Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno- poslovnog objekta na kp.br. 552/1 i 552/2 K.O. Požarevac, ulica Bratstva jedinstva br.22, Požarevac

          U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji izgradnji („Službeni glasnik RS“, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i čl. 91. i 92. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/2019),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O  B  J  A  V  Lj  U  J  E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno- poslovnog objekta na kp.br. 552/1 i 552/2 K.O. Požarevac, ulica Bratstva jedinstva br.22, Požarevac, urađen od strane „NA2 studio“ Požarevac, ul. Suvoborska br. 12/31, Požarevac. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh.. – sa licencom br. 200 0234 03.

Podnosilac zahteva je Jovica Milutinović iz Požarevca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana,  počev od 6.10.2020. godine, zaključno sa 12.10.2020. godine, u kancelariji broj 137 na prvom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Zorica Gnjatić, dipl.inž.arh.

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

           Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 137 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca – kontakt telefon 539-764.

Dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter