Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 1334 K.O. Požarevac, u ul. Lole Ribara br. 9, u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik Republike Srbije‘, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za rekonstrukciju, dogradnju i nadgradnju stambeno – poslovnog objekta na k.p.br. 1334 K.O. Požarevac, u ul. Lole Ribara br. 9, u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je „NA2 studio“, Suvoborska br. 12/31, Požarevac. Odgovorni urbanista je Miloš Gardašević, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0234 03.

Podnosilac zahteva je NDS „ASTRA – BILDING“ d.o.o. i PD „ASTRA NOVA TRGOVINA“ d.o.o. iz Požarevca, ul. Lole Ribara br. 9.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 18.08.2020. godine, zaključno sa 24.08.2020. godine, u kancelariji broj 213 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Dragana Račić, dipl.inž.arh.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 213 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca kontakt telefon 539-793.

Obaveštavamo sve zainteresovane da je XLVII Sednica Komisija za planove Grada Požarevca zakazana za 16.09.2020. godine i da će se održati u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, sa početkom u 10 časova.

            Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

  1. Stručna kontrola urbanističkog projekta za dogradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 1334 KO Požarevac, izrađen od strane „NA2 studio“ iz Požarevca
  2. Stručna kontrola urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli br.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“, ul. Stari korzo br. 30, Požarevac
  3. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Prvomajska“ u Kostolcu
  4. Razno

  Planska dokumentacija

Podeli sa drugima: Facebook Twitter