Početak » Obaveštenja » Planska dokumentacija
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju novog smeštajnog objekta na k.p.br. 1733 sa spoljnim instalacijama na k.p.br. 1734/1 obe K.O. Požarevac, u okviru kompleksa kazneno popravnog zavoda za žene u Požarevcu

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“’, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za izgradnju novog smeštajnog objekta na k.p.br. 1733 sa spoljnim instalacijama na k.p.br. 1734/1 obe K.O. Požarevac, u okviru kompleksa kazneno popravnog zavoda za žene u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je Energoprojekt urbanizam i arhitektura, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd. Odgovorni urbanista je dr Dragana Đorđević, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0017 03. Obrađivač idejnog rešenja je Energoprojekt urbanizam i arhitektura, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd. Odgovorni projektant je Amila R. Strujić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 300 0558 03.

Podnosilac zahteva je Energoprojekt urbanizam i arhitektura a.d. Beograd“, ul. Bulevar Mihajla Pupina br. 12, Novi Beograd po ovlašćenju Ministarstva pravde Republike Srbije, Uprave za izvršenje krivičnih sankcija.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 25.08.2020. godine, zaključno sa 31.08.2020. godine, u kancelariji broj 209 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Ognjen Srdanov, master prostorni planer

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 209 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-797.

 Dokumentacija (87MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter