Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1334 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 9, у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије‘, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за реконструкцију, доградњу и надградњу стамбено – пословног објекта на к.п.бр. 1334 К.О. Пожаревац, у ул. Лоле Рибара бр. 9, у Пожаревцу.

Обрађивач урбанистичког пројекта је „NA2 studio“, Сувоборска бр. 12/31, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Милош Гардашевић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0234 03.

Подносилац захтева је НДС „АСТРА – БИЛДИНГ“ д.о.о. и ПД „АСТРА НОВА ТРГОВИНА“ д.о.о. из Пожаревца, ул. Лоле Рибара бр. 9.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 18.08.2020. године, закључно са 24.08.2020. године, у канцеларији број 213 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 213 зграде Градске управе Града Пожаревца контакт телефон 539-793.

Обавештавамо све заинтересоване да је XLVII Седница Комисија за планове Града Пожаревца заказана за 16.09.2020. године и да ће се одржати у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у 10 часова.

            За седницу је предвиђен следећи дневни ред:

  1. Стручна контрола урбанистичког пројекта за доградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели бр. 1334 КО Пожаревац, израђен од стране “NA2 studio” из Пожаревца
  2. Стручна контрола урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“, ул. Стари корзо бр. 30, Пожаревац
  3. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Првомајска“ у Костолцу
  4. Разно

  Планска документација

Подели са другима: Facebook Twitter