Почетак » Обавештења » Конкурси
 

Конкурс за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревцу за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

На основу Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23) и Закључка Градског већа Града Пожаревца бр: 09-06-3/2024-2 од  5. јануара 2024. године, Градско веће Града Пожаревца, расписује

К о н к у р с

за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревцу за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години

          За реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године,  у 2024. години, обезбеђена су  средства Одлуком о буџету Града Пожаревца за 2024. годину („Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 18/23), у Разделу 5. Градска управа, Програм 15: Опште услуге локалне самоуправе, Програмска класификација 0602-0007, ПА: Функционисање националних савета националних мањина, Функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Позиција 169, Економска класификација 481941- Дотације невладиним организацијама – дотације осталим удружењима грађана – Програми националних мањина – Акциони план за унапређење положаја Рома, у укупном износу од 5.000.000,00 динара.

 1. ЦИЉ КОНКУРСА

Општи циљ конкурса је постизање веће социјалне укључености Рома и Ромкиња на територији Града Пожаревца креирањем и спровођењем специфичних мера подршке у области образовања, здравствене и социјалне заштите, запошљавања и становања, који је садржан у Програму за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године.

    Посебни циљеви конкурса у складу са Програмом за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. су:

 1. Повећати укљученост и успешан завршетак предшколског, основног, средњошколског и факултетског образовања деце и младих ромске националности и интензивирати функционално описмењавање одраслих Рома;
 2. Подићи ниво запошљивости, запошљавање и економско оснаживање, посебно Рома и Ромкиња који припадају категоријама вишеструко теже запошљивих незапослених лица;
 3. Проширити и унапредити социјалне услуге и побољшати доступност информација о правима из области социјалне заштите;
 4. Повећати обухват Рома и Ромкиња превентивним прегледима и побољшати доступност услуга здравствене заштите;
 5. Побољшати квалитет становања припадника ромске националне мањине;
 6. ОПШТИ УСЛОВИ

Право учешћа на конкурсу имају удружења, регистована код Агенције за привредне регистре, а која се претежно баве заштитом и унапређивањем људских и мањинских права и своје активности спроводе на територији Града Пожаревца.

Предлог пројекта подноси се на датом Обрасцу за писање предлога пројекта који је у складу са циљевима конкурса.

 1. ПРИОРИТЕТИ КОНКУРСА

Основ за дефинисање приоритета конкурса је Програм за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године.

Реализација предложених пројеката би требало да директно утиче на побољшану сарадњу удружења и Града Пожаревца у реализацији Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године .

Пројекти неће бити финансирани:

 • Ако садрже ретроактивно финансирање пројеката чија је реализација окончана;
 • Ако се реализацијом пројекта остварује добит;
 • Ако се пријављује организација која није регистрована као удружење;
 • Ако директно или индиректно позивају на нетолеранцију и дискриминацију.
 1. ТРАЈАЊЕ ПРОЈЕКАТА

Пројекат може трајати најмање 3 месеца, а највише до 31.12.2024. године.

 1. КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Сви заинтересовани који желе да се пријаве на конкурс треба да поднесу следећа документа:

(а) Обавезна документа:

 • Попуњен формулар предлога пројекта и буџет, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у 2 примерка;
 • Биографије предложених чланова пројектног тима;
 • Копија уверења да је удружење уписано у регистар који се води у АПР-у;
 • Статут удружења или извод из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм реализује;
 • Наративни извештај о реализацији програма/пројеката из претходне године (за удружења која су у 2023. години реализовала програме / пројекте средствима из буџета Града Пожаревца), у 2 примерка;
 • Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у 2 примерка;
 • Изјава о непостојању сукоба интереса, потписана од стране одговорног лица и оверена печатом удружења, у 2 примерка;
 • Интерни акт о антикорупцијској политици, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом удружења, у 2 примерка.
 1. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА

Сваком предлогу пројекта Комисија за процену предлога пројеката доделиће одређен број бодова од укупних 70, у складу са доле наведеним критеријумима, на основу чега ће бити сачињена ранг-листа пројеката.

Критеријуми за бодовање предлога пројекта:

 • Релевантност пројектних активности у односу на Програм за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године : 0 -10 бодова
 • Јасно описани проблеми, дефинисани општи циљ, специфични циљеви и активности пројекта: 0—10 бодова
 • Јасно описани и мерљиви индикатори и резултати пројекта: 0-10 бодова
 • Јасно састављен буџет у складу са активностима пројекта: 0-10 бодова
 • Одрживост пројекта: 0-10 бодова
 • Капацитети (људски ресурси) подносиоца пројекта за реализацију пројекта: 0 – 5 бодова
 • Побољшање положаја Рома наведен као један од циљева у Статуту удружења: 0 – 5 бодова
 • Претходна искуства носиоца пројекта у реализацији сличних пројеката усмерених на побољшање положаја Рома: 0-10 бодова

 

           Образац Пријаве на Конкурс може се преузети у канцеларији бр. 9, Градска управа Града Пожаревца, Дринска бр. 2, 12000 Пожаревац, или на званичној интернет презентацији Града Пожаревца (www.pozarevac.rs).

Саставни део обрасца су: Изјава подносиоца пријаве којом се потврђује да средства за реализацију одобреног програма нису на други начин већ обезбеђена, Изјава о непостојању сукоба интереса и Интерни акт о антикорупцијској политици.

Предложени програми учесника Конкурса треба да садрже тражену документацију, прописану Конкурсом, потписану и оверену од овлашћеног лица.

Неблаговремене, непотпуне, као и пријаве послате факсом или електронском поштом неће се разматрати.

            Пријава на Конкурс са одговарајућом документацијом – пројектом, подноси се на адресу: „Градско веће Града Пожаревца, Комисији за избор програма за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња  Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години – не отварати“ препорученом поштом на адресу: ул. Дринска бр. 2. 12000 Пожаревац или предајом на писарницу Градске управе Града Пожаревца.

Пријаве на конкурс  се подносе у року од 15 дана од дана објављивања у локалном листу „Реч народа“.

 

Комисија за избор програма размотриће пристигле пријаве и на основу наведених критеријума утврдиће предлог листе за финансирање односно суфинансирање пројеката за реализацију Програма за социјално укључивање Рома и Ромкиња Града Пожаревца за период од 2024. до 2026. године, у 2024. години.

На  предлог листе, учесници конкурса имају право приговора Комисији за избор пројеката у року од 8 дана од дана објављивања листе. По приговору одлучује Комисија.

            Одлуку о избору програма доноси Градско веће Града Пожаревца која ће бити објављена на интернет страници Града Пожаревца. Градоначелник Града Пожаревца закључује уговор којим се уређују међусобна права, обавезе и одговорности уговорних страна.

Додатне информације у вези Конкурса, можете добити у Градској управи Града Пожаревца, канцеларија бр. 42, или на телефон број 012/539-620, Дејан Крстић.

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА

Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р.