Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено- пословног објекта на кп.бр. 552/1 и 552/2 К.О. Пожаревац, улица Братства јединства бр.22, Пожаревац

          У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи изградњи („Службени гласник РС“, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чл. 91. и 92. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/2019),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О  Б  Ј  А  В  Љ  У  Ј  Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу стамбено- пословног објекта на кп.бр. 552/1 и 552/2 К.О. Пожаревац, улица Братства јединства бр.22, Пожаревац, урађен од стране „NA2 studio“ Пожаревац, ул. Сувоборска бр. 12/31, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх.. – са лиценцом бр. 200 0234 03.

Подносилац захтева је Јовица Милутиновић из Пожаревца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана,  почев од 6.10.2020. године, закључно са 12.10.2020. године, у канцеларији број 137 на првом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Зорица Гњатић, дипл.инж.арх.

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

           Ближе информације можете добити у канцеларији број 137 зграде Градске управе Града Пожаревца – контакт телефон 539-764.

Документација

Подели са другима: Facebook Twitter