Početak » Obaveštenja » Javni uvid planske dokumentacije
 

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU URBANISTIČKOG PROJEKTA za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu

U skladu sa članom 63. Zakona o planiranju i izgradnji (Službeni glasnik Republike Srbije‘, br 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13 – odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-dr.zakoni i 9/20) i članom 91. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik Republike Srbije“, br. 32/19),

GRADSKA UPRAVA GRADA POŽAREVCA

Odeljenje za urbanizam i građevinske poslove

O B J A V Lj U J E

JAVNI POZIV ZA PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA za urbanističko-arhitektonsku razradu lokacije za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na k.p.br. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu.

Obrađivač urbanističkog projekta je „ARHI STUDIO NM“, ul. Stari korzo br. 30, Požarevac. Odgovorni urbanista je Nataša Momirović, dipl.inž.arh. sa licencom br. 200 0935 06.

Podnosilac zahteva je „GAJEVI APARTMANI“ d.o.o. iz Salakovca.

Javna prezentacija urbanističkog projekta, organizovaće se u trajanju od 7 (sedam) dana, počev od 25.08.2020. godine, zaključno sa 01.09.2020. godine, u kancelariji broj 213 na drugom spratu zgrade Gradske uprave Grada Požarevca, u ulici Drinskoj broj 2, u Požarevcu, u terminu od 10 do 13 časova, kao i na internet stranici Grada Požarevca (www.pozarevac.rs).

Pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u urbanistički projekat i svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku, u toku trajanja javne prezentacije, podnesu Odeljenju za urbanizam i građevinske poslove, preko pisarnice Gradske uprave Grada Požarevca.

Lice ovlašćeno za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Dragana Račić, dipl.inž.arh.

Bliže informacije možete dobiti u kancelariji broj 213 zgrade Gradske uprave Grada Požarevca kontakt telefon 539-793.

Obaveštavamo sve zainteresovane da je XLVII Sednica Komisija za planove Grada Požarevca zakazana za 16.09.2020. godine i da će se održati u sali broj 11 Gradske uprave Grada Požarevca, sa početkom u 10 časova.

            Za sednicu je predviđen sledeći dnevni red:

  1. Stručna kontrola urbanističkog projekta za dogradnju stambeno-poslovnog objekta na katastarskoj parceli br. 1334 KO Požarevac, izrađen od strane „NA2 studio“ iz Požarevca
  2. Stručna kontrola urbanističkog projekta za izgradnju višeporodičnog stambenog objekta na katastarskoj parceli br.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 i 724/1, sve K.O. Požarevac, na uglu ul. Nemanjine i Nušićeve, u Požarevcu, izrađen od strane „ARHI STUDIO NM“, ul. Stari korzo br. 30, Požarevac
  3. Predlog odluke o izradi Plana detaljne regulacije „Prvomajska“ u Kostolcu
  4. Razno

Idejni projekat (21MB)

Dokumentacija (31MB)

Podeli sa drugima: Facebook Twitter