Почетак » О Граду » Конкурси
 

Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава

На основу члана 76. Закона о култури („Службени гласник РС“, број 72/09)  и Закључка Градског већа града Пожаревца бр:  01-06-55/2015-19   од  23.3.2015. године,

Градско веће града Пожаревца, расписује

К О Н К У Р С

за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у граду Пожаревцу за 2015. годину

I

Расписује се Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава у граду Пожаревцу  за 2015. годину у укупном износу од 2.000.000,00 динара.

Средства за реализацију пројеката из става 1. овог Конкурса обезбеђена су у Одлуком о буџету града Пожаревца за 2015. годину  (“Службени гласник града Пожаревца“, бр. 13/14),  у  оквиру Раздела 4. Градска управа, Глави 4.1. Градска управа Програм 13: Развој културе, Програмска класификација 1201-0002, ПА: Подстицаји културном и уметничком стваралаштву, Функција 820 – Услуге културе, Позиција 67, Економска класификација 481- Дотације невладиним организацијама, Конкурс за финансирање и суфинансирање програма/пројеката културно-уметничких друштава.

Право учешћа на Конкурсу имају културно-уметничка друштва која су регистрована закључно са 31. 12. 2014. године и чија се делатност одвија на територији насељеног места   Пожаревац.

КОНКУРС СЕ НЕ ОДНОСИ НА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКА ДРУШТВА ЧИЈА СЕ ДЕЛАТНОСТ ОДВИЈА НА ТЕРИТИРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ КОСТОЛАЦ.

II

Културно-уметничка друштва могу да конкуришу за   финансирање/суфинансирање трошкова који се односе на:

– учешће на манифестацијама у земљи и иностранству – превоз аутобусом

-набавку делова или комплета народне ношње  неопходних за делатност културно-уметничких друштава која негују традиционално народно стваралаштво.

III

Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12 000 Пожаревац, или на интернет презентацији града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Уз пријавни образац Конкурса потребно је доставити:

  • Доказ о регистрацији (Решење о регистрацији издато од стране Агенције за привредне регистре-АПР)
  • Фотокопију ПИБ-а
  • Програм рада и финансијски план за 2015. годину (уз програм рада и финансијски план доставити и званични позив на одређену манифестацију уколико је поседује, која у свом програму садржи елементе народног стваралаштва)
  • Копије захтева за финансирање код других инстанци, односно потврде одобрених финансијских средстава – уколико их поседује
  • Финансијски извештај за претходну финансијску годину уз изјаву председника КУД-а да су одобрена  средства у 2014. години утрошена строго наменски.
  • Пописну листу делова и комплета народне ношње која је набављана претходних година из средства буџета града Пожаревца.

Доказ из алинеје 5. може се доставити накнадно по усвајању завршног рачуна.

IV

Рок за достављање пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса у локалном листу „Реч народа.“

V

Пријаву доставити на адресу: Градско веће града Пожаревца, Комисија за вредновање пријављених програма/пројеката култрно-уметничких друштава у граду Пожаревцу за 2015. годину,  улица Дринска број 2, 12 000 Пожаревац, са назнаком:

„ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА КУЛТУРНО-УМЕТНИЧКИХ ДРУШТАВА У ГРАДУ ПОЖАРЕВЦУ ЗА 2015. ГОДИНУ – НЕ ОТВАРАТИ“

VI

Неблаговремене, непотпуне,   као и пријаве послате факсом или електронском поштом  неће се разматрати.Такође се неће разматрати пријаве уз које није достављен Извештај о утрошку средстава добијених из буџета града Пожаревца у 2014. години или пријаве КУДОВ-а  за које је утврђено да су средства ненаменски користила.

Комисија ће  размотрити пристигле пријаве и сачинити   листу  за  финансирање  односно суфинансирање  програма/пројеката у 2015. години која ће се објавити  на званичној интернет страници и на огласној табли Градске управе града Пожаревца.

На  листу, учесници конкурса имају право приговора Комисији   у року од 3 дана од дана објављивања листе. По приговору  одлучује Комисија.

Одлуку о избору  програма  доноси Градско веће града Пожаревца а Градоначелник града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације на телефон број: 064/89 18 444 – Драган Лазовић, председник Комисије.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Миомир Илић, дипл. инж шумарства,с.р.

Download Пријавни образац