Početak » Obaveštenja » O Gradu
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta (P) – RETAIL PARK STOP. SHOP – POŽAREVAC

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09-ispravka, 24/11, 121/12, 42/13-US, 50/13-US, 98/13-US, 132/14 i 145/14) i člana 83. Pravilnika sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 64/2015),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine

 O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju poslovnog objekta (P) – RETAIL PARK STOP. SHOP – POŽAREVAC, na k.p.br. 7834/8, 7834/12, 7834/32, 7834/33, 7834/53 i 7834/57, sve KO Požarevac, urađen od strane Privrednog društva za pružanje usluga u oblasti urbanizma, arhitekture i građevinarstva „URBANIKA“ doo iz Beograda-Zvezdara. Odgovorni urbanista je Tanja Klišmanić, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 1040 08.

Investitor urbanističkog projekta je „STOP.SHOP.5“ d.o.o. Beograd, ul. Vojvode Stepe br. 78/10.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 31.01.2017. godine, zaključno sa 07.02.2017. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Suzana Trifunović, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za prostorno planiranje, urbanizam i građevinarstvo i zaštitu životne sredine, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Dokumentacija – STOP ŠOP PREZENTACIJA

Podeli sa drugima: Facebook Twitter