Почетак » Обавештења » Планска документација » Јавни увид планске документације
 

Јавни позив Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу производног објекта на к.п.бр. 6780/71 КО Пожаревац, у Пожаревцу

  У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (”Службени гласник Републике Србије”, бр. 72/09, 81/09-исправка, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 9/20) и чланова 88, 91, 92. и 94. Правилника садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу производног објекта на к.п.бр. 6780/71 КО Пожаревац, у Пожаревцу, урађен од стране Наташе Момировић пр ARHI STUDIO NM” из Пожаревца. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. – лиценца број 200 0935 06.

Инвеститор урбанистичког пројекта је Град Пожаревац, са седиштем у Пожаревцу, ул. Дринска бр. 2, а наручилац пројекта је Мешовито предузеће за производњу и прераду „BAMBI SUCCESS“ ДОО из Пожаревца, ул. Ђуре Ђаковића бб.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 17.03.2020. године, закључно са 24.03.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Сузана Трифуновић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе града Пожаревца контакт телефон 539-664.

 Документација

 

Подели са другима: Facebook Twitter