Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Javni poziv za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru nastavka projekta „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

JAVNI POZIV

za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima

u okviru nastavka projekta

„Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

Grad Požarevac i program Nemačke razvojne saradnje „Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji“ koji realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su ugovor o nastavku za sprovođenje aktivnosti „Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“. Partnerska organizacija na ovim aktivnostima je Udruženje Roma Braničevskog okruga iz Požarevca koja ima višegodišnje iskustvo u implementiranju projekata koji se finansiraju sredstvima međunarodnih organizacija.

Osnovni cilj Projekta je da se stvori pozitivan uticaj na lokalnu zajednicu i romsko preduzetništvo kroz zapošljavanje Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.

VISINA  SREDSTAVA I PRAVO NA UČEŠĆE NA KONKURSU

Konkurs sprovodi Komisija za izbor i dodelu subvencija za pokretanju poslovanja,  preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društvenog-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetnišva i zapošljavanja“

Sredstva za dodelu subvencija  u ukupnom iznosu od 12.500 evra su bespovratna, a obezbeđena su u okvira projekta i donatora od strane Nemačke razvojne saradnje  koju sprovodi   GIZ.Sredstva će se koristiti za finansiranje nabavke opreme/mašine za najmanje 5  pravnih lica u pojedinačnim iznosima do 2.500 eura u dinarskom iznosu po kursu Projekta na dan isplate. Sredstva se mogu koristiti za kupovinu   nove i/ili polovne opreme/mašina (do 5 godina starosti) kojom se unapređuje tekuće poslovanje i otvaraju nova radna mesta.

Grad Požarevac se obavezuje da Krajnjem korisniku obezbedi podršku  u vidu: nabavke i dodele opreme ,  istih ili boljih tehničkih karakteristika u odnosu na iskazanu potrebu krajnjeg korisnika u prijavi i dokumentaciji predatoj na Javni poziv,

Krajnji korisnik subvencije se obavezuje na trajanje ugovorne obaveze  od 24 meseca.Donirana oprema se, u navedenom peridu, ne može  prodati niti otuđiti na drugi način.

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju aktivna pravna lica , preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća koje su osnovane najkasnije do kraja 2020. godine i registrovane na teritoriji Grada Požarevca.

Bespovratna sredstva nisu namenjena za:

1) aktivnosti i projekte za koje je u već odobren neki vid državne pomoći;

2) trajna obrtna sredstva ili dugovanja;

3) projekte povezane sa političkim partijama

4) osnovno finansiranje i tekuće poslovanje podnosioca prijave

5) rekonstrukciju i adaptaciju objekata

6)dodeljivanje bespovratnih sredstava drugim pravnim ili fizičkim licima

7)sponzorstva na učešće na seminarima, treninzima, konferencijama, kongresima, obukama, studijskim putovanjima i radionicama

8) pokriće gubitaka, dugova ili potencijalnih budućih obaveza

9) pružanje materijalne i nematerijalne podrške političkim strankama i verskim organizacijama

10)humanitarne aktivnosti

11) projekte u vezi sa:

 1. a. trgovinom robe široke potrošnje;
 2. b. klađenjem i kockanjem;

II   USLOVI KONKURSA

Pravna forma:

Pravo na korišćenje bespovratnih sredstava imaju aktivna pravna lica , preduzetničke radnje, mikro i mala preduzeća koje su osnovane najkasnije do kraja 2020. godine i registrovane na teritoriji Grada Požarevca.

Fizička lica, međunarodne organizacije, državne institucije, udruženja građana i vladina tela ne odgovaraju uslovima ovog konkursa.

Na Konkursu ne mogu da učestvuju pravna lica:

 • Ukoliko su pod bankrotom ili je nad njima pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije;
 • Ukoliko nisu ispunjene obaveze u vezi sa plaćanjem doprinosa socijalnog osiguranja ili poreza u skladu sa zakonskim odredbama Republike Srbije;
 • Ukoliko im je u roku od dve godine pre podnošenja prijave izrečena pravosnažna mera zabrane obavljanja delatnosti.

Jedan podnosilac prijave može da podnese samo jednu prijavu za učešće na ovom Konkursu.

Društveni cilj:

Potencijalni korisnici subvencija imaju obavezu zapošljavanja minimum 1 (jedno) teško upošljivo lice sa teritorije Grada Požarevca na period od minimum dve godine (Roma i Romkinja, povratnika na osnovu sporazuma o Readmisiji, osoba sa invaliditetom, mladih osoba iz ruralnih sredina, osoba izostavljenih sa tržišta rada  i osoba iz socijalno ugroženih i ranjivih grupa.)

Osnovna dokumentacija koja se podnosi:

 • Obrazac 1 – Pravilno popunjen prijavni formular – overen i potpisan od strane ovlašćenog lica
 • Obrazac 2 – Izjava overena i potpisana od strane ovlaćenog lica podnosioca prijave na memorandumu podnosioca prijave da ne spada ni u jednu od kategorija koje ne mogu da učestvuju na Javnom pozivu
 • Obrazac 3 – Formular poslovne ideje
 • Registrovan finansisjki izveštaji ( za privredne subjekte koji posluju od 2020.godine potreban je finansijski izveštaj za 2020.godinu. Za privredne subjekte koji posluju više od 2 godine, potrbno je dostaviti finansijske izveštaje za poslednje dve godine poslovanja)
 • Izvod iz registra privrednih subjekata (Agencija za privredne registre ili odgovarajući registar) – fotokopija izvoda
 • Dokaz o izmirenju obaveza po osnovu poreza i doprinosa u Republici Srbiji ( potvrdu Poreske uprave o izmirenju poreza i izvod iz centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja) – fotokopija
 • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva – ovlašćenog lica

Ostali uslovi:

Pravna lica podnosioci prijave treba da su:

 • u većinskom domaćem privatnom ili zadružnom vlasništvu, odnosno ne mogu biti u pretežnom javnom vlasništvu (preko 50%);
 • podnela popunjen prijavni formular sa svom potrebnom dokumentacijom.
 • da zasnuju radni odnos na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom sa  nezaposlenim licima za koja ostvaruje pravo na subvenciju, pri čemu  Grad Požarevac prati realizaciju ugovorne obaveze 24 meseci;
 • u slučaju prestanka radnog odnosa sa licem za koje je ostvareno pravo na subvenciju, poslodavac je u  obavezi da u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa zasnuje radni odnos  sa drugim nezaposlenim licem koji pripada kategoriji teže zapošljivih lica. U skladu sa Javnim pozivom potrebno je da poslodavac to lice zadrži u radnom odnosu na neodređeno  vreme sa punim radnim vremenom  najmanje do isteka ugovorom predviđenog roka;
 • izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u skladu sa zakonom;

III  KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

1.Upošljavanje minimum 1 (jedno) lice iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji

2.Upošljavanje minimum 1 (jedno) lice iz ostalih grupa teško upošljivih lica

 1. Ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;

4.Posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje   

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);

 1. Inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.
 2. Broj novootvorenih radnih mesta
 3. Period funkcionisanja pravnog lica
 4. Broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica

Selekciona komisija ima pravo da eliminiše prijave:

 1. Koje su pristigle nakon roka za podnošenje prijava;
 2. Koje nisu dostavile ispravno popunjen formular i svu traženu dokumentaciju;
 3. Preduzeća koja su podnela više od jedne prijave za učešće u programu;
 4. Preduzeća za koja se utvrdi da su dala netačne informacije u procesu apliciranja na konkurs;
 5. Preduzeća koja su pokušala da utiču na odabir projekata tokom konkursa ili procesa evaluacije pristiglih prijava.

IV  ROK ZA PODNOŠENjE I DOSTAVLjANjE DOKUMENATA

Obrasci prijave se mogu preuzeti u:

-prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac;

-prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, u Kostolcu 

 – u pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Obrasci prijave se mogu preuzeti i elektronski i to na sledećim portalima:

www.pozarevac.rs

www.urbo.rs

Podnosioci prijava moraju striktno da se pridržavaju prijavnog formata, da prijave popune jasno i precizno, odgovarajući na sva postavljena pitanja. Prijava se popunjava elektronski, na srpskom jeziku. Prijave napisane rukom ili pisaćom mašinom neće se smatrati važećim.

Rok za podnošenje prijava na konkurs je 20 dana od dana objavljivanja u listu Reč Naroda, a najkasnije do  31.05.2021.godine  do  15.00 časova.

Podnosioci prijave sa pratećom dokumentacijom prijave mogu podneti i poštom u zatvorenoj koverti na sledeću adresu:

Grad Požarevac

Ul.Drinska br2

12000 Požarevac

Komisiji za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru  projekta ,,Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanja“

Napomena:

PRIJAVA ZA IZBOR I DODELU SUBVENCIJA PREDUZETNICIMA, MIKRO I MALIM PREDUZEĆIMA U OKVIRU NASTAVKA PROJEKTA „POSTIZANjE INKLUZIVNOG DRUŠTVENO-EKONOMSKOG RAZVOJA KROZ PODSTICANjE ROMSKOG PREDUZETNIŠVA I ZAPOŠLjAVANjA“  – „NE OTVARATI PRE ISTEKA ROKA“.

Prijave se mogu predati i lično:

1.U prostorijama Udruženja Roma Braničevskog okruga, (Romski Edukativni Centar Požarevac) ul. Moše Pijade bb (kod stare kasarne), Požarevac

 1. U prostorijama Kancelarije za romska pitanja GO Kostolac, ul.Trg Bratstva i jedinstva 1, Kostolac
 2. U pisarnici Gradske uprave Grada Požarevca

Vreme trajanja konkursa

Konkurs je otvoren 20 dana od dana objavljivanja u lokalnom listu ”Reč naroda”, odnosno do 31.05.2021.godine  do  15.00 časova.

KRITERIJUMI ZA SELEKCIJU

Prilikom izbora  korisnika subvencija Komisija će se rukovoditi sledećim kriterijumima:

– upošljavanje minimum 1 (jedno) lice iz grupe teško upošljivih lica – Romi i Romkinje

   povratnici na osnovu sporazuma o Readmisiji ili upošljavanje minimum 1 (jedno) lice iz ostalih grupa teško upošljivih lica

– ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća;

– posvećenost društvenom cilju i društveni uticaj preduzeća (u kojoj meri poslovanje   

  doprinosi rešavanju problema ciljne grupe);

– inovativnost prijave i drugi dodatni kvaliteti.

-broj novootvorenih radnih mesta

-period funkcionisanja pravnog lica

– broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica

Pregled, kontrolu formalne ispravnosti i ocenjivanje prijava obavlja Komisija za izbor i dodelu subvencija preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta ,,Postizanje inkluzivnog društveno-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetništva i zapošljavanje”

Svaka prijava se ocenjuje na osnovu kriterijuma za ocenjivanje prijava i izrađuje se

rang lista na osnovu predloga Komisije, u skladu sa kriterijumima, i to:

Re.

br.

Kriterijum 1. Ocena prijave rukovodeći se principima socijalnog preduzetnišva  – maksimalni broj bodova 40Broj bodova
1.Upošljavanje minimum 1 (jedno) lica iz grupe teško upošljivih lica (Romi i Romkinje i ostale grupe teško upošljivih)                          10 bodova
2.Ekonomska uspešnost poslovanja i finansijska održivost preduzeća      Od 10 do 15 bodova
3.Inovativnost prijave                                                                                           od 0 do 5 bodova
4.Period funkcionisanja pravnog lica                                                               od 0 do 5 bodova
5.Broj već zaposlenih lica iz kategorije teško upošljivih lica                    od 0 do 5 bodova

 

Re.

br.

Kriterijum 2. Zapošljavanje novih radnika – maksimalni broj bodova 15Broj bodova
1.2 zaposlena lica                          10 bodova
2.3 zaposlena lica                          15 bodova

 

Re.

br.

Kriterijum 3. Vrsta delatnosti – maksimalni broj bodova 10Broj bodova
1.Proizvodnja i proizvodno zanatstvo                   10 boda
2.Prerada                            8 bodova
3.Usluge                             5 bodova

 

Maksimalni broj bodova je 65.

Razmatraće se samo kompletne i blagovremeno podnete prijave.

Komisija će po izvršenom rangiranju, u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, predložiti odluku o izboru prijava za koje će biti dodeljena bespovratna sredstva.

Kandidati čije je prijave Komisija odbila imaju pravo na prigovor u roku od 8 dana od dana prijema odluke o dodeli sredstava.

U prigovoru se mora navesti odluka koja se pobija, broj i datum odluke, razlozi za podnošenje prigovora i obrazloženje.

Prigovor se podnosi Komisiji za izbor i dodelu subvencija za pokretanju poslovanja,  preduzetnicima, mikro i malim preduzećima u okviru projekta „Postizanje inkluzivnog društvenog-ekonomskog razvoja kroz podsticanje romskog preduzetnišva i zapošljavanja“

GIZ zadržava pravo finalne odluke o izboru korisnika

Aktivnost za koju su odobrena sredstva, kao i sva plaćanja u vezi sa njenom realizacijom, mora biti započeta nakon potpisivanja ugovora i završena u roku od 90 dana od dana zaključivanja ugovora.

PREDSEDNIK KOMISIJE

________________________

Marko Milojević, član Gradskog veća

Grada Požarevca – resor preduzetnišvo

Obrazac 1 – Prijavni formular

Obrazac 2 – Izjava

Obrazac 3 – Formular poslovne ideje

Program Inkluzija Roma i drugih marginalizovanih grupa u Srbiji se sprovodi u okviru Nemačke razvojne saradnje. Projekat realizuje Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, u saradnji sa Ministarstvom za ljudska i manjinska prava i socijalni dijalog.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter