Почетак » Обавештења
 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ

На основу члана 15. став 1. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 112/15), Одлуке о проглашењу елементарне непогоде („Службени гласник РС“, бр. 65/23 и 69/23) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр. 09-06-101/2023-6 од 24. августа 2023. године,
Градско веће Града Пожаревца, дана 24. августа 2023. године, објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА У ЈУЛУ 2023. ГОДИНЕ

  • 1. Позивају се власници објеката, управници стамбених заједница на територији Града Пожаревца, као и директори предузећа и установа, који су претрпели штету на стамбеним објектима, стамбеним заједницама и објектима јавне намене на територији Града Пожаревца, услед елементарних непогода у јулу 2023. године (олујног ветра и кише), да штету пријаве најкасније до 11. септембра 2023. године.
  • 2. Услов за пријаву штете на објектима из тачке 1. овог јавног позива јесте, да је исти оштећен услед јаког олујног ветра, града и кише у јулу месецу 2023. године, да је оштећена или уништена ствар која служи и неопходна је за задовољење основних животних потреба, те је као таква била у свакодневној или редовној употреби, да је ствар чувана са пажњом и на прописан начин као и да су предузете све мере ради смањења ризика од елементарне и друге непогоде, као и да су испуњени други услови у складу са законом.
  • 3. Пријава штете која се односи на помоћне објекте и викенд куће, као и за покретну имовину неће бити разматрана од стране надлежне Комисије. Такође оштећења која спадају у текуће одржавање неће бити разматрана.
  • 4. Пријава се подноси писарници Градске управе Града Пожаревца или поштом на обрасцу у прилогу на адресу: Градска управа Града Пожаревца, ул. Дринска бр. 2, Пожаревац, са назнаком: „За пријаву штете услед елементарних непогода“, а уз пријаву штете се обавезно доставља адреса власника, односно подносиоца, контакт подаци-пуна адреса и телефон, доказ о власништву за објекат (за стамбене објекте и стамбене заједнице) и фотографије о штети у боји.
  • 5. Пријаве упућене након прописаног рока, неће бити разматране од стране надлежне Комисије.
  • 6. Контакт лице за све нејасноће око јавног позива је Небојша Лукић, начелник Службе за ванредне ситуације и послове одбране Градске управе Града Пожаревца, бр. телефона 064/89-18-160, мејл адреса: nlukic@pozarevac.rs.
  • 7. Јавни позив објавити у листу „Реч народа“, званичној интернет страници Града Пожаревца и медијима.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА,
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.

Образац за пријаву штете (преузми)