Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija » Javni uvid planske dokumentacije
 

Javni poziv Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju proizvodnog objekta na k.p.br. 6780/71 KO Požarevac, u Požarevcu

  U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (“Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 i 9/20) i članova 88, 91, 92. i 94. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju proizvodnog objekta na k.p.br. 6780/71 KO Požarevac, u Požarevcu, urađen od strane Nataše Momirović pr ARHI STUDIO NM” iz Požarevca. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. – licenca broj 200 0935 06.

Investitor urbanističkog projekta je Grad Požarevac, sa sedištem u Požarevcu, ul. Drinska br. 2, a naručilac projekta je Mešovito preduzeće za proizvodnju i preradu „BAMBI SUCCESS“ DOO iz Požarevca, ul. Đure Đakovića bb.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 17.03.2020. godine, zaključno sa 24.03.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca kontakt telefon 539-664.

 Dokumentacija

 

Podeli sa drugima: Facebook Twitter