Почетак » Обавештења » Конкурси
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ДРЖАВНЕ ПОМОЋИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА 2023. ГОДИНУ, А У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЛОКАЛНОГ ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД ОД 2021. ДО 2023. ГОДИНЕ

Овом Одлуком расписије се Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града  Пожаревац за 2023.годину, а у оквиру реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревац  за период  од  2021. до 2023. године, а за следеће  мере и инструменте у оквиру истих:

Мера 2. Привлачење инвеститора, за инструмент:

2.1. Отуђење или давање у закуп грађевинског земљишта у својини Града по цени мањој од тржишне цене или без накнаде.

НАПОМЕНА: Инструмент  2.1. расписује се само за отуђење грађевинског земљишта.

2.3. Обезбеђивање подстицајних средстава за набавку постројења, машина и опреме, неопходне за обављање делатности, проширење капацитета или започињање производње.

Мера 2. представља регионалну државну помоћ.

 

Мера 3 . Подстицање конкурентности, за  инстументе:

3.2 Подршку развоја кооператива, кластера и других облика удруживања са циљем заједничког наступа на трећим тржиштима или код доминантног купца, као и учествовање на сајмовима.

3.3 Добијања међународних сертификата са циљем омогућавања изласка домаћих компанија на инострана тржишта као и побољшање квалитета управљања делатношћу.

3.4. Обезбеђивање средстава за реконструкцију, доградњу или изградњу производних објеката.

3.6. Суфинансирање  набавке опреме или машина.

Мера 3. представља  de minimis помоћ.

 

Извори  и намена средства која се додељују

Бесповратна средства државне помоћи додељују се из буџета Града Пожаревца за 2023.годину планирана су  Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2023. годину  у износу од 16.220.000,00 динара.

Средства се могу користити за финансирање инвестиционих пројеката и пројеката којима се подстиче конкурентност у производном сектору и  сектору услуга које могу бити предмет међународне трговине у складу са законом и другим позитивним прописима.

Висина средстава која се могу доделити по овом Јавном позиву, као и остали  услови и критеријуми за учестовање и доделу средстава прописани су Одлуком о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године, а у току 2023.године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр.  4/23).

 

Право на учестовање на Јавном позиву

Право на учествовање у поступку доделе средстава за меру 2. Привлачење инвеститора имају сви инвеститори из Србије и иностранства, микро, мала, средња предузећа и велика предузећа и предузетници, који имају инвестиционе пројекте и пројекте којима се подстиче конкурентност у секторима за које се у складу са програмом локалног економског развоја обезбеђују средства и то на начин и под следећим условима:

-Да у тренутку исплате државне помоћи имају седиште или представништво или издвојено место пословања у Републици Србији.

-Да у року од две године пре подношење пријаве није изречена правоснажна мера забране обављања делатности.

-Да власници и одговорна лица привредног субјекта нису правоснажно осуђивана и да се против њих не води кривични поступак за кривична дела против привреде.

-Да није у групи повезаних лица у који су неки од чланова велики привредни субјекти.

-Да је од дана објављивања јавног позива измирио доспеле обавезе према Републици Србији и према Граду Пожаревцу по основу изворних јавних прихода

-Да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан подношења пријаве има одређен број запослених у зависности од величине привредног субјекта.

-Да у периоду од годину дана од дана објављивања јавног позива текући рачуни код пословних банака нису били у блокади дуже од укупно 6 месеци.

-Да према евиденцији Централног регистра обавезног социјалног осигурања о броју запослених лица на дан објављивања јавног позива има најмање једно запослено лице на неодређено време у претходне три године.

-Да је кумулација додељене државне помоћи до максимално дозвољених износа и интензитета у складу са Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21) и другим подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.

– Да није покренут стечајни поступак и поступак ликвидације.

Право на учествовање у поступку доделе средстава за меру 3. Подстицање конкурентности имају сви привредни субјекти (велика, средња, мала, микро предузећа и предузетници) који имају пословно седиште на територији  Града Пожаревца који у складу са Уредбом о правилима за доделу државне помоћи  докажу да нису у тешкоћама (чл. 2 Уредбе),  који су измирили све обавезе које спадају у категорију локалних изворних или републичких прихода, и код којих је  кумулација додељене државне помоћи до максимално дозвољених износа и интензитета у складу са Законом о контроли државне помоћи („Службени гласник РС“, број 73/19), Уредбом о условима и критеријумима усклађености регионалне државне помоћи („Службени гласник РС“, бр. 23/21), Уредбом о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) („Службени гласник РС“, бр. 23/21) и другим подзаконским актима којима се уређује контрола државне помоћи.

 

Изузимање од права на доделу средстава

Од права на доделу средстава изузимају се привредни субјекти :

  • који средства не могу добити из буџета Републике у складу са законом и другим прописима,
  • привредним субјектима који обављају делатности у секторима челика, угља, синтетичких влакана, саобраћаја, енергетике, финансијских делатности, осигурања, управљачких делатности и саветовања: као и привредним субјектима у тешкоћама, односно оним привредним субјектима који нису били у тешкоћама у смислу члан 6. Уредбе о условима и критеријумима усклађености држане помоћи за санацију и реконструкцију учесника на тржишту у тешкоћама („Службени гласник РС“, бр. 62/21) на дан 31. децембра 2019. године.
  • који нису измирили претходне обавезе према буџету Града Пожаревцу и Републике Србије и против којих се воде поступци пред судом,
  • код којих је број запослених смањен за 10% и више за последњих 12 месеци пре подношења пријаве на јавни позив у односу на просечан број запослених у наведеном периоду,
  • у којима Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе има учешћа у власништву,
  • који су у обавези повраћаја недозвољене државе помоћи,
  • којима је био раскинут уговор о додели средства подстицаја, осим у случају споразумног раскида уговора.

Уколико се привредни субјекти јављају за доделу средстава предвиђену Мером 3.  Подстицање конкурентности у том случају могу остварити право на доделу средстава с обзиром да се средства додељују у складу са правилима о de minimis помоћи.

Подршка се не пружа ни привредним субјектима којима је у року од две године пре подношења пријаве за доделу средстава изречена правоснажна мера забране обављања делатности, а уколико послује краће од две године, да није изречена правоснажна мера забране обављања пословне делатности за укупна период пословања,  чији су власници и одговорна лица правоснажно осуђивана и против којих се води поступак за кривична дела против привреде.

 

  Начин подношења пријаве на Јавни позив

Пријава на Јавни позив доставља се на прописаном обрасцу, са прописаном документацијом.

Обазац пријаве се може преузети са званичне интернет странице Града Пожаревца www.pozarevac.rs као и  у писарници  Градске управе  Града Пожаревца, у канцеларији број 9, у ул. Дринска бр. 2.

У пријави је потребно навести све тражене податке.

Пријава на Јавни позив се  подноси Градском већу Града Пожаревца, на адресу: ул. Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава за Јавни позив за додела бесповратних средстава државне помоћи из буџета Града Пожаревац за 2023.годину, а у оквиру Програма локалног економског развоја Града Пожаревац  запериод 2021. до 2023. године”, са тачним подацима и адресом  пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се подноси на српском језику.

Пријава на Јавни позив се  може поднети путем  поште или непосредно на писарници Градске управе Града Пожаревца.

Даном подношења пријаве сматра се дан пријема Пријаве од стране писарнице   Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве послате на било који други начин, факсом, електронском поштом и др. или на погрешну адресу неће бити разматране.

Уколико се пријава поднесе након рока  на који је Јавни позив расписан  иста ће се сматрати неблаговоремена.

Уколико Пријава има недостатке које спречавају поступање по њој иста је неуредна.

Није могуће накнадно употпунити пратећу документацију  која недостаје.

Ако подносилац Пријаве уз исту не поднесе сву потребну пратећу документацију Пријава ће се сматрати  непотпуна.

Ако подносилац Пријаве не успањава услове  по овом Јавном позиву или спада у привредне субјекте који се изузимају од права на доделу средстава,  Пријава  је недопуштена.

Пријава и приложена документација не враћају се подносиоцу Пријаве.

 

Трајање и објављивање  Јавног позива 

Јавни позив је отворен  до утрошка средстава а најкасније  до  1. новембра  2023.године

Јавни позив је објављен на званичној интернет страници Града Пожаревца www.pozarevac.rs  и локалном Листу „Реч народа“.

 

       Додатне инфорамције

Сви заинтересовани привредни субјекти могу извршити увид у одредбе Одлуке о условима и начину реализације Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године, а у току 2023.године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 4/23 ),  и  Програма локалног економског развоја Града Пожаревца за период  од 2021. до 2023. године (“Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 13/21 и 4/23),  , на званичном сајту Града Пожаревац www.pozarevac.rs.

Све додатне инфорамције у вези са објављеним јавним позивом  заитересовани привредни субјекти могу добити у канцеларији број 137 Градске управе  Града Пожаревац – Одсек за локални економски развој – Одељење за инвестиције,  локални економски развој и  пољопривреду и заштиту животне средине или на телефон број 012/539-664 (контак особе: Марко Савић  и Соња Траиловић).

 

       ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

       ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

       ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

        ГРАДОНАЧЕЛНИК

            Саша Павловић, дипл. инж.електротехнике, ср.

Образац пријаве

Образац захтева за исплату средстава

Образац изјаве о прихватању услова за доделу средстава

Образац изјаве о раније примљеној државној помоћи

Сагласност за прикупљање података

Одлука о условима и начину реализације Програма ЛЕР – а

Програм ЛЕР – а

Измене и допуне Програма ЛЕР – а