Početak » Obaveštenja » Konkursi
 

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini

Na osnovu čl. 18. i 19. Zakona o javnom informisanju i medijima („Službeni glasnik RS”, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje), Rešenja Komisije za kontrolu državne pomoći, broj: 401-00-00122/2022-01/4 od 3. marta 2022. godine (naš broj: 011-40-667/2022 od  8. marta 2022. godine), Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22), Pravilnika o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja („Službeni glasnik RS“, broj: 16/16 i 8/17), Odluke o budžetu Grada Požarevca za 2022. godinu (,,Službeni glasnik Grada Požarevca“, br. 14/21), Odluke o raspisivanju Konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini broj: 09-06-22/2022-6 od 14. februara 2022. godine i Zaključka Gradskog veća Grada Požarevca, broj: 09-06-36/2022-10 od 16. marta 2022. godine,

Gradsko veće Grada Požarevca raspisuje

K O N K U R S
za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini

I  NAMENA SREDSTAVA I IZNOS

Konkurs se raspisuje radi sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana Požarevca; podizanju kvaliteta informisanja osoba sa invaliditetom i pripadnika drugih manjinskih grupa; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije;  unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; razvoju nauke, sporta i fizičke kulture; zaštiti životne sredine i zdravlja ljudi; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba građana Požarevca za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije.

Sredstva opredeljenja Odlukom o budžetu Grada Požarevca za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Požarevca u 2022. godini, iznose 8.550.000,00 dinara.

Najmanji iznos sredstava koji se može odobriti po projektu iznosi 200.000,00 dinara, a najveći iznos sredstava po projektu je 900.000,00 dinara.

U skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći u oblasti javnog informisanja (”Službeni glasnik RS”, br. 9/22, u daljem tekstu: Uredba), državna pomoć se smatra usklađenom ukoliko se dodeljuje učesniku na tržištu koji se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i učesnicima na tržištu koji nisu bili u teškoćama u smislu Uredbe o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama („Službeni glasnik RS“, broj 62/21) na dan 31. decembar 2019. godine.

Učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za štampane medije, radio, internet medije i novinske agencije, koji su lokalnog značaja i doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 80% opravdanih troškova projekta, dok učesnik konkursa za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za televiziju, može podneti zahtev za sufinansiranje najviše do 50% opravdanih troškova projekta proizvodnje medijskih sadržaja koji doprinose ostvarivanju javnog interesa u javnom informisanju.

Opravdani troškovi su troškovi koji su nastali u vezi sa izradom medijskog sadržaja, a naročito:

 1. procenjeni bruto troškovi zarada i naknada angažovanih lica na proizvodnji medijskih sadržaja
 2. troškovi zakupa prostora, opreme, lokacije i druge neophodne materijalne i nematerijalne imovine za potrebe proizvodnje medijskih sadržaja;
 3. trošak upotrebe sopstvene imovine (amortizacija);
 4. troškovi uvođenja novih tehnologija sa ciljem unapređenja usluge javnog informisanja (digitalizacija, prilagođavanje medijskih sadržaja osobama sa invaliditetom i dr.);
 5. troškovi istraživanja malog opsega koja imaju za cilj bolje razumevanje navika korišćenja medija, stepen medijske pismenosti i položaja društveno osetljivih grupa u medijima.

Ako učesnik na tržištu, pored izrade konkretnog medijskog sadržaja obavlja i druge delatnosti u vezi sa izradom medijskog sadržaja ili istovremeno proizvodi više medijskih sadržaja korišćenjem ili angažovanjem istih resursa, u opravdani trošak ulazi srazmerni udeo u zajedničkim troškovima produkcije.

Opravdanim troškovima, ne smatraju se troškovi izdavaštva, troškovi distribucije i troškovi promocije.

U skladu sa članom 16. stav 1. tačka 4. Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, br. 83/14, 58/15 i 12/16 – autentično tumačenje, u daljem tekstu: Zakon), ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja ostvaruje se sufinansiranjem projekata. Korisnik državne pomoći je u obavezi da dostavi izjavu kojom dokazuje da projekat ne može realizovati na drugi način, bez pomoći države, odnosno subvencijom, u skladu sa Zakonom.

Korisnici državne pomoći za proizvodnju medijskih sadržaja u štampanom i digitalnom formatu mogu biti mikro, mala i srednja pravna lica i preduzetnici.

Sredstva dodeljena učesnicima na konkursu ne smeju doprineti povećanju osnovnih sredstava korisnika, odnosno proširenju postojećih delatnosti, niti objedinjavanju medija (medijska koncentracija) i osnivanju i/ili registrovanju novih učesnika na tržištu dok se sredstva ne smeju koristiti za druge namene, a naročito proizvodnju drugih medijskih sadržaja (prelivanje sredstava).

II  PRAVO UČEŠĆA

Na konkursu može učestvovati:

 1. izdavač medija čiji medij je upisan u Registar medija u Agenciji za privredne registre, ukoliko se medijski sadržaj emituje/distribuira na teritoriji Grada Požarevca;
 2. pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija i emituje se na teritoriji Grada Pažarevca.

Pravo učešća na Konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu u ugovorom predviđenom roku i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta, kao i lica za koja se utvrdi da su sredstva nenamenski trošila.

Učesnik Konkursa može konkurisati samo sa jednim projektom.

Izdavač više medija ima pravo učešća na Konkursu s jednim projektom za svaki medij.

III  KRITERIJUMI ZA OCENU PROJEKATA

Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkurs su:

 1. Mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja:

1.1.  Značaj projekta sa stanovišta:

 • ostvarivanja javnog interesa u oblasti javnog informisanja;
 • ostvarivanje namene konkursa;
 • usklađenosti projekta sa realnim problemima, potrebama i prioritetima ciljnih grupa;
 • identifikovanih i jasno definisanih potreba ciljnih grupa;
 • zastupljenosti inovativnog elementa u projektu i novinarsko istraživačkog pristupa.

1.2.  Uticaj i izvodljivost sa stanovišta:

 • usklađenosti planiranih aktivnosti sa ciljevima, očekivanim rezultatima i potrebama ciljnih grupa;
 • stepena uticaja projekta na kvalitet informisanja ciljne grupe;
 • merljivosti indikatora koji omogućavaju prećenje realizacije projekta;
 • razrađenosti i izvodljivosti plana realizacije projekta;
 • stepena razvojne i finansijske održivosti projekta (pozitivni efekti projekta nastavljaju se nakon što se okonča podrška).

1.3.  Kapaciteti sa stanovišta:

 • stepena organizacionih i upravljačkih sposobnosti predlagača projekta;
 • neophodnih resursa za realizaciju projekta;
 • stručnih i profesionalnih referenci predlagača projekta, koje odgovaraju predloženim ciljevima i aktivnostima projekta.

1.4. Budžet i opravdanost troškova sa stanovišta:

 • preciznosti i razrađenosti budžeta projekta, koji pokazuje usklađenost predviđenog troška sa projektnim aktivnostima;
 • ekonomske opravdanosti predloga budžeta u odnosu na cilj i projektne aktivnosti.

2. Mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima:

 1. da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda (podatke pribavlja stručna služba od Regulatornog tela za elektronske medije, za elektronske medije, a od Saveta za štampu, za štampane i onlajn medije);
 2. dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti.

Bliži kriterijumi za ocenjivanje projekata su:

 1. da je projekat od posebnog značaja za informisanje stanovništva na teritoriji grada Požarevca;
 2. mera u kojoj projekat doprinosi očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika;
 3. aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika;
 4. mera u kojoj projekat doprinosi boljoj informisanosti osoba sa invaliditetom i pripadnika nacionalnih manjina;
 5. mera u kojoj predloženi projekat doprinosi unapređenju položaja i ravnopravnosti određenih društvenih grupa: maloletnika, žena, starih, ekonomski i socijalno ugroženih društvenih grupa, pripadnika LGBT populacije, itd.;
 6. mera u kojoj projekat doprinosi unapređenju medijske pismenosti i rodne ravnopravnosti.

IV  ROKOVI

Prijave na konkurs podnose se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“ i na veb prezentaciji Grada Požarevca „www.pozarevac.rs“.

Odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 90 dana od dana zaključenja konkursa.

V  DOKUMENTACIJA

Učesnik konkursa je obavezan da dostavi:

 1. Popunjen i overen prijavni Obrazac 1 za učešće na konkursu, u četiri primerka. Obrazac se preuzima sa sajta Grada Beograda pozarevac.rs:
  • Obrazac 1 – prijava: popunjen predlog projekta i
  • Obrazac 1 – tabela: popunjen budžet projekta.
 2. Kopije sledećih dokumenata u jednom primerku:
 • Potvrda Narodne banke Republike Srbije da nema evidentirane osnove i naloge u prinudnoj naplati (da nema blokiran račun), koja nije starija od datuma raspisivanja konkursa;
 • Rešenje o registraciji iz Registra medija koji se vodi u Agenciji za privredne registre, sa podacima upisanim u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima (u obzir se neće uzimati rešenje o registraciji iz Registra javnih glasila u Agenciji za privredne registre);
 • Dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Regulatornog tela za elektronske medije;
 • Overena izjava/saglasnost medija (ili više njih) da će programski sadržaj biti emitovan/objavljen u tom mediju (obavezno samo za pravna lica i preduzetnike koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja i koji su registrovani za produkciju televizijskog i radijskog programa);
 • Potpisana izjava (u slobodnoj formi) učesnika da se ne nalazi u postupku povraćaja državne ili de minimis pomoći, kao i da nisu bili u teškoćama u skladu sa Uredbom o uslovima i kriterijumima usklađenosti državne pomoći za sanaciju i restruktuiranje učesnika na tržištu u teškoćama na dan 31. decembar 2019. godine;
 • Potpisana izjava (u slobodnoj formi) učesnika na Konkursu da li je učesniku za isti projekat već dodeljena de minimis pomoći u tekućoj i prethodne dve fiskalne godine, i ako jeste po kom osnovu,
 • Potpisana izjava (u slobodnoj formi) učesnika na Konkursu o tome da li je učesniku za isti projekat već dodeljena državna pomoć u tekućoj fiskalnoj godini, i ako jeste po kom osnovu,
 • Potpisana izjava (u slobodnoj formi) učesnika na Konkursu da projekat nije moguće realizovati na drugi način, odnosno bez državne pomoći tj. subvencije,
 • Vizuelni prikaz predloženog medijskog sadržaja (trejler, primerak novina, džingl i sl).               

VI  POZIV ZA UČEŠĆE U RADU KOMISIJE

Pozivaju se novinarska i medijska udruženja, registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa da predlože članove konkursne komisije.

Uz predlog za člana komisije, prilaže se i dokaz o registraciji udruženja u Registru udruženja.

Pozivaju se i medijski stručnjaci zainteresovani za učešće u radu komisije, da pisanim putem predlože članove komisije, Gradu Požarevcu. Uz predlog za člana komisije potrebno je dostaviti i kratke biografije.

Predlozi za članove komisije dostavljaju se u roku od 20 dana od dana objavljivanja Konkursa u nedeljnom listu „Reč naroda“ i na veb prezentaciji Grada Požarevca „www.pozarevac.rs“.

Predložena lica ne smeju biti u sukobu interesa niti obavljati javnu funkciju, u skladu sa pravilima o borbi protiv korupcije.

VII  NAČIN PRIJAVLjIVANjA

Konkurs i Obrazac za prijavu objavljuju se na sajtu www.pozarevac.rs, gde su vidljivi i dostupni sve vreme trajanja konkursa.

Prijave projekata slati na adresu: Gradsko veće Grada Požarevca, ul. Drinska br. 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Za Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji Grada Požarevca u 2022. godini”.

Prijave koje stignu van propisanog roka ili na pogrešnom obrascu, neće biti razmatrane.

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu, biće objavljeno na internet stranici www.pozarevac.rs i dostavljeno svim učesnicima konkursa u elektronskoj formi.

Dodatne informacije se mogu dobiti radnim danima od 7,30 do 15,30 časova na telefon 064/89-18-275, Dejan Krstić.

VIII ZAŠTITA PODATAKA O LIČNOSTI

Svi podaci o ličnosti koji budu dostavljeni biće obrađivani isključivo u svrhu učešća u javnom pozivu, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Pristup ličnim podacima imaće samo ovlašćena lica koja su obavezana na čuvanje poverljivosti podataka o ličnosti i neće ih otkrivati trećoj strani osim ako je to neophodno u svrhu kontrole postupka sprovođenja javnog poziva ili revizije.

Sekretar komisije čuvaće podatke o ličnosti u roku predviđenim zakonom uz primenu odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera.

Lica čiji se podaci obrađuju imaju pravo na pristup, ispravku i brisanje svojih podataka, pravo na ograničenje obrade svojih podataka, prava na prigovor i pravo na pritužbu Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Za učešće na javnom pozivu, Vaša je zakonska obaveza da nam date Vaše lične podatke, tačne i potpune. U suprotnom nećete moći da ostvarite Vaše pravo učešća.

PREDSEDNIK GRADSKOG VEĆA

GRADA POŽAREVCA

GRADONAČELNIK

Saša Pavlović, dipl. inž. elektrotehnike, s.r.

Podeli sa drugima: Facebook Twitter