https://pozarevac.rs/,  a obaveštenje o javnom konkursu i adresa internet prezentacije na kojoj je objavljen oglas, objavljuje se  u  dnevnom listu „Danas“.

NAČELNICA GRADSKE UPRAVE

GRADA POŽAREVCA

____________________________

Suzana Bulajić, dipl.pravnik

Download IZJAVA

* Svi izrazi, pojmovi, imenice, pridevi i glagoli u ovom oglasu koji su upotrebljeni u muškom gramatičkom rodu, odnose se bez diskriminacije i na osobe ženskog pola.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter