Почетак » Обавештења » Јавни увид планске документације
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу

У складу са чланом 63. Закона о планирању и изградњи (Службени гласник Републике Србије‘, бр 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закони и 9/20) и чланом 91. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 32/19),

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Одељење за урбанизам и грађевинске послове

О Б Ј А В Љ У Ј Е

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА за урбанистичко-архитектонску разраду локације за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на к.п.бр. 714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу.

Обрађивач урбанистичког пројекта је „ARHI STUDIO NM“, ул. Стари корзо бр. 30, Пожаревац. Одговорни урбаниста је Наташа Момировић, дипл.инж.арх. са лиценцом бр. 200 0935 06.

Подносилац захтева је „ГАЈЕВИ АПАРТМАНИ“ д.о.о. из Салаковца.

Јавна презентација урбанистичког пројекта, организоваће се у трајању од 7 (седам) дана, почев од 25.08.2020. године, закључно са 01.09.2020. године, у канцеларији број 213 на другом спрату зграде Градске управе Града Пожаревца, у улици Дринској број 2, у Пожаревцу, у термину од 10 до 13 часова, као и на интернет страници Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и своје примедбе и сугестије у писаном облику, у току трајања јавне презентације, поднесу Одељењу за урбанизам и грађевинске послове, преко писарнице Градске управе Града Пожаревца.

Лице овлашћено за давање обавештења о садржају јавне презентације је Драгана Рачић, дипл.инж.арх.

Ближе информације можете добити у канцеларији број 213 зграде Градске управе Града Пожаревца контакт телефон 539-793.

Обавештавамо све заинтересоване да је XLVII Седница Комисија за планове Града Пожаревца заказана за 16.09.2020. године и да ће се одржати у сали број 11 Градске управе Града Пожаревца, са почетком у 10 часова.

            За седницу је предвиђен следећи дневни ред:

  1. Стручна контрола урбанистичког пројекта за доградњу стамбено-пословног објекта на катастарској парцели бр. 1334 КО Пожаревац, израђен од стране „NA2 studio“ из Пожаревца
  2. Стручна контрола урбанистичког пројекта за изградњу вишепородичног стамбеног објекта на катастарској парцели бр.714/1, 714/4, 715/1, 723/1, 723/2, 723/4, 723/5 и 724/1, све К.О. Пожаревац, на углу ул. Немањине и Нушићеве, у Пожаревцу, израђен од стране „ARHI STUDIO NM“, ул. Стари корзо бр. 30, Пожаревац
  3. Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Првомајска“ у Костолцу
  4. Разно

Идејни пројекат (21MB)

Документација (31MB)

Подели са другима: Facebook Twitter