Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

JAVNI POZIV ZA DODЕLU BЕSPOVRATNIH SRЕDSTAVA DRŽAVNЕ POMOĆI IZ BUDŽЕTA GRADA POŽARЕVCA ZA 2023. GODINU, A U OKVIRU RЕALIZACIJЕ PROGRAMA LOKALNOG ЕKONOMSKOG RAZVOJA GRADA POŽARЕVCA ZA PЕRIOD OD 2021. DO 2023. GODINЕ

Ovom Odlukom raspisije se Javni poziv za dodela bespovratnih sredstava državne pomoći iz budžeta Grada  Požarevac za 2023.godinu, a u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevac  za period  od  2021. do 2023. godine, a za sledeće  mere i instrumente u okviru istih:

Mera 2. Privlačenje investitora, za instrument:

2.1. Otuđenje ili davanje u zakup građevinskog zemljišta u svojini Grada po ceni manjoj od tržišne cene ili bez naknade.

NAPOMЕNA: Instrument  2.1. raspisuje se samo za otuđenje građevinskog zemljišta.

2.3. Obezbeđivanje podsticajnih sredstava za nabavku postrojenja, mašina i opreme, neophodne za obavljanje delatnosti, proširenje kapaciteta ili započinjanje proizvodnje.

Mera 2. predstavlja regionalnu državnu pomoć.

 

Mera 3 . Podsticanje konkurentnosti, za  instumente:

3.2 Podršku razvoja kooperativa, klastera i drugih oblika udruživanja sa ciljem zajedničkog nastupa na trećim tržištima ili kod dominantnog kupca, kao i učestvovanje na sajmovima.

3.3 Dobijanja međunarodnih sertifikata sa ciljem omogućavanja izlaska domaćih kompanija na inostrana tržišta kao i poboljšanje kvaliteta upravljanja delatnošću.

3.4. Obezbeđivanje sredstava za rekonstrukciju, dogradnju ili izgradnju proizvodnih objekata.

3.6. Sufinansiranje  nabavke opreme ili mašina.

Mera 3. predstavlja  de minimis pomoć.

 

Izvori  i namena sredstva koja se dodeljuju

Bespovratna sredstva državne pomoći dodeljuju se iz budžeta Grada Požarevca za 2023.godinu planirana su  Odlukom o budžetu Grada Požarevca za 2023. godinu  u iznosu od 16.220.000,00 dinara.

Sredstva se mogu koristiti za finansiranje investicionih projekata i projekata kojima se podstiče konkurentnost u proizvodnom sektoru i  sektoru usluga koje mogu biti predmet međunarodne trgovine u skladu sa zakonom i drugim pozitivnim propisima.

Visina sredstava koja se mogu dodeliti po ovom Javnom pozivu, kao i ostali  uslovi i kriterijumi za učestovanje i dodelu sredstava propisani su Odlukom o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period  od 2021. do 2023. godine, a u toku 2023.godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br.  4/23).

 

Pravo na učestovanje na Javnom pozivu

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava za meru 2. Privlačenje investitora imaju svi investitori iz Srbije i inostranstva, mikro, mala, srednja preduzeća i velika preduzeća i preduzetnici, koji imaju investicione projekte i projekte kojima se podstiče konkurentnost u sektorima za koje se u skladu sa programom lokalnog ekonomskog razvoja obezbeđuju sredstva i to na način i pod sledećim uslovima:

-Da u trenutku isplate državne pomoći imaju sedište ili predstavništvo ili izdvojeno mesto poslovanja u Republici Srbiji.

-Da u roku od dve godine pre podnošenje prijave nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

-Da vlasnici i odgovorna lica privrednog subjekta nisu pravosnažno osuđivana i da se protiv njih ne vodi krivični postupak za krivična dela protiv privrede.

-Da nije u grupi povezanih lica u koji su neki od članova veliki privredni subjekti.

-Da je od dana objavljivanja javnog poziva izmirio dospele obaveze prema Republici Srbiji i prema Gradu Požarevcu po osnovu izvornih javnih prihoda

-Da prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju zaposlenih lica na dan podnošenja prijave ima određen broj zaposlenih u zavisnosti od veličine privrednog subjekta.

-Da u periodu od godinu dana od dana objavljivanja javnog poziva tekući računi kod poslovnih banaka nisu bili u blokadi duže od ukupno 6 meseci.

-Da prema evidenciji Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja o broju zaposlenih lica na dan objavljivanja javnog poziva ima najmanje jedno zaposleno lice na neodređeno vreme u prethodne tri godine.

-Da je kumulacija dodeljene državne pomoći do maksimalno dozvoljenih iznosa i intenziteta u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 73/19), Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 23/21), Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik RS“, br. 23/21) i drugim podzakonskim aktima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

– Da nije pokrenut stečajni postupak i postupak likvidacije.

Pravo na učestvovanje u postupku dodele sredstava za meru 3. Podsticanje konkurentnosti imaju svi privredni subjekti (velika, srednja, mala, mikro preduzeća i preduzetnici) koji imaju poslovno sedište na teritoriji  Grada Požarevca koji u skladu sa Uredbom o pravilima za dodelu državne pomoći  dokažu da nisu u teškoćama (čl. 2 Uredbe),  koji su izmirili sve obaveze koje spadaju u kategoriju lokalnih izvornih ili republičkih prihoda, i kod kojih je  kumulacija dodeljene državne pomoći do maksimalno dozvoljenih iznosa i intenziteta u skladu sa Zakonom o kontroli državne pomoći („Službeni glasnik RS“, broj 73/19), Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti regionalne državne pomoći („Službeni glasnik RS“, br. 23/21), Uredbom o pravilima i uslovima za dodelu pomoći male vrednosti (de minimis pomoći) („Službeni glasnik RS“, br. 23/21) i drugim podzakonskim aktima kojima se uređuje kontrola državne pomoći.

 

Izuzimanje od prava na dodelu sredstava

Od prava na dodelu sredstava izuzimaju se privredni subjekti :

  • koji sredstva ne mogu dobiti iz budžeta Republike u skladu sa zakonom i drugim propisima,
  • privrednim subjektima koji obavljaju delatnosti u sektorima čelika, uglja, sintetičkih vlakana, saobraćaja, energetike, finansijskih delatnosti, osiguranja, upravljačkih delatnosti i savetovanja: kao i privrednim subjektima u teškoćama, odnosno onim privrednim subjektima koji nisu bili u teškoćama u smislu član 6. Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti držane pomoći za sanaciju i rekonstrukciju učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik RS“, br. 62/21) na dan 31. decembra 2019. godine.
  • koji nisu izmirili prethodne obaveze prema budžetu Grada Požarevcu i Republike Srbije i protiv kojih se vode postupci pred sudom,
  • kod kojih je broj zaposlenih smanjen za 10% i više za poslednjih 12 meseci pre podnošenja prijave na javni poziv u odnosu na prosečan broj zaposlenih u navedenom periodu,
  • u kojima Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave ima učešća u vlasništvu,
  • koji su u obavezi povraćaja nedozvoljene države pomoći,
  • kojima je bio raskinut ugovor o dodeli sredstva podsticaja, osim u slučaju sporazumnog raskida ugovora.

Ukoliko se privredni subjekti javljaju za dodelu sredstava predviđenu Merom 3.  Podsticanje konkurentnosti u tom slučaju mogu ostvariti pravo na dodelu sredstava s obzirom da se sredstva dodeljuju u skladu sa pravilima o de minimis pomoći.

Podrška se ne pruža ni privrednim subjektima kojima je u roku od dve godine pre podnošenja prijave za dodelu sredstava izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti, a ukoliko posluje kraće od dve godine, da nije izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja poslovne delatnosti za ukupna period poslovanja,  čiji su vlasnici i odgovorna lica pravosnažno osuđivana i protiv kojih se vodi postupak za krivična dela protiv privrede.

 

  Način podnošenja prijave na Javni poziv

Prijava na Javni poziv dostavlja se na propisanom obrascu, sa propisanom dokumentacijom.

Obazac prijave se može preuzeti sa zvanične internet stranice Grada Požarevca www.pozarevac.rs kao i  u pisarnici  Gradske uprave  Grada Požarevca, u kancelariji broj 9, u ul. Drinska br. 2.

U prijavi je potrebno navesti sve tražene podatke.

Prijava na Javni poziv se  podnosi Gradskom veću Grada Požarevca, na adresu: ul. Drinska br. 2, 12 000 Požarevac, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za Javni poziv za dodela bespovratnih sredstava državne pomoći iz budžeta Grada Požarevac za 2023.godinu, a u okviru Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevac  zaperiod 2021. do 2023. godine”, sa tačnim podacima i adresom  pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se podnosi na srpskom jeziku.

Prijava na Javni poziv se  može podneti putem  pošte ili neposredno na pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca.

Danom podnošenja prijave smatra se dan prijema Prijave od strane pisarnice   Gradske uprave Grada Požarevca.

Prijave poslate na bilo koji drugi način, faksom, elektronskom poštom i dr. ili na pogrešnu adresu neće biti razmatrane.

Ukoliko se prijava podnese nakon roka  na koji je Javni poziv raspisan  ista će se smatrati neblagovoremena.

Ukoliko Prijava ima nedostatke koje sprečavaju postupanje po njoj ista je neuredna.

Nije moguće naknadno upotpuniti prateću dokumentaciju  koja nedostaje.

Ako podnosilac Prijave uz istu ne podnese svu potrebnu prateću dokumentaciju Prijava će se smatrati  nepotpuna.

Ako podnosilac Prijave ne uspanjava uslove  po ovom Javnom pozivu ili spada u privredne subjekte koji se izuzimaju od prava na dodelu sredstava,  Prijava  je nedopuštena.

Prijava i priložena dokumentacija ne vraćaju se podnosiocu Prijave.

 

Trajanje i objavljivanje  Javnog poziva 

Javni poziv je otvoren  do utroška sredstava a najkasnije  do  1. novembra  2023.godine

Javni poziv je objavljen na zvaničnoj internet stranici Grada Požarevca www.pozarevac.rs  i lokalnom Listu „Reč naroda“.

 

       Dodatne inforamcije

Svi zainteresovani privredni subjekti mogu izvršiti uvid u odredbe Odluke o uslovima i načinu realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period  od 2021. do 2023. godine, a u toku 2023.godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 4/23 ),  i  Programa lokalnog ekonomskog razvoja Grada Požarevca za period  od 2021. do 2023. godine (“Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 13/21 i 4/23),  , na zvaničnom sajtu Grada Požarevac www.pozarevac.rs.

Sve dodatne inforamcije u vezi sa objavljenim javnim pozivom  zaiteresovani privredni subjekti mogu dobiti u kancelariji broj 137 Gradske uprave  Grada Požarevac – Odsek za lokalni ekonomski razvoj – Odeljenje za investicije,  lokalni ekonomski razvoj i  poljoprivredu i zaštitu životne sredine ili na telefon broj 012/539-664 (kontak osobe: Marko Savić  i Sonja Trailović).

 

       GRADSKO VЕĆЕ GRADA POŽARЕVCA

       PRЕDSЕDNIK GRADSKOG VЕĆA

       GRADA POŽARЕVCA

        GRADONAČЕLNIK

            Saša Pavlović, dipl. inž.elektrotehnike, sr.

Obrazac prijave

Obrazac zahteva za isplatu sredstava

Obrazac izjave o prihvatanju uslova za dodelu sredstava

Obrazac izjave o ranije primljenoj državnoj pomoći

Saglasnost za prikupljanje podataka

Odluka o uslovima i načinu realizacije Programa LЕR – a

Program LЕR – a

Izmene i dopune Programa LЕR – a